Aktualności

Szko­le­nie: Ado­le­scen­cja – pro­blem czy wyzwa­nie?

#CEN 2020-01-28

Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Podla­skiego oraz Podla­ska Rada Dzia­łal­no­ści Pożytku Publicz­nego zapra­sza Sza­now­nych Pań­stwa Dyrek­torów, Peda­go­gów i Mło­dzież na szko­le­nie: Ado­le­scen­cja – pro­blem czy wyzwa­nie? Jak pomóc mło­demu czło­wie­kowi w okre­sie doj­rze­wa­nia, co robić w sytu­acjach trud­nych?

Szko­le­nie odbę­dzie się w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Podla­skiego przy ulicy Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego 1 w Sali nr 115, w ter­mi­nach:

  • 10 lutego 2020 o godzi­nie 12.00 – dla dyrek­to­rów i peda­go­gów
  • 10 marca 2020 o godzi­nie 12.00 – dla mło­dzieży

Szko­le­nie popro­wa­dzi Pani Joanna Szmurło – Dyrek­tor Ośrodka Tera­peu­tycz­nego „Revenu”, magi­ster peda­go­giki i spe­cja­li­sta psy­cho­te­ra­pii uza­leż­nień. Od 20 lat pra­cuje w Ośrodku lecze­nia uza­leż­nień dla mło­dzieży, w tym kilka lat na sta­no­wi­sku kie­row­ni­czym, zaj­mu­jąc się róż­nymi for­mami tera­pii, psy­cho­te­ra­pii i psy­cho­edu­ka­cji. Cały czas podnosi swoje kwa­li­fi­ka­cje uczest­ni­cząc w róż­nych szko­le­niach. Jej doświad­cze­nie tera­peu­tyczne to praca zarówno z mło­dzieżą jak i doro­słymi. W Ośrodku pro­wa­dzi tera­pię indy­wi­du­alną i gru­pową, warsz­taty roz­woju oso­bi­stego oraz psy­cho­edu­ka­cję w tema­tyce uza­leż­nień.

Wszyst­kie zain­te­re­so­wane osoby zapra­szamy do sko­rzy­sta­nia ze szko­le­nia.