AKTUALNOŚCI

Zapraszamy uczniów klas 1-4 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Teatrzyków Kamishibai „Papierowa bajka”. I edycja „Krasnoludki są na świecie”

Regulamin  konkursu

Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Teatrzyków Kamishibai „Papierowa bajka” pod hasłem „Krasnoludki są na świecie”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-4 szkół podstawowych. Konkurs odbędzie się online, na facebooku Kamishibai Konkurs.

Cele konkursu:

 • popularyzacja idei teatrzyku kamishibai
 • popularyzacja czytelnictwa wśród młodszych dzieci
 • propagowanie wartościowej literatury
 • rozwijanie kreatywności dzieci
 • zwrócenie uwagi na poprawne posługiwanie się piękną polszczyzną
 • stworzenie uczniom możliwości konfrontacji własnych osiągnięć z rówieśnikami
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z całego kraju.

 2. W konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły, składające się z uczniów klas 1-4.

 3. Uczestnicy przygotowują bajkę o krasnoludkach do prezentacji w teatrzyku kamishibai (może to być własny tekst lub własna adaptacja gotowego tekstu) oraz ilustracje do prezentacji (od 5 do 10). Nie można łamać praw autorskich i korzystać z gotowych ilustracji książkowych lub autorów dostępnych w sieci!

 4. Opiekun zespołu nagrywa filmik z prezentacją bajki w teatrzyku kamishibai (maksimum 4 minuty) i umieszcza na facebooku Kamishibai Konkurs.

 5. Opiekun zespołu (nauczyciel, bibliotekarz) musi posiadać konto na facebooku (może być specjalnie w tym celu założone). Żeby umieścić film na konkursowym faceboku należy wysłać zaproszenie do Kamishibai Konkurs, gdyż tylko znajomi mają taką możliwość.

 6. Do wysłanego filmu należy dołączyć na messengerze skan załącznika 1. i 2. - zgoda rodziców dla każdego ucznia (filmy bez załącznika nie będą brane pod uwagę). Na początku filmiku prosimy o przedstawienie uczestników.

 7. Filmy z prezentacjami zespoły umieszczają przez cały listopad 2021.

 8. Uczestników będzie oceniać powołane przez organizatorów jury, w skład którego wejdą osoby posiadające odpowiednie kompetencje o decyzji jury uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej do dnia 5 XII 2021 r. na facebooku oraz zostaną im wysłane informacje mailowe.

 9. Nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną przesłane pocztą, najpóźniej do dnia 31 I 2022 r.

 10. Każda szkoła (instytucja) może zgłosić 1 zespół!

Kryteria oceny uczestników:

Podczas prezentacji będą brane pod uwagę:

 • kreatywność uczestników
 • dobór tekstu do ilustracji
 • własna inwencja
 • sposób prezentacji

Organizatorzy: Elżbieta Janikowska, Beata Sienkiewicz-Górska

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA DO Ogólnopolskiego Konkursu Teatrzyków Kamishibai „Papierowa bajka”. I edycja „Krasnoludki są na świecie”

Pełna nazwa szkoły (instytucji): .
................................................................................................................................
Imiona i nazwiska uczestników:

1. ..................................................................
2. ...................................................................
3. …..............................................................
Klasa …….
Opiekun (nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu):
Imię i nazwisko……………………………………………….
adres mailowy………………………………………………..
numer telefonu………………………………………………

Załącznik 2
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Teatrzyków Kamishibai "Papierowa bajka" oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb konkursowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym:

 • publikowania wizerunku i podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka oraz nazwy szkoły i miejscowości w przypadku, gdy zostanie wyróżnione w konkursie,
 • nieodpłatnego publikowania wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły i w mediach.

…………………………………….
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Miejscowość, data …………………….......