Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

#CEN 2021-03-23

Decyzja Dyrektora o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II, Typ operacji: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w odpowiedzi na konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki p.n. Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu.

 PREAMBUŁA

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.), występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II, Typ operacji: Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w odpowiedzi na konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki p.n. Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu.

I. OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest zrealizowanie szkoleń i doradztwa, które będą prowadzone i/lub merytorycznie koordynowane przez trenerów tj. osoby przygotowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez beneficjenta zgodnie z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach ww. projektu pozakonkursowego ORE.

II. CEL PARTNERSTWA I ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy kadr edukacji na temat edukacji włączającej.
 2. Cel projektu zostanie zrealizowany przez wyłonienie partnera, który przygotuje i zrealizuje cykl szkoleń i doradztwa z zakresu edukacji włączającej dla kadr systemu oświaty, w tym JST. Przygotowanie kadry w zakresie edukacji włączającej, w tym JST, umożliwi zapewnienie spójnego w rozumienia założeń edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobów jej realizacji, wdrażania i nadzoru.
 3. Przedmiotem konkursu pn. Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej jest zrealizowanie szkoleń, które będą prowadzone i/lub merytorycznie koordynowane przez trenerów tj. osoby przygotowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez beneficjenta zgodnie z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach ww. projektu pozakonkursowego ORE. Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera:
 • przygotowanie koncepcji realizacji projektu,
 • przygotowanie wniosku do ww. konkursu,
 • zapewnienie ekspertów w zakresie edukacji włączającej zg. z kryteriami konkursowymi,
 • realizacja części zadań zgodnie z wnioskiem.
 1. Zakres działań w projekcie, okres realizacji oraz szczegóły dotyczące planowanych działań zostaną wspólnie opracowane przez partnerstwo w oparciu o wymagania konkursowe, zgodnie z dokumentami programowymi oraz przy uwzględnieniu potencjału Partnera.
 2. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu realizacji projektu pomiędzy wyłonionym Partnerem, a CEN zawarta zostanie Umowa partnerska na wspólną realizację projektu.

III. KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria formalne oraz punktowane (premiujące):

 1. zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa – kryterium formalne,
 2. deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, finansowe) – kryterium formalne,
 3. siedziba Partnera zgodnie z wymogami konkursu MEiN Działanie 2.10,
 4. doświadczenie w inicjowaniu działań lokalnych powiązanych z projektem – kryterium punktowane (premiujące); ocenie podlegać będzie opis zawarty w koncepcji projektu; sposób oceny - od 0 do 10 pkt,
 5. proponowany zakres merytoryczny przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji - kryterium punktowane (premiujące); ocenie podlegać będzie opis zawarty w formularzu ofertowym; sposób oceny – od 0 do 10 punktów,
 6. posiadany potencjał kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji Projektu:
 • dysponowanie kadrą min. 4 ekspertów z zakresu edukacji włączającej; sposób oceny – od 0 do 10 punktów,
 • dysponowanie osobą posiadającą doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez UE; sposób oceny – od 0 do 10 punktów,
 • posiadanie doświadczenia projektowego w realizacji projektów edukacyjnych/szkoleniowych na rzecz kadr oświaty (min. jeden projekt w ostatnich 3 latach); sposób oceny – od 0 do 10 punktów,
 • posiadanie doświadczenia w realizacji projektów na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (min. jeden projekt w ostatnich 3 latach); sposób oceny – od 0 do 10 punktów,
 • propozycję wkładu finansowego Partnera w realizacje projektu; sposób oceny od 0 do 10 punktów.

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):
 • formularz oferty na wspólne przygotowanie i realizację projektu zawierającego min. koncepcję projektu wraz z przedstawieniem kadry ekspertów,
 • aktualny wypis z KRS (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub inny równoważny dokument potwierdzający formę prawną i organizacyjną oraz umocowanie osób go reprezentujących,
 • oświadczenia zgodnie z załącznikami do Ogłoszenia.
 1. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
 2. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem.
 3. Oferty należy dostarczyć do siedziby Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, na adres: Złota 4, 15-016 Białystok, w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30 z dopiskiem „Edukacja włączająca - partner”.
 4. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do siedziby Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
 5. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
 6. Nie będą rozpatrywane oferty, złożone przez podmioty, które nie spełniają wymagań określonych w cz. III.
 7. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.) oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Na potrzeby otwartego konkursu, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych i upływa dnia 09.04.2021 r.

V. PROCEDURA KONKURSOWA

 1. Informacja o konkursie i Regulamin umieszczone są na stronie internetowej: http://www.cen.bialystok.pl/
 2. W ramach konkursu wyłoniony zostanie jeden Partner.
 3. Postępowanie konkursowe przeprowadza 3-osobowa Komisja Konkursowa.
 4. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. Jej pracami kieruje Przewodniczący Komisji.
 5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
 6. Każdy z członków Komisji Konkursowej weryfikuje oferty zgłoszone przez oferentów w drodze otwartego konkursu, pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów określonych w cz. III Ogłoszenia.
 7. W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa:
 • stwierdza liczbę złożonych koncepcji projektu,
 • otwiera koperty z koncepcjami projektu,
 • ocenia oferty pod względem formalnym - ocena polega na sprawdzeniu czy oferent podał wszystkie niezbędne informacje,
 • odrzuca złożoną ofertę z przyczyn formalnych, w przypadku braku wymaganych informacji o podmiocie.

8. W drugim etapie konkursu, Komisja Konkursowa:

 • analizuje merytoryczną zawartość ofert,
 • przyznaje odpowiednią liczbę punktów według kryteriów opracowanych w ogłoszeniu,
 • wskazuje najwyżej ocenione oferty,
 • rozstrzyga konkurs i wyłania jednego Partnera.
 1. Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:
 • imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,
 • liczbę zgłoszonych ofert,
 • wskazanie ofert najkorzystniejszych,
 • ewentualne uwagi członków Komisji Konkursowej,
 • podpisy członków Komisji Konkursowej.
 1. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji projektu.
 2. Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, zostanie opublikowana na stronie internetowej http://www.cen.bialystok.pl/. w terminie 7 dni od dnia podjęcia ostatecznej decyzji przez Komisję Konkursową.
 3. Z Partnerem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa partnerska w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, po pozytywnym wyniku oceny wniosku.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Podmiot, który w ramach konkursu nie został wybrany do pełnienia funkcji Partnera w projekcie, może wnieść odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnerów.
 2. Odwołanie powinno zostać wniesione w formie pisemnej, w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenia informacji o wynikach postępowania konkursowego na stronie internetowej http://www.cen.bialystok.pl/.
 3. Odwołanie należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich do siedziby Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30 z dopiskiem „Odwołanie od decyzji wyboru oferty w otwartym konkursie dot. wyboru Partnera”.
 4. Odwołanie złożone po upływie terminu nie będzie rozpatrywane.
 5. Do weryfikacji odwołań zostanie powołana 3-osobowa Komisja Odwoławcza, w skład której wejdą niezależni członkowie, niewchodzący w skład Komisji Konkursowej.
 6. Komisja Odwoławcza rozpoczyna działalność z dniem powołania.
 7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
 8. Pracą Komisji Odwoławczej kieruje Przewodniczący.
 9. Podmiot składający odwołanie zostanie pisemnie poinformowany o wynikach postępowania odwoławczego w przeciągu 7 dni roboczych od złożenia odwołania.
 10. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną, od której nie służy żaden środek odwoławczy.

Załączniki

KALENDARZ
< >
Kwiecień 2021
2020 2021 2022
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ

„Sukces szkoły naszym celem” - to myśl przewodnia każdego działania podejmowanego przez pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Współczesna edukacja oparta na społeczeństwie wiedzy wymaga twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji zadań statutowych placówki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, proponujemy różnorodne działania edukacyjne, które umożliwiają doskonalenie kompetencji nauczycieli w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ