Drukuj

IV Konferencja Naukowa

Rodzaj/formaKonferencja
Obszar tematycznyJęzyki mniejszości narodowych
Liczba godzin16 godz.
OrganizatorPodlaski Instytut Naukowy
Forma płatnaNie
Opis
ІV Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa
„Podlasie w okresie kształtowania nowej mapy politycznej Europy po pierwszej wojnie światowej”. Z okazji 100-lecia sojuszu polsko-ukraińskiego 1920 roku. 

ІV Підляська українська наукова конференція
«Підляшшя у період формування нової політичної карти Європи після Першої світової війни». До 100-річчя польсько-українського союзу 1920 року.
Program
Гайнівка, Більськ, 13-14 листопада 2020 р.
Hajnówka, Bielsk Podlaski, 13-14 listopada 2020 r.
PROJEKT /ПРОЕКТ 2020-10-25
(Програма може змінитися / Program może ulec zmianie)
13.11.2020 (п’ятниця / piątek)
Місце засідань конференції: Гайнівський будинок культури (Гайнівка, вул. Т. Солоневич 4)
Miejsce obrad konferencji: Hajnowski Dom Kultury (Hajnówka, ul. T. Sołoniewicz 4).
10.00-10.30
Урочисте відкриття конференції
Uroczyste otwarcie konferencji
Голова: Григорій Купріянович
Виступи офіційних гостей
Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz
Wystąpienia oficjalnych gości
10.30-13.00
Сесія І «Підляські долі солдатів Української Народної Республіки»
Sesja І „Podlaskie losy żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej”
Роман Висоцький (Люблин), Гайнівська колонія колишніх солдатів армії Української Народної Республіки
Roman Wysocki (Lublin), Hajnowska kolonia byłych żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej
Микола Рощенко (Люблин-Кліщелі), Кліщелівські петлюрівці – колишні воїни армії УНР в Кліщелях
Mikołaj Roszczenko (Lublin-Kleszczele), Kleszczelowscy petlurowcy – byli żołnierze armii URL w Kleszczelach
Євген Рижик (Кнориди), Афанасій Присяжний – солдат армії Української Народної Республіки та псаломщик у Пудбіельові (комюніке)
Eugeniusz Ryżyk (Knorydy), Atanazy Prysiażnyj – żołnierz armii Ukraińskiej Republiki Ludowej i dyrygent chóru cerkiewnego w Podbielu (komunikat)
Роман Сидорук (Гайнівка), Догляд за могилами воїнів армії УНР та пам’ятником «Борцям за волю України» в Дубинах на зламі ХХ та ХХ століть (комюніке)
Roman Sidoruk (Hajnówka), Opieka nad grobami żołnierzy armii URL i pomnikiem „Walczącym o wolność Ukrainy” w Dubinach na przełomie XX i XXI wieku (komunikat)
Ірина Доманська (Варшава-Гайнівка), Мій батько Петро Шевчук – солдат армії Української Народної Республіки та мешканець Гайнівки (комюніке)
Irena Domańska (Warszawa-Hajnówka), Mój ojciec Petro Szewczuk – żołnierz armii Ukraińskiej Republiki Ludowej i mieszkaniec Hajnówki (komunikat)
Олександр Колянчук (Перемишль), Діяльність колишніх державних діячів Української Народної Республіки на Південному Підялшші та Холмщині
Aleksander Kolańczuk (Przemyśl), Działalność byłych działaczy państwowych Ukraińskiej Republiki Ludowej na Południowym Podlasiu i Chełmszczyźnie
Віктор Місіюк (Бересть), Роль уенерівців в національному русі на території Поліського воєводства (1921-1939)
Wiktor Misijuk (Brześć), Rola działaczy państwowych Ukraińskiej Republiki Ludowej w ruchu narodowym na terenie województwa poleskiego (1921-1939)
Дискусія / Dyskusja
13.00-14.00 Ланч / Lunch
14.00-14.30
Prezentacja nowej książki Jerzego Plewy „Kojły, Osówka, Szostakowo. Tam, gdzie carowie bywali…”.
Презентація нової книжки Юрія Плеви «Куойли, Осуовка, Шостаково. Там, де цари бивалі...».
14.30-18.00
Сесія ІI «Історія та культура Гайнівки та околиць»
Sesja ІI „Historia oraz kultura Hajnówki i okolic”
Томаш Самойлік (Біловежа), Традиційне використання Біловезької пущі місцевим населенням у королівські та царські часи
Tomasz Samojlik (Białowieża), Tradycyjne użytkowanie Puszczy Białowieskiej przez ludność lokalną w czasach królewskich i carskich
Алла Гриц (Гайнівка), Історія Гайнівки: від урочища в лісі до надання міських прав
Alla Gryc (Hajnówka), Historia Hajnówki: od uroczyska leśnego do nadania praw miejskich
Ришард Патер (Гайнівка), Дерев’яна забудова Гайнівки
Ryszard Pater (Hajnówka), Drewniana zabudowa Hajnówki
Павло Вощенко (Мінськ-Мазовецький – Дубини), Старе кладовище в Дубинах – нарис історії
Paweł Woszczenko (Mińsk Mazowiecki – Dubiny), Stary cmentarz prawosławny w Dubinach – rys historyczny
Магдалина Яким’юк (Більськ), Лексика колективних обрядів осінньо-зимового циклу в українській говірці села Грабовець
Magdalena Jakimiuk (Bielsk Podlaski), Leksyka obrzędów zbiorowych cyklu jesienno-zimowego w gwarze ukraińskiej wsi Grabowiec
Фелікс Чижевський (Люблин), Східнослов’янські особливості у творі „Okularnik” Катерини Бонди
Feliks Czyżewski (Lublin), Cechy wschodniosłowiańskie w utworze „Okularnik” Katarzyny Bondy
Григорій Купріянович (Люблин-Більськ), Костянтин Купріянович (1915-1970) – слюсар, вчитель, стоматологічний технік, церковний староста православної парафії св. Миколая в Гайнівці
Grzegorz Kuprianowicz (Lublin-Bielsk Podlaski), Konstanty Kuprianowicz (1915-1970) – ślusarz, nauczyciel, technik dentystyczny, starosta cerkiewny parafii prawosławnej św. Mikołaja w Hajnówce
Марко Мартинович (Даші), Свобода та поневолення, замітки до створення неоуніятської парафії в Косьнуй
Marek Martynowicz (Dasze), Wolność i zniewolenie, przyczynek do powstania parafii neounickiej w Kośnej
Людмила Лабович (Білосток), Дитина у традиційній культурі Підляшшя на основі фольклорних матеріалів з ґміни Чижі
Ludmiła Łabowicz (Białystok), Dziecko w kulturze tradycyjnej Podlasia na podstawie materiałów folklorystycznych z gminy Czyże
Йоанна Сапєжинська (Гайнівка), Найбільші епідемії на Підляшші: 1657, 1709, 1831
Joanna Sapieżyńska (Hajnówka), Największe epidemie na Podlasiu: 1657, 1709, 1831
Дискусія / Dyskusja
18.00-18.30
Концерт Хору міста Гайнівка
Koncert Chóru Miasta Hajnówka
14.11. 2020 (субота / sobota)
Місце засідань конференції: Більський будинок культури (Більськ, вул. 3-го Травня 2)
Miejsce obrad konferencji: Bielski Dom Kultury (Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 2)
9.00-9.30
Презентація документу про візит делегації селян Більського повіту до властей Української Народної Республіки в Києві в січні 1919 року
Доповідь: Юрій Гаврилюк.
Prezentacja dokumentu o wizycie delegacji włościan powiatu bielskiego do władz Ukraińskiej Republiki Ludowej w Kijowie w 1919 roku
Referat: Jerzy Hawryluk.
9.30-11.15
Сесія ІII «Підляшшя в контексті геополітичних процесів у Східній Європі кінця першого і початку другого десятиліть ХХ століття»
Sesja III „Podlasie w kontekście procesów geopolitycznych w Europie Wschodniej pod koniec pierwszej i na początku drugiej dekady XX wieku”
Юрій Гаврилюк (Більськ), Підляшшя у державотворчих програмах національних рухів Центрально-Східної Європи
Jerzy Hawryluk (Bielsk Podlaski), Podlasie w koncepcjach państwotwórczych ruchów narodowych Europy Środkowo-Wschodniej
Анета Примака (Хмялєущина), Біженство та його наслідки для населення Підляшшя після першої світової війни
Aneta Prymaka (Chmielewszczyzna), Bieżeństwo i jego konsekwencje dla ludności Podlasia po pierwszej wojnie światowej
Іван Лобузінський (Курашево), Село Клєнікі в час бєженства
Jan Łobuziński (Kuraszewo), Wieś Klejniki w czasie bieżeństwa
Юрій Плева (Курашево), Позиція молодих жителів Підляшшя у контексті геополітичних змін після Першої світової війни на прикладі спогадів із села Шостаково
Jerzy Plewa (Kuraszewo), Postawy młodych mieszkańców Podlasia w obliczu zmian geopolitycznych po pierwszej wojnie światowej na przykładzie wspomnień ze wsi Szostakowo
Віталій Михальчук (Варшава-Бересть), Держава-національність-Церква у візії та діяльності митрополита Діонисія Валединського після 1920 року
Vitali Michalczuk (Warszawa-Brześć), Państwo-narodowość-Kościół w wizji i działalności metropolity Dionizego Waledyńskiego po 1920 roku
Дискусія / Dyskusja
11.15-11.30 Перерва на каву / Przerwa kawowa
11.30-13.15
Сесія IV «Війна 1920 року та польсько-український союз»
Sesja IV „Wojna 1920 roku oraz sojusz polsko-ukraiński”
Мірослав Шуміло (Люблин), Польсько-український союз 1920 року та його підляські контексти
Mirosław Szumiło (Lublin), Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku i jego podlaskie konteksty
Андрій Руккас (Київ), У боротьбі проти спільного ворога: польсько-український військовий союз 1920 року
Andrij Rukkas (Kijów), W walce przeciwko wspólnemu wrogowi: polsko-ukraiński sojusz wojskowy 1920 roku
Станіслав Стемпєнь (Перемишль), Симон Петлюра (1879-1926) – мрійник чи реаліст?
Stanisław Stępień, Symon Petlura (1879-1926) – marzyciel czy realista?
Ірина Матяш (Київ), Уродженець Підляшшя в українській дипломатії: Іван Красковський (1880-1955)
Iryna Matiasz (Kijów), Urodzony na Podlasiu w ukraińskiej dyplomacji: Iwan Kraskowski (1880-1955)
Андрій Єкатеринчук (Люблин-Кнориди), Польсько-український союз 1920 року на тлі інших подій в колективній памяті сучасного українського суспільства
Andrzej Jekaterynczuk (Lublin-Knorydy), Sojusz polsko-ukraiński 1920 roku na tle innych wydarzeń w pamięci zbiorowej współczesnego społeczeństwa ukraińskiego
Дискусія / Dyskusja
13.15-13.45 Ланч / Lunch
13.45-15.45
Сесія V «Історія та культура Підляшшя»
Sesja V „Historia i kultura Podlasia”
Іван Данелюк (Білосток), Політика власності та національної приналежності на Білосточчині у періоди після січнневого повстання та міжвоєнний – порівняльний аналіз
Janusz Danieluk (Białystok), Polityka własnościowo-narodowościowa na Białostocczyźnie w okresach: postyczniowym i międzywojennym – analiza porównawcza
Аліція Піган-Кіясова (Познань), Мовні евоканти підляської реальності у повісті Леона Куніцького «Iwanko» (1860)
Alicja Pihan-Kijasowa (Poznań), Językowe ewokanty rzeczywistości podlaskiej w powieści Leona Kunickiego Iwanko (1860)
Анна Мікіцюк (Люблин), Класифікація мікротопонімів (на прикладі польсько-східнослов’янського пограниччя). Стан, методологічні постуляти
Anna Mikiciuk (Lublin), Klasyfikacja mikrotoponimów (na przykładzie pogranicza polsko- wschodniosłowiańskiego). Stan, postulaty metodologiczne.
Олександр Кирилюк (Білосток), Село та сільське господарство на Підляшші в 1918-1939 роках
Aleksander Kiryluk (Białystok), Wieś i gospodarka rolna na Podlasiu w latach 1918-1939
Дорота Місіюк (Білосток), Колективна ідентичність а історичні знання. Комунікаційні принципи у постмодерності
Dorota Misiejuk (Białystok), Tożsamość zbiorowa a wiedza historyczna. Zasady komunikacyjne w ponowoczesności
Дискусія / Dyskusja
15.45-16.00 Перерва на каву / Przerwa kawowa
16.00-17.00
Панельна дискусія «15 років закону про національні і етнічні меншини та про регіональну мову»
Dyskusja panelowa „15 lat ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”
Учасники: Рафал Бартек (Ополє), Григорій Купріянович (Люблин-Більськ) – модератор, Євген Чиквін (Білосток), Ґжеґож Януш (Люблин).
Uczestnicy: Rafał Bartek (Opole), Eugeniusz Czykwin (Białystok), Grzegorz Janusz (Lublin), Grzegorz Kuprianowicz (Lublin-Bielsk) – moderator.
17.00-17.30
Урочисте закриття конференції
Uroczyste zamknięcie konferencji
Голова: Григорій Купріянович
Виступи офіційних гостей
Концерт вокальної групи Українського ансамблю пісні і танцю «Ранок» (керівник: Єлизавета Томчук)
Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz
Wystąpienia oficjalnych gości
Koncert grupy wokalnej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)

Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót