AKTUALNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku zachęca do udziału w konkursach: „Lokalni świad­ko­wie wyda­rzeń”, "Zamień celebrytę na autorytet"

Szkoła Pod­sta­wowa nr 16 im. Tade­usza Kościuszki w Zespole Szkolno – Przed­szkol­nym nr 1 w Bia­łym­stoku  zapra­sza do udziału w konkursach o tematyce historycznej:

 • VI edycji Konkursu Historycznego "Zamień celebrytę na autorytet" - czytaj regulamin na stronie Zamień celebrytę na autorytet (celebrytasp16.blogspot.com)

 • IV edy­cji Woje­wódz­kiego Kon­kursu Histo­ryczno – Foto­gra­ficz­nego w ramach obcho­dów 40. rocz­nicy wpro­wa­dze­nia stanu wojen­nego w Pol­sce „Lokalni świad­ko­wie wyda­rzeń”– miej­sca pamięci, pomniki, tablice upa­mięt­nia­jące Soli­dar­ność lub wyda­rze­nia z okresu stanu wojen­nego w Pol­sce.

Regulamin konkursu  „Lokalni świad­ko­wie wyda­rzeń”

Cele kon­kursu:

 •  utrwa­le­nie pamięci o dzia­łal­no­ści Soli­dar­no­ści oraz wyda­rze­niach zwią­za­nych z okre­sem stanu wojen­nego w Pol­sce
 •  odkry­wa­nie war­to­ści i bogac­twa regio­nal­nych miejsc pamięci jako źró­deł histo­rycz­nych
 • budo­wa­nie toż­sa­mo­ści regio­nal­nej i naro­do­wej
 • kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych, przy­wią­za­nia do histo­rii i tra­dy­cji naro­do­wych
 • roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści foto­gra­ficz­nych

Zasady kon­kursu:

 1. Kon­kurs jest skie­ro­wany do uczniów klas V – VIII szkół pod­sta­wo­wych z terenu woje­wódz­twa pod­la­skiego.
 2. Każda pla­cówka może zgło­sić do kon­kursu mak­sy­mal­nie 4 prace.
 3. Zada­niem uczest­ni­ków kon­kursu jest samo­dzielne wyko­na­nie zdję­cia miej­sca pamięci, pomnika, tablicy upa­mięt­nia­jącej posta­ć/wy­da­rze­nie zwią­zane z Soli­dar­no­ścią lub z okre­sem stanu wojen­nego w Pol­sce, znaj­du­jące się na tere­nie Bia­łe­go­stoku lub woje­wódz­twa pod­la­skiego.
 4. Foto­gra­fie należy wywo­łać w for­ma­cie A4 (210x297).
 5. Jeden autor może dostar­czyć tylko jedno zdję­cie, wyklu­cza się prace two­rzone wspól­nie.
 6. Każda foto­gra­fia powinna zawie­rać krótki opis (czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1,5): 1,5
  • tytuł pra­cy­/na­zwa miej­sca, pomnika
  •  imię i nazwi­sko autora, wiek
  •  dokładny adres szkoły wraz z tele­fo­nem i mailem
  •  imię i nazwi­sko opie­kuna
  •  krótki opis miej­sca – autor zdję­cia w kilku zda­niach opi­suje przed­sta­wione miej­sce z zazna­cze­niem w jaki spo­sób jest ono zwią­zane z Soli­dar­no­ścią lub z okre­sem stanu wojen­nego w Pol­sce. Kartka z opi­sem powinna być dołą­czona do zdję­cia np. spi­na­czem, pro­szę kartki nie przy­kle­jać.
 7. Do kon­kursu należy zgła­szać prace wyłącz­nie wyko­nane samo­dziel­nie pod kie­run­kiem nauczy­ciela/opie­kuna pro­wa­dzą­cego, nie­pu­bli­ko­wane i nie­zgła­szane do innych kon­kur­sów.
 8. Warun­kiem udziału w kon­kur­sie jest wyra­że­nie zgody przez opie­kuna praw­nego na prze­twa­rza­nie przez Orga­ni­za­tora danych oso­bo­wych uczest­nika kon­kursu, zgod­nie z prze­pi­sami ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz zło­że­nie oświad­cze­nia o posia­da­niu praw autor­skich do nade­sła­nych foto­gra­fii.
 9. Prze­słane prace prze­cho­dzą na wła­sność Orga­ni­za­tora.
 10. Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo do pre­zen­to­wa­nia prac kon­kur­so­wych w for­mie wystawy.
 11. Prace należy prze­ka­zać oso­bi­ście lub prze­słać pocztą (decy­duje data stem­pla pocz­to­wego) do dnia 26 listo­pada 2021 r. na adres: Zespół Szkolno – Przed­szkolny nr 1, Szkoła Pod­sta­wowa nr 16 im. Tade­usza Kościuszki ul. Stra­żacka 25, 15–687 Bia­ły­stok z dopi­skiem na koper­cie „Histo­ryczny kon­kurs foto­gra­ficzny”. Orga­ni­za­torzy nie pono­szą odpo­wie­dzial­no­ści za straty powstałe w trans­por­cie.

Ocena prac kon­kur­so­wych i nagrody:

 1.  Prace będą oce­niane przez jury powo­łane przez Orga­ni­za­tora.
 2. Decy­zje jury są osta­teczne.
 3.  Jury powo­łane przez Orga­ni­za­tora kon­kursu będzie oce­niać: traf­ność wyboru miej­sca, ory­gi­nal­ność (mile widziane pomni­ki­/ta­blice mało znane), umie­jęt­ność powią­za­nia miej­sca z okre­sem dzia­łal­no­ści Soli­dar­no­ści lub stanu wojen­nego w Pol­sce, ogólny wyraz arty­styczny.
  Lau­re­aci kon­kursu zostaną poin­for­mo­wani o wyni­kach kon­kursu tele­fo­nicz­nie lub mailowo.

Orga­ni­za­torzy kon­kursu:
Beata Jatel – nauczy­ciel histo­rii
Beata Sur­ma­ce­wicz, Monika Mar­kow­ska, Julita Wasi­lew­ska,
Mał­go­rzata Woro­szyło, Agata Żebrow­ska

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Bia­ły­stok, dnia ...

Zgoda na prze­twa­rza­nie danych

Jako opie­kun prawny mało­let­nie­j/ego …………………………………………… wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych mojego dziecka (imię i nazwi­sko, wiek, pełna nazwa szkoły, do któ­rej uczęsz­cza)