Drukuj

V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”

Rodzaj/formaKonferencja
Obszar tematycznyJęzyki mniejszości narodowych
Liczba godzin20 godz.
OrganizatorPodlaski Instytut Naukowy
Forma płatnaNie
Opis

Konferencja może odbywać się on-line. 

Program

Uroczyste otwarcie konferencji
Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz
Wystąpienia oficjalnych gości
Sesja I „Gwary ukraińskie Podlasia”
Pawło Hrycenko (Kijów), Gwary podlaskie w ogólnoukraińskiej przestrzeni językowej: próba
nowego odczytania
Hryhorij Arkuszyn (Łuck), Grupy tematyczne polonizmów w podlaskich gwarach ukraińskich
Mikołaj Roszczenko (Lublin-Kleszczele), Nasze skarby: rzadkie i zapomniane słowa w podlaskich
gwarach ukraińskich
Karolina Chmur (Białystok), Cechy gwar ukraińskich wsi Wólka Polinowska i Dokudów (powiat
Biała Podlaska) na podstawie materiałów archiwalnych audycji „Przegląd Ukraiński” TVP
Białystok
Jurij Bidnoszyja (Kijów), Wiersze poetów ludowych Północnego Podlasia jako zabytki
dialektologiczne
Aleksander Kiryluk (Białystok), Słownictwo, zwyczaje i obrzędy agrarne wsi Nowokornino
Jerzy Plewa (Kuraszewo), Podlaska leksyka związana z drewnianym wozem konnym, tzw.
„żeleźniakiem”
Dyskusja
Sesja ІІ „Toponimia i antroponimia Podlasia”
Michał Sajewicz (Lublin), Popularne nazwiska mieszkańców powiatu hajnowskiego na początku
XXI wieku
Feliks Czyżewski (Lublin), Mikrotoponimy na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim jako
źródło wiedzy o archaizmach leksykalnych (współreferent mgr Anna Mikiciuk)
Ludmiła Łabowicz (Białystok), Formy imienne z sufiksem -ko na bazie materiału terenowego z
parafii Klejniki і Czyże
Bazyli Krupicz (Białystok), Nazwy uroczysk wsi Dobrowoda
Mirosław Stepaniuk (Puchły), Toponimia jako podstawa rekonstrukcji środowiska przyrodniczego
na wybranych przykładach z regionu Puszczy Białowieskiej
Jan Łobuziński (Kuraszewo), Przezwiska i przydomki mieszkańców Klejnik
Dyskusja
Prezentacja koncepcji Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu”
Prezentacja: Ludmiła Łabowicz, Grzegorz Kuprianowicz
Sesja III „Język ukraiński w przestrzeni publicznej Podlasia”
Jurij Hawryluk (Bielsk Podlaski), Kwestie językowe w południowej części guberni grodzieńskiej w
drugiej połowie XIX wieku
Rafał Dydycz (Sarnaki), „Ridne Słowo” – początki prasy ukraińskiej na terenie Podlasia
Grzegorz Kuprianowicz (Lublin – Bielsk Podlaski), Język ukraiński w przestrzeni medialnej
Północnego Podlasia
Andrzej Jekaterynczuk (Lublin-Knorydy), Język jako element tożsamości ukraińskiej i białoruskiej
mniejszości narodowej na Podlasiu. Analiza aktywności liderów mniejszości w sieciach
społecznościowych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Lubow Frolak (Lublin), Ukraiński język literacki na Północnym Podlasiu – problemy i perspektywy
badań
Dyskusja
Prezentacja opowiadań ukraińską gwarą podlaską Wasi Platoniszyna (Bazylego
Poskrobki) Tak rozkazuwali (Białystok 2021)
Rozmowa o książce Ludmiły Łabowicz i Jerzego Plewy
Dyskusja
Prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-ruskolitewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020)
Z udziałem redaktora monografii Dariusza Krasnodębskiego, moderator: Jurij Hawryluk
Sesja IV „Kontakty międzydialektalne i międzyjęzykowe oraz twórczość literacka”
Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski (Warszawa), Niewist(k)a i kinuć – formy
rodzime czy pożyczki ukraińskie?
Iryna Drużuk (Łuck), Cechy fonetyczne gwar podlaskich i wołyńsko-poleskich
Zoriana Maciuk (Łuck), Frazeologiczna geolingwistyka frazeologii zachodniopoleskiej
Wiktor Misijuk (Brześć), Język aktu fundacji cerkwi w Wołczynie
Alicja Pihan-Kijasowa (Poznań), Ukraińszczyzna jako tworzywo dzieła literackiego polskich
pisarzy kresowych
Wiktor Jaruczyk (Łuck), Cechy literatury ukraińskiej Północnego Podlasia w okresie
postmodernizmu
Dyskusja
Prezentacja koncepcji, działalności i zasobów Archiwum Podlaskiego
Prezentacja: Grzegorz Kuprianowicz
Sesja V „Historia i kultura Podlasia”
Dariusz Krasnodębski (Warszawa), Gród w Surażu na tle sieci grodowej międzyrzecza Bugu i
górnej Narwi w okresie od XI do XIV wieku
Łukasz Hajduczenia (Warszawa), Tryptyk Jabłeczyński – zapomniane dziedzictwo prawosławnej
muzyki liturgicznej Podlasia
Chwedur Racyk (Motol), Transformacja tradycji stawiania krzyży przydrożnych i nagrobnych w
mikroregionie motolskim
Witalis Michalczuk (Warszawa-Brześć), Odnaleziona Kamieniecka ikona Bogarodzicy
Janusz Danieluk (Białystok), Towarzystwa włościańskie w byłym ujeździe bielskim w latach: 1882-
1915 (geneza, struktura narodowościowa, funkcjonowanie)
Marek Martynowicz (Dasze), Szkolnictwo przełomu XIX/XX wieku we wsi Dasze i okolicy
Iryna Hryń (Lwów), Życie przesiedleńców z Chełmszczyzny i Południowego Podlasia po deportacji
lat 1944-1946
ks. Andrzej Konachowicz (Lublin), Miejsca pracy duszpasterskiej duchownych prawosławnych
pochodzących z Kleszczel w XX-XXI wieku
Dyskusja
Uroczyste zamknięcie konferencji
Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz
Wystąpienia oficjalnych gości
Koncert grupy wokalnej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta
Tomczuk)


Dostępne terminy

Pierwszy semestr
TerminPierwszy semestr
Godzina09.00
ProwadzącyKarolina Chmur
Harmonogram
Miejsce szkoleniakonferencja może odbyć się online

Pierwszy semestr
TerminPierwszy semestr
Godzina9,00
ProwadzącyKarolina Chmur
Harmonogram
Miejsce szkoleniaBielski Dom Kultury
3 maja 2
17-100 Bielsk Podlaski

online
RejestracjaZapisz się


Powrót