RAPORT
z wewnętrznego mierzenia jakości pracy Centrum Edukacji Nauczycieli
w Białymstoku IX - XII 2004

Dane dotyczące placówki

1.    Charakterystyka placówki
Nazwa placówki Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Numer szkoły/placówki    Status:  Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu wojewódzkim
Rok założenia   1989
Nazwisko dyrektora Krystyna Grabowska
Adres placówki
Ulica Złota 4   Kod pocztowy 1 5 - 0 1 6
Miejscowość Białystok Telefon 7 328 031
Gmina   Telefax 7 329 869
Powiat   E-mail grabka@cen.bialystok.pl
Województwo Podlaskie adres www http://cen.bialystok.pl
Organ prowadzący placówkę
Nazwa Samorząd Województwa Podlaskiego
Adres Białystok ul. Stefana Wyszyńskiego
Sposób obsługi finansowej Jednostka budżetowa
Przewodniczący Rady Rodziców Nie dotyczy
Przewodniczący Rady Szkoły Nie dotyczy
Przewodniczący Zarządu (dla niepublicznych) Nie dotyczy
Wizytator KO Jerzy Mantur
                             

Wprowadzenie.

 Mierzenie jakości pracy Centrum realizowano w oparciu o dokument „Organizacja nadzoru pedagogicznego w Centrum Edukacji Nauczycieli
w Białymstoku”, który to dokument został opracowany we wrześniu 2004r. zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym.

W/w dokument zawiera cele nadzoru pedagogicznego, w tym procedury wewnętrznego mierzenia jakości pracy Centrum.

Celem nadzoru pedagogicznego było mierzenie jakościowego rozwoju Centrum z ukierunkowaniem na rozwój zawodowy pracowników oraz kadry kierowniczej, doradców metodycznych i nauczycieli jako adresata naszych usług edukacyjnych i usług w zakresie udostępniania zasobów bibliotecznych.

Przedmiotem nadzoru pedagogicznego było wewnętrzne mierzenie jakości pracy Centrum poprzez badanie stopnia osiągania założonych standardów
w obszarze doskonalenia kadry kierowniczej i nauczycieli oraz udostępniania zbiorów bibliotecznych.

Wewnętrzne standardy mierzenia jakości pracy Centrum zostały opracowane przez Zespół ds. jakości w oparciu o standardy oceny jakości pracy placówki określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia i przyjęte do realizacji przez pracowników Centrum.

Wewnętrzne standardy mierzenia jakości pracy uwzględniają specyfikę realizowanych zadań i funkcjonowania Centrum.

Mierzenie jakości było prowadzone z uwzględnieniem opinii pracowników oraz klientów Centrum.

Podczas mierzenia jakości pracy Centrum, działalność placówki była oceniana i analizowana w następujących kategoriach:

Ø      procesy –  przebieg procesu realizacji zadań statutowych w zakresie usług edukacyjnych i usług bibliotecznych,

Ø      warunki – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na realizację zadań statutowych w zakresie usług edukacyjnych i usług bibliotecznych,

Ø      rezultaty – efekty realizacji zadań statutowych w zakresie usług edukacyjnych i usług bibliotecznych.

Wnioski wynikające z wewnętrznego mierzenia jakości pracy  będą wykorzystywane do doskonalenia jakości pracy oraz modyfikacji programu rozwoju Centrum.

 

Skład osobowy Zespołu ds.  mierzenia jakości:

-         koordynator Zespołu – Anna Krawczuk

-         członkowie Zespołu – Olga Topolewska, Alina Mikołajczuk, Piotr Worobiej, Grażyna  Wiśniewska, Małgorzata Łazarska. 

Zadania i uprawnienia członków Zespołu:

-         koordynator Zespołu odpowiada za  przeprowadzenia wewnętrznego mierzenia jakości pracy Centrum oraz sporządzenie rocznego raportu z mierzenia jakości w ustalonym terminie,

-         członkowie Zespołu wskazują techniki badawcze i opracowują narzędzia diagnostyczne, przeprowadzają mierzenie oraz współpracują w opracowaniu rocznego raportu z mierzenia jakości.

W wewnętrznym mierzeniu jakości pracy Centrum były wykorzystywane następujące techniki badawcze i narzędzia diagnostyczne.

 

Technik badawcza Narzędzie diagnostyczne
Analiza dokumentów Arkusz analizy
Ankieta Kwestionariusz ankiety
Wywiad Kwestionariusz wywiadu
Dyskusja grupowa Zestaw zagadnień
Diagnoza zespołowa Lista pytań
Obserwacja Kwestionariusz obserwacji
Przegląd placówki Arkusz przeglądu
Testowanie Zestaw zagadnień

 

Uwzględniając wyniki mierzenia jakości z okresu wrzesień 2002- czerwiec 2004 oraz na podstawie nowych standardów oceny jakości pracy Centrum podjęto decyzję, że w okresie wrzesień-grudzień 2004 przeprowadzono mierzenie jakości pracy Centrum w Dziele I. Koncepcja pracy Centrum,
obszar I.3. Promocja.

Przyjęcie takiego rozwiązania uwarunkowane jest zapisem prawnym, który stanowi, że placówki doskonalenia nauczycieli planują swoje działania oraz przedstawiają  sprawozdanie ze swojej działalności za rok kalendarzowy.

 

Charakterystyka placówki.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku jest publiczną placówka doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa podlaskiego.

W skład Centrum wchodzi pion doskonalenia nauczycieli oraz biblioteka pedagogiczna.

Na dzień sporządzania raportu w Centrum  zatrudnionych jest:

Ø      17 nauczycieli konsultantów,

Ø      25 nauczycieli bibliotekarzy, w tym 15 w Białymstoku,
10 w filiach biblioteki pedagogicznej,

Ø      8 pracowników ekonomiczno-administracyjnych,

Ø      12 pracowników obsługi.

Jesteśmy placówką skupiającą wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli konsultantów, nauczycieli bibliotekarzy oraz doradców metodycznych ściśle współpracującą z różnymi instytucjami działającymi w zakresie oświaty.

Dysponujemy salami wykładowymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny oraz pracownia komputerową ze światłowodowym dostępem do Internetu.

W bibliotece Centrum można się zaopatrzyć w niezbędną literaturę, w czytelni zapoznać się z najnowszymi czasopismami, a w mediatece przejrzeć programy multimedialne.

Powołaliśmy zespoły ds. priorytetowych obszarów edukacji. Do udziału w pracach zespołów zapraszamy zainteresowanych nauczycieli i inne osoby pracujące w systemie oświaty.

Nasza oferta doskonalenia i dokształcania cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli, o czym świadczy liczba osób uczestniczących w różnych formach doskonalenia i dokształcania, jak również wyniki ewaluacji konkluzywnej.

Ogromnym sukcesem placówki jest system informatyczny i sieć komputerowa, która pozwala na edukację metodą e-learningu.

Uczestniczymy również w realizacji projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowych, na które uzyskujemy dofinansowanie poprzez uczestnictwo w konkursach na projekty ogłaszane przez różne instytucje.

DZIAŁ I - KONCEPCJA PRACY CENTRUM

DZIAŁ II - ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

DZIAŁ III - DOSKONALENIE I KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

powrót