Drukuj

Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Rodzaj/formaKurs kwalifikacyjny
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa
Liczba godzin150 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Forma płatna1300 zł
Opis

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania uczniów , planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych z praktycznej nauki zawodu oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami  w tym zakresie.

Adresatami są nauczyciele praktycznej nauki zawodu nieposiadający przygotowania pedagogicznego.

Karta nauczyciela  art.10.3. 

W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

Link do zgłoszenia na kurs pedagogiczny. Zgłoszenie należy wydrukować, wypełnić, podpisać i dać do podpisu dyrektorowi.

https://centest-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ryszard_kulinski_cen_bialystok_edu_pl/ERbPRcTsI_1EtiM5f50yFWUBPnhEZHU4xVkCwrig_wFtEA?e=oPxCiX

Termin realizacji: rok szkolny 2021/2022

Rozpoczęcie po zebraniu grupy min 10 osób

Kurs prowadzi doświadczona kadra: psycholog, pedagog, metodyk.

 

Kryteria naboru uczestników:

Czynni nauczyciele praktycznej nauki zawodu, którzy zgłosili udział w kursie i nie posiadają przygotowania pedagogicznego oraz spełniają jeden z poniższych warunków:

  • ukończyli studia (drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub pierwszego stopnia) na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami,
  • ukończyli studia (drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub pierwszego stopnia) na kierunku, którego efekty uczenia się obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym,
  • ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,
  • posiadają świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będą nauczać, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
  • posiadają tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać.

 

Program

PLAN NAUCZANIA KURSU

Nazwa przedmiotu wg programu MEN

Liczba

Godzin razem

Formy zaliczenia

w.

ćw. audytoryjne

ćw. laboratoryjne

Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu

30

30

-

60

* 1 praca pisemna

* egzamin

Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu

26

44

20

90

* 2 prace pisemne

* egzamin

Ogółem

56

74

20

150


Dostępne terminy

2021-11-05 — 2022-05-30
Termin2021-11-05 — 2022-05-30
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 18

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
Prowadzący
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 7

2021-11-06 — 2022-05-30
Termin2021-11-06 — 2022-05-30
Godzina8.30-15.00
SalaSala 111   -   2021-11-06   -   godz. 08:30
Prowadzący
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 20

2021-11-19 — 2022-05-30
Termin2021-11-19 — 2022-05-30
Godzina15.30
SalaSala 111   -   2021-11-19   -   godz. 15:30
ProwadzącyMałgorzata Mikuła
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 15

2021-11-20 — 2022-05-30
Termin2021-11-20 — 2022-05-30
Godzina8.30-15.00
SalaSala 101   -   2021-11-20   -   godz. 08:30
ProwadzącyHelena Zieńko
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 15

2021-11-26 — 2022-05-30
Termin2021-11-26 — 2022-05-30
Godzina15.30
SalaSala 111   -   2021-11-26   -   godz. 15:30
ProwadzącyAlina Papasz
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 20

2021-12-10 — 2022-05-30
Termin2021-12-10 — 2022-05-30
Godzina15.30
SalaSala 111   -   2021-12-10   -   godz. 15:30
ProwadzącyMałgorzata Mikuła
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 20

2021-12-11 — 2022-05-30
Termin2021-12-11 — 2022-05-30
Godzina8.30-15.00
SalaSala 203   -   2021-12-11   -   godz. 08:30
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 20

2022-01-14 — 2022-05-30
Termin2022-01-14 — 2022-05-30
Godzina15.30-18.40
SalaSala 111   -   2022-01-14   -   godz. 15:30
ProwadzącyAlina Papasz
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 12


Powrót