AKTUALNOŚCI

„My też tworzymy historię” - wystawa

 V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

Celem wystawy jest pokazanie historii i tradycji naszej szkoły, uświadomienie uczniom oraz rodzicom stałego miejsca V LO w ramach kultury regionalnej, wskazanie na ważność więzi ze swoim środowiskiem, zniesienie bariery niedostępności eksponatów. Celem wychowawczym jest wyrobienie u młodzieży poczucia wartości tradycji szkolnych i uwrażliwienie na własną odpowiedzialność za budowanie tych tradycji. Dzięki wystawie uczniowie poznają dzieje szkoły, co daje im możliwość umiejętnego prezentowania naszego liceum i aktywnego włączania się w działalność na rzecz jego promocji.

Ekspozycję podzielono na działy. Wystawę opatrzono napisami informacyjnymi, a eksponaty zostały opisane.

Napis główny: „My też tworzymy historię”

Dział I: Kroniki Szkoły - ekspozycja składa się z 10 kronik od 1958 roku do chwili obecnej.

Dział II: Pozostałe kroniki - kroniki kół zainteresowań i organizacji działających w szkole (Kroniki PCK, Lato harcerskie), kroniki OHP, kroniki poszczególnych klas, Księgi Pamiątkowe, albumy fotograficzne w tym album fotograficzny ze starymi zdjęciami ofiarowanymi przez uczniów, których rodzice uczyli się w naszej szkole.

Dział III: Publikacje uczniów i nauczycieli – książki, artykuły, gazetki szkolne, gazetki okolicznościowe

Dział IV: Ślady historii w bibliotece szkolnej - ulotki informacyjne o V LO wydane przez szkołę z różnych okazji, dokumenty biblioteczne: min. kserokopia pierwszej księgi inwentarzowej z kilkoma różnymi pieczęciami, kserokopie pierwszych wpisów do księgi inwentarzowej, książki ze zbiorów biblioteki ostemplowane dwiema lub trzema pieczątkami „Szkoła Podstawowa w Starosielcach” i „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące
w Starosielcach”, „Liceum Ogólnokształcące w Starosielcach”, książki wydane w latach czterdziestych i pięćdziesiątych w zestawieniu z najnowszymi, pięknie wydanymi albumami.

Specjalne miejsce zajmowała monografia „ Jubileusz 70-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku” wydana 16 listopada 2018 r.

Ważnym elementem wystawy była prezentacja multimedialna „ Historia V Liceum Ogólnokształcącego” oraz film „VLO i nie bój się jutra” – wywiady z wybitnymi absolwentami naszego liceum.

Oprac. Joanna Raube

Źródło: http://vlo.bialystok.pl/my-tez-tworzymy-historie-wystawa/  ; 
 http://vlo.bialystok.pl/dzien-otwarty-w-obiektywie-2/