AKTUALNOŚCI

Szkoła Pod­sta­wowa nr 43 im. Simony Kos­sak w Bia­łym­stoku zapra­sza do udziału w Woje­wódz­kim Kon­kur­sie Lite­rac­kim „Wier­sze z szu­flady”

Konkurs przebiega pod hono­ro­wym patro­na­tem:  Pre­zy­denta Mia­sta Bia­łe­go­stoku, Rek­tora Uni­wer­sy­tetu w Bia­łym­stoku, Książ­nicy Podla­skiej im. Łuka­sza Gór­nic­kiego, Fun­da­cji Sąsie­dzi, Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Pol­skich – Oddział Bia­ły­stok. Patro­nat i opiekę medialną sprawuje  Pol­skie Radio Bia­ły­stok

Zasady konkursu

 1. Zapra­szamy uczniów klas II -VIII szkół pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa pod­la­skiego do napi­sa­nia samo­dziel­nie wier­sza (bia­łego lub rymo­wa­nego) na dowolny temat. Praca twór­cza musi być napi­sana wła­sno­ręcz­nie. Może być ozdo­biona rysun­kiem.

 2. Ter­min dostar­cze­nia wier­szy upływa 31 grud­nia 2020 r.

 3. Prace należy wysy­łać jedy­nie drogą elek­tro­niczną na adres mailowy sp43wierszezszu­flady@gmail. com.  

 4. Do każ­dej pracy powi­nien być dołą­czony wypeł­niony for­mu­larz sta­no­wiący załącz­nik do regu­la­minu dostęp­nego na stro­nie inter­ne­to­wej orga­ni­za­tora: https: //sp43bia­ly­stok. edu­page. org/ . W powyż­szym regu­la­mi­nie opi­sano spo­sób przy­go­to­wa­nia maila, który będzie kwa­li­fi­ko­wał pracę do kon­kursu.

 5. Każdy uczest­nik może nade­słać jedną pracę. Jeśli jeden opie­kun prze­syła prace kilku uczniów – każda praca powinna być wysłana w oddziel­nym mailu.

 6. Jury w skła­dzie: 
  • Zofia Olek-Redlar­ska, Kata­rzyna Jano­wicz-Timo­fie­jew, Kry­styna Gudel i Regina Kan­tar­ska-Koper – poetki,
  • Gra­żyna Knap – biblio­te­karka Książ­nicy Podla­skiej im. Łuka­sza Gór­nic­kiego w Bia­łym­stoku,
  • Anna Kowa­lew­ska – spe­cja­listka do spraw Public Rela­tions)

będzie oce­niało prace w trzech kate­go­riach:  klasy II – IV, klasy V – VI, klasy VII – VIII,  a w oce­nie weź­mie pod uwagę:  treść i formę (ory­gi­nal­ność, kre­atyw­ność), samo­dziel­ność, este­tykę zapisu i wyko­na­nia pracy.

Osoby odpo­wie­dzialne za orga­ni­za­cję kon­kursu:
Mał­go­rzata Sako­wicz 
Dorota Jabłoń­ska 
Elż­bieta Danie­luk 

Załączniki