Serwis jest adresowany do nauczycieli bibliotekarzy pracujących w bibliotekach szkolnych Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, sokólskiego i siemiatyckiego. 

Misją serwisu jest:

  1. Inte­gra­cja śro­do­wi­ska nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy szkol­nych.
  2. Popu­la­ry­zo­wa­nie dorobku poszcze­gól­nych biblio­tek na forum regionalnym i ogólnopolskim.
  3. Wymiana doświad­czeń w zakre­sie orga­ni­za­cji biblio­teki szkol­nej i pracy z czy­tel­ni­kiem.
  4. Infor­mo­wa­nie o aktu­al­nych, waż­nych dla biblio­tek szkol­nych, wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych.
  5. Upow­szech­nia­nie wie­dzy o war­to­ścio­wych mate­ria­łach biblio­tecz­nych.