AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do udziału w kon­kursie poetyc­kim „Katyń – słowo i pamięć”

Sza­nowni Pań­stwo,

Książ­nica Podla­ska im. Łuka­sza Gór­nic­kiego w Bia­łym­stoku, Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Podla­skiego oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Pol­skich Okręgu Podla­skiego zapra­szają mło­dzież szkół śred­nich oraz doro­słych do wzię­cia udziału w woje­wódz­kim kon­kur­sie poetyc­kim ph. „Katyń – słowo i pamięć”.

W 2020 roku obcho­dzić będziemy 80. rocz­nicę zbrodni katyń­skiej – wio­sną 1940 roku NKWD zamor­do­wało ponad 22 tysiące pol­skich jeń­ców. Kon­kurs poetycki „Katyń – słowo i pamięć” to forma upa­mięt­nie­nia tego tra­gicz­nego wyda­rze­nia.

Warun­kiem przy­stą­pie­nia do kon­kursu poetyc­kiego „Katyń – słowo i pamięć” jest dostar­cze­nie orga­ni­za­to­rowi drogą elek­tro­niczną jed­nego utworu poetyc­kiego, dotych­czas nie­pu­bli­ko­wa­nego i nie­zgła­sza­nego do innych kon­kur­sów.

Prace przyj­mo­wane są w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych:

I – mło­dzież szkół śred­nich (16–19 lat)

II – doro­śli (powy­żej 19 roku życia)

Prace należy prze­słać na adres: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl do 15 marca 2020 r. w tytule maila wpi­su­jąc KATYŃ – SŁOWO I PAMIĘĆ. Do zgło­sze­nia należy dołą­czyć wypeł­nioną i pod­pi­saną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (skan) oraz pod­pi­saną ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (skan).

Fun­da­to­rem nagród głów­nych w obu kate­go­riach jest Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Podla­skiego.

Roz­strzy­gnię­cie kon­kursu nastąpi 31 marca 2020 r. w sie­dzi­bie Podla­skiego Insty­tutu Kul­tury w Bia­łym­stoku (Spodki, ul. Św. Rocha 14).

Regu­la­min kon­kursu i wzory for­mu­la­rzy dostępne są na stro­nie inter­ne­to­wej: www.ksia­zni­ca­po­dla­ska.pl.

Array ( [0] => Array ( [0] => 1 [1] => http://crtd.wrotapodlasia.pl/ [2] => 1 [3] => Podlaska Platforma Edukacyjna [4] => /u4/_layout/stopka-loga/podlaska-platforma-edukacyjna.png [5] => 0 ) [1] => Array ( [0] => 1 [1] => http://cenv3.bialystok.edu.pl/?q=/goetheinstitut [2] => 1 [3] => Biblioteka w Szkole [4] => /u4/polska-loga/bwsz.jpg [5] => 0 ) [2] => Array ( [0] => 1 [1] => http://biblioteki-szkolne.blogspot.com/ [2] => 1 [3] => Biblioteki szkolne online [4] => /u4/_layout/stopka-loga/bszkon.jpg [5] => 0 ) [3] => Array ( [0] => 1 [1] => http://e-pedagogiczna.edu.pl/ [2] => 1 [3] => Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna [4] => /u4/_layout/stopka-loga/ebp.jpg [5] => 0 ) [4] => Array ( [0] => 1 [1] => http://www.sbp.pl/ [2] => 1 [3] => SBP [4] => /u4/_layout/stopka-loga/sbp.jpg [5] => 0 ) [5] => Array ( [0] => 1 [1] => http://lustrobiblioteki.pl/ [2] => 1 [3] => Lustro [4] => /u4/_layout/stopka-loga/lustro.jpg [5] => 0 ) )