Informacje Podlaskiej Akademii Dyrektora Przyszłości

Podlaska Akademia Dyrektora Przyszłości łamie bożonarodzeniowe przepisy z Karolem Okrasą

#CEN 2019-12-16

Bożo­na­ro­dze­niowe spo­tka­nie w ramach Podla­skiej Aka­de­mii Dyrek­tora Przy­szło­ści z nie­spo­dzianką dla uczest­ni­ków, pod­czas któ­rego aka­de­miccy dyrek­to­rzy wejdą w rolę mistrzów i będą uczyć się razem z mło­dzieżą z SP nr 51 w Bia­łym­stoku łamać bożo­na­ro­dze­niowe prze­pisy… Z kim? Uczest­nicy dowie­dzą się na miej­scu.