AKTUALNOŚCI

Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny “Twoja wizja przyszłości w komiksie”

Nau­czy­ciele biblio­te­ka­rze i polo­ni­ści ZSP nr 2 w Bia­łym­stoku, ul. Puła­skiego 25, zapra­szają do udziału w kon­kur­sie lite­racko – pla­stycz­nym na komiks (i troszkę zwią­zany z twór­czo­ścią S Lema).

Temat: Twoja wizja przy­szło­ści w komik­sie

Warunki kon­kursu

  1. Kon­kurs skie­ro­wany jest do uczniów klas IV-VIII szkół pod­sta­wo­wych z powiatu bia­ło­stoc­kiego. Prace będą oce­niane w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: I kate­go­ria– ucznio­wie klas 4–6 szkoły pod­sta­wo­wej i II kate­go­ria – ucznio­wie klasy 7–8 szkoły pod­sta­wo­wej.
  2. Praca powinna uka­zy­wać spo­sób życia ludzi, ich wygląd, postęp tech­no­lo­giczny, wyna­lazki, roz­wój cywi­li­za­cji oraz korzy­ści i zagro­że­nia z tym zwią­zane.
  3. Praca pla­styczna powinna odno­sić się do zna­nych utwo­rów Sta­ni­sława Lema lub być nimi zain­spi­ro­wana.
  4. For­mat plansz: mak­sy­mal­nie 4 kartki for­matu A4 lub A3 uło­żone pio­nowo. Tech­nika dowolna (kredki, farby, piórko).
  5. Pracę należy wyko­nać i dostar­czyć wraz z kartą uczest­nika do szkoły do 19 marca 2021 r.
  6. Roz­strzy­gnię­cie nastąpi do 31 marca 2021 r. Uro­czy­ste ogło­sze­nie wyni­ków i wrę­cze­nie nagród odbę­dzie się w sie­dzi­bie orga­ni­za­tora.

Regu­la­min, karta zgło­sze­nia i RODO – na stro­nie szkoły pobierz