Konkurs plastyczny „Bajki w kolorach” dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Koło Podla­skie

Pol­skiego Towa­rzy­stwa Biblio­te­ra­peu­tycz­nego


Zapra­sza uczniów klas I-III z woje­wódz­twa pod­la­skiego do udziału w kon­kur­sie pla­stycz­nym „Bajki w kolo­rach”.

Nagrodą jest ilu­stra­cja umiesz­czona w książce Celiny Zubryc­kiej, która powsta­nie dzięki tego­rocz­nemu sty­pen­dium arty­stycz­nemu Mar­szałka Woje­wódz­twa Podla­skiego.

Książka może być począt­kiem pięk­nej przy­gody. Zachę­camy Was do two­rze­nia wła­snych ilu­stra­cji. Zasta­nów­cie się, jak poka­zać histo­rię za pomocą obrazu. Jakich użyć narzę­dzi i jakich „pla­stycz­nych sztu­czek”, żeby zacie­ka­wić, roz­ba­wić, a cza­sem prze­stra­szyć.

Prace należy dostar­czyć na adres: Zespół Szkolno-Przed­szkolny w Dobrzy­nie­wie Dużym, ul. Szkolna 14 – w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 10 czerwca 2021 r.

Spró­buj­cie stwo­rzyć coś wyjąt­ko­wego.

Cze­kamy z nie­cier­pli­wo­ścią na Wasze prace!

Regu­la­min, oświad­cze­nia i frag­menty książki – w załą­cze­niu.

Załączniki