Aktualności

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

#CEN #wydarzenie 2018-10-09

ORGANIZACJA KURSU

Planowane rozpoczęcie – październik 2018r., zakończenie – czerwiec 2019r.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową.

Kurs będzie realizowany zgodnie z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej zatwierdzonym w dniu 10.11.2015r. (na podstawie §18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli tj. Dz.U. z 2014, poz.1041, z późn.zm.).

Obszary tematyczne kursu:

  • przywództwo edukacyjne w szkole;
  • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
  • polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;
  • zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
  • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;

a ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

Uczestnicy kursu: wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Czas realizacji: zgodnie z  programem MEN, kurs trwa 9 miesięcy – 216 godzin.

Koszt kursu:  wynosi 1300 zł (możliwość wpłaty w ratach).

Zajęcia będą odbywać się w systemie sobotnio-niedzielnym w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ul. Złota 4.

Szczegółowe informacje: tel. 85 73 28 031, cen@cen.bialystok.pl

Zgłoszenia prosimy dokonywać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY