Bezdomność. Cz. 2 (2000 – 2009) 

Wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku (2000 - 2009) 

Książki

 1. Bezdomność : szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej / red. Jan Mazur ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Społecznej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. (BC 316 / 159299) 
 2. Człowiek w sytuacji zgrożenia jako podmiot oddziaływań pracownika socjalnego : materiały pomocnicze dla studentów / Beata Krzesińska-Żach. - Białystok : "Trans Humana", 2006. (BW   158463) 
 3. Marek Kotański : człowiek i jego dzieło : praca zbiorowa / pod red. Pawła Karpowicza. - Białystok : "Kreator", 2004. (BC 613.8 / 152485) 
 4. Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / Natalia Słowiak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. (BW   168166) 
 5. Modele praktyczne pracy środowiskowej na przykładzie pracy z osobami bezdomnymi w MOPS w Stalowej Woli / Andrzej Szostek// W: Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej. - Lublin 2009. - S. 297-309. (BC   364 / 165418) 
 6. Patologie społeczne : wybrane zagadnienia / pod red. Marka Borowskiego i Romualda Dobrzenieckiego. - Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2009. (BW 164322) 
 7. Pedagogika człowieka samotnego / Róża Pawłowska, Elżbieta Jundziłł. - Gdańsk : Wydawnictwo Uczelniane Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2000. (BW   147685) 
 8. Polityka społeczna : wybrane zagadnienia : (zarys wykładu) / Tadeusz Kowalak ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. - Wyd. 2 uzup. i zaktual. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002. (BW   150116) 
 9. Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością / Julian Auleytner, Katarzyna Głąbicka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2000. (BC   364 / 146571) 
 10. System wsparcia i pomocy bezdomnym : (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla Życia - Markot w Marwałdzie) / Iwona Grabarczyk. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. (BC   364 / 161696) 
 11. Środowisko społeczne i praca socjalna : zarys problematyki / Elżbieta Trafiałek. - Katowice : "Śląsk", 2001. (BW   149552) 
 12. Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje / Adam Lech. - Katowice : Śląsk, 2007. (BW   164839) 
 13. Ubóstwo w Białymstoku : (raport z badań) / Tadeusz Kowalak ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. (BC   Reg / 148130) 
 14. Zrozumieć bezdomność : (aspekty polityki społecznej) / Leszek Stankiewicz. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. (BW   150314) 

Artykuły z czasopism 

 1. Ani straty, ani łzy : sceny z życia (i śmierci) bezdomnych / Barbara Pietkiewicz// Polityka. - 2000, nr 10, s. 84-85  
 2. Atmosfera w rodzinach pochodzenia osób bezdomnych / Danuta M. Piekut-Brodzka// Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. [45]-49 
 3. Autobiografia jako badanie w działaniu i terapia : metodologia badania bezdomnych / Katarzyna Kmita// Pedagogika Społeczna. - 2007, [nr] 1, s. [59]-70 
 4. Berlin nasz! / Natalia Gańko// Polityka. - 2004, nr 28, s. 100-105 
 5. Bezdomni w Bielsku-Białej i Cieszynie / Bronisława Dudziak// Praca Socjalna. - 2007, [nr] 4, s. [105]-116 
 6. Bezdomność czy wyizolowanie społeczne? / Renata Małgorzata Ilnicka// Praca Socjalna. - 2009, [nr] 5, s. [3]-20 
 7. Bezdomność - konieczność czy wybór? : komunikat z badań / Joanna Nowak// Praca Socjalna. - 2006, [nr] 1, s. [71]-77 
 8. Bieda i ubóstwo - skutki pauperyzacji / Dorota Wojtczak// Praca Socjalna. - 2006, [nr] 3, s. [25]-44 
 9. Codzienność wokół skupów złomów w Warszawie / Magdalena Mostowska// Kultura i Społeczeństwo. - 2009, nr 2, s. [77]-96 
 10. Cuda terapeutyczne / Rozm. przepr. Anna Staszewska, Beata Pilewska-Zając// Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 11-13 
 11. Dysfunkcjonalność rodziny a bezdomność / Małgorzata Tyl// Praca Socjalna. - 2005, [nr] 1, s. [46]-59 
 12. Formy wsparcia bezdomnych kobiet i samotnych matek / Jacek Figarski// Praca Socjalna. - 2005, [nr] 1, s. [60]-65 
 13. Ja się wcale nie dziwię … / Anna Staszewska// Niebieska Linia. - 2002, nr 6, s. 22-23 
 14. Nadużywanie alkoholu a bezdomność / Antoni Zieliński// Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 1/2, s. 71-[87] 
 15. Nadzieja z hipermarketu : dzieci naszych ulic / Agnieszka Mączyńska-Dilis// Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 44, s. 16 
 16. Niezasłużony los / Anna Staszewska// Niebieska Linia. - 2003, nr 5, s. 14-16 
 17. Nomatki / Agata Mikołajczyk// Polityka. - 2007, nr 38, s. 124-126 
 18. Piwnica Kofoeda - istotny element duńskiego systemu pomocy w wychodzeniu z bezdomności / Marta Kisiela// Praca Socjalna. - 2007, [nr] 5, s. [120]-130 
 19. Polityka społeczna wobec problemu bezdomności w Polsce po 1990 roku / Andrzej Przymeński// 
 20. Praca Socjalna. - 2006, [nr] 4, s. [3]-23 
 21. Pomoc bezdomnej młodzieży w Wielkiej Brytanii / Kamila Płowiec// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 42-48 
 22. Praca socjalna w środowiskach ludzi bezdomnych : przykład Jimmy`s Night Shelter w Cambridge / Arkadiusz Żukiewicz// Praca Socjalna. - 2004, [nr] 1, s. [66]-77 
 23. Program zapobiegania bezdomności / Urszula Murzyńska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 39-41 
 24. Płocki system opieki nad dzieckiem i rodziną / Mariusz T. Krzyżaniak// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009, nr 2, s. 33-37 
 25. Realizacja rządowego Programu "Bezdomność" w woj. Mazowieckim / Monika Trupacz, Monika// Praca Socjalna 2007, [nr] 2, s. [102]-124 
 26. Rodzaje bezdomności i bezdomni we Włoszech / Tadeusz Mierzwa// Praca Socjalna. - 2009, [nr 4], s. [107]-126 
 27. Schronisko w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Anna Ulatowska// Niebieska Linia. -  2007, nr 6, s. 27-29 
 28. Społeczne unicestwienie osób wykluczonych społecznie : analiza trajektorii bezdomności / Katarzyna Młyńska// Pedagogika Społeczna. - 2007, [nr] 4, s. [61]-81 
 29. Statystyki i narzędzia badawcze dotyczące wykluczenia społecznego związanego z mieszkaniem / Danuta Graniewska// Polityka Społeczna. - 2005, nr 10, s. 16-18 
 30. Sukcesy i klęski readaptacji społecznej byłych więźniów / Dagmara Kielan// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, [nr] 3/4, s. [38]-41 
 31. Transformacja ustrojowa w biograficznych narracjach osób bezdomnych / Maria Mendel// Pedagogika Społeczna. - 2006, [nr] 4, s. [257]-274 
 32. Uzależnienia a stan zdrowia osób bezdomnych / Jan Śledzianowski// Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 3, s. 3-16 
 33. Z nadzieją przeciw beznadziei - ruch piqueteros jako przykład samostanowienia świata wykluczonych / Alina Stanaszek// Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 4, s. [93]-112 
 34. Zjawisko bezdomności w ujęciu nie tylko normatywnym / Katarzyna Chrąściel// Praca Socjalna. - 2007, [nr] 6, s. [17]-31 

oprac. Alicja Stankiewicz