Dostępne kursy

Wszyscy słyszeliśmy o nauczycielach, którzy nazywani są mentorami. Jak stać się takim pedagogiem? Szklenie poświęcone jest budowaniu pozycji przywódcy i eksperta oraz podstawom budowania silnego zespołu wokół nauczyciela.

Treści szkolenia:

- Twoja rola w klasie a twoja osobowość

- Jak zadbać o pozycję eksperta?

- Budowanie zespołu

- Zarzadzanie emocjami i rozwiązywanie problemów

- Efektywna nauka- zaangażowanie uczniów w samoedukację

- Jestem sprzedawcą marzeń (i wiedzy)

- Coachingowe słuchanie i mówienie

 


Zaproponowany kurs zakłada poznawanie przez uczestników zagadnień związanych z autyzmem krok po kroku, wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne do pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera - tak, by jako nauczyciele mogli stanowić wsparcie  dla ucznia,  potrafili rozpoznawać jego potrzeby i możliwości,wiedzieli jak pomagać w kontaktach  z rówieśnikami, byli przygotowani na wejście  dziecka do grupy, pomyślnego w niej funkcjonowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i osiągania przez niego sukcesów edukacyjnych.

Platforma wewnętrzna sieci samokształcenia i współpracy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych "Biblioteka szkolna na miarę naszych czasów".


Szkolenie skierowane do nauczycieli z terenu Hajnówki, którzy wcześniej dokonali rejestracji.

Grupa zamknięta.


Warsztat kierowany jest do nauczycieli wychowania fizycznego, oraz nauczycieli rozpoczynających pracę i wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem form zabawowych na lekcji.

 Celem jest wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli, a także rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu wiedzy i umiejętności stosowania zabawy ruchowej podczas lekcji wychowania fizycznego.

Uczestnicy będą znali klasyfikacje zabaw i grupy wiekowe do ich zastosowania.

 Uczestnicy będą w stanie  zastosować kilkanaście  zabaw na lekcjach w-f

czas trwania wrzesień październik 2021r.

Cele kursu: 

poznanie  metod  wspomagających  rozwój ruchowy dziecka poprzez atrakcyjne zajęcia: naukę jazdy na rolkach, elementy tańca, mindfulness- trening uważności.

Adresat kursu: 

kurs skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i wychowania wczesnoszkolnego oraz do nauczycieli wychowania

 Czas trwania:

planowany czas trwania kursu: maj – czerwiec 2021 r

Adresatem kursu są uczniowie klasy 1-2 klasy ZSBG w Białymstoku.

Cel główny:

 -motywowanie uczniów do podnoszenia umiejętności i kompetencji językowych i komunikacyjnych,

- rozwijania zainteresowania nauką języka niemieckiego przez stosowanie nowoczesnych    metod nauczania języka obcego z wykorzystaniem ciekawych technologii informacyjnych.

Cele szczegółowe kursu:

- doskonalenie umiejętności językowych,

 - poszerzanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem niemieckim,

 - rozwijanie umiejętności korzystania z aplikacji edukacyjnych wspomagających  naukę     języka niemieckiego,

 - wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za własne wyniki w nauce i potrzeba    pomocy innym, dzielenia się z nimi wiedzą,

 - wdrożenie uczniów do efektywnego spędzania wolnego czasu.

 Czas trwania kursu: 4 tygodnie

od 19.03 do 16.04.2021