Aktualności

Nabór wniosków do Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

#CEN 2019-04-04

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpocznie jeszcze w tym roku nabór wniosków  do Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Już 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbędzie się konferencja inaugurująca wdrażanie Programu Edukacja. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie www.education.org.pl w zakładce Aktualności i Wydarzenia.

Ogólne założenia i charakterystyka Programu:

Cele programu:

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Priorytetowe obszary tematyczne:

 • edukacja włączająca,
 •  zarządzanie w edukacji,
 •  jakość kształcenia,
 •  rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania, współpracy instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
 • poradnictwo zawodowe,
 • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi - „child welfare education”.

Partnerzy FRSE w Programie Edukacja:

Działania Programowe:

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów, z podziałem na rodzaje działań:

 • Komponent I Profesjonalny rozwój kadry:
  a) wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej,
  b) intensywne szkolenia dla polskiej kadry pracującej w obszarze edukacji, prowadzone w Polsce przez ekspertów z Państw-Darczyńców.
 •  Komponent II

Mobilność w szkolnictwie wyższyma) dla studentów – wymiany oraz praktyki,
b) dla kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej, w kraju zapraszającym – prowadzenie zajęć, uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, job shadowing.

 •  Komponent III

Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe:
a) opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia, w tym programów nauczania, wypracowanie nowych metod nauczania bądź nowych narzędzi,
b) wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, organizację wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców,
c) opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego oraz kształcenia ustawicznego.

 

 •  Komponent IV

Współpraca instytucjonalna

Działania analogiczne do wymienionych dla III komponentu, przy czym, dla ostatniego z nich, kwalifikowalna może być strategia rozwoju systemu edukacyjnego.

Kto może aplikować:

 • szkoły (podstawowe, licea, zawodowe/branżowe, technika, szkoły wyższe),
 • instytucje prowadzące studia III stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji III stopnia (uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe)instytucje kształcenia i szkoleń zawodowych, kształcenia ustawicznego, m.in.: ośrodki doskonalenia nauczycieli, izby rzemieślnicze, centra kształcenia praktycznego i ustawicznego,
 •  instytucje prowadzące edukację dorosłych, (m.in.: stowarzyszenia i fundacje aktywne w obszarze edukacji dorosłych, instytucje kultury),
 • placówki wspierające rozwój dorosłych (np. urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, zakłady penitencjarne),
 • organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym (np. samorządy lokalne, kuratoria, ministerstwa, placówki kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli).

 

Współpraca bilateralna:

Ważnym elementem Programu jest wzmacnianie relacji dwustronnych z Państwami-Darczyńcami, m.in. poprzez współpracę polskich instytucji z podmiotami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W związku z tym większość projektów w ramach Programu Edukacja będzie realizowana w partnerstwie z instytucjami pochodzącymi z Państw Darczyńców.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji podejmie działania służące nawiązywaniu partnerstw pomiędzy polskimi beneficjentami i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców. Planowane inicjatywy, finansowane ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej, dedykowanego dla Programu Edukacja, to:

 • seminaria kontaktowe,
 •  wizyty przygotowawcze.

 

Pierwsze z planowanych seminariów kontaktowych odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia br.
w Gdańsku. Już wkrótce na stronie Programu www.education.org.pl, w zakładce Aktualności
i Wydarzenia, uruchomiona zostanie rejestracja na to wydarzenie.

Uruchomienie pierwszego naboru w ramach Programu Edukacja, obejmującego wszystkie ww. komponenty, na które przydzielone zostanie prawie 7,2 miliona EUR dofinansowania, planowane jest do końca kwietnia br. Końcowa data składania wniosków planowana jest na koniec czerwca. Łącznie dla beneficjentów dostępne będzie ponad 21,5 miliona EUR.

Szczegółowych informacji dot. Programu udzielają pracownicy Zespołu Programu Edukacja pod nr tel: 22 46 31 650 lub mailowo: edukacja.eog@frse.org.pl.

Strona internetowa projektu: www.education.org.pl.

 

 

 

Załączniki