AKTUALNOŚCI

Biblioteka SP 49 w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w XIX FESTIWALU TRADYCJI WIELKANOCNYCH

Celem kon­kursu jest:

 • zachę­ce­nie dzieci do pre­zen­ta­cji palm, pisa­nek i stro­ików wiel­ka­noc­nych;
 • pod­trzy­my­wa­nie i popu­la­ry­za­cja tra­dy­cji wiel­ka­noc­nych;
 • pro­mo­wa­nie postaw twór­czych;
 • inte­gra­cja spo­łecz­no­ści lokal­nej;

Warunki uczest­nic­twa:

 • w kon­kur­sie mogą wziąć udział ucznio­wie kl. 0-VIII oraz oddzia­łów przed­szkol­nych;
 • zada­nie kon­kur­sowe polega na wyko­na­niu palmy, pisanki lub stro­ika wiel­ka­noc­nego;
  prace mogą być wyko­ny­wane indy­wi­du­al­nie lub zespo­łowo; dopusz­cza się wyko­na­nie palm i stro­ików wspól­nie z rodzi­cami, dziad­kami lub rodzeń­stwem;
 • tech­nika wyko­na­nia-dowolna;
 • nade­słane prace prze­cho­dzą na wła­sność orga­ni­za­tora; dochód z licy­ta­cji będzie prze­zna­czony na cele cha­ry­ta­tywne;
 • palmy, pisanki i stro­iki należy dostar­czyć do dn. 16 marca 2021 r. do biblio­teki szkol­nej.

Kry­te­ria oceny:

 • Prace oceni komi­sja, która będzie brała pod uwagę: ory­gi­nal­ność, pomy­sło­wość oraz indy­wi­du­alny styl pracy.

Nagrody i wyróż­nie­nia:

 • Lau­re­aci otrzy­mają nagrody oraz dyplomy.

Orga­ni­za­to­rzy: Dorota Mac­kie­wicz,
Joanna Ska­li­mow­ska - kontakt assia­777@poczta.onet.pl 

 

Zgoda na prze­twa­rza­nie (w tym publi­ko­wa­nie) danych oso­bo­wych

Ja, niżej pod­pi­sa­na­/ny…

jako rodzi­c/o­pie­kun prawny mało­let­niego dziecka…
(imię i nazwi­sko, klasa, nazwa szkoły, do któ­rej uczęsz­cza)

wyra­żam zgodę na:

prze­twa­rza­nie ww. danych w związku z orga­ni­za­cją Woje­wódz­kiego Festi­walu Tra­dy­cji Wiel­ka­noc­nych orga­ni­zo­wa­nego przez Szkołę Pod­sta­wową nr 49 z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi w Bia­łym­stoku

Oświad­czam, że podaję dane i wyra­żam zgodę dobro­wol­nie i w spo­sób świa­domy, zaś admi­ni­stra­tor danych poin­for­mo­wał mnie o ochro­nie danych oso­bo­wych Dz. U. poz. 1000 oraz prze­twa­rza­niu danych Ustawa z dn. 10.05.2018r.

……

(pod­pis rodzi­ca­/o­pie­kuna)