Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z siedzibą: ul. Złota 4 15-016 Białystok.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 85 732 98 67, iod@cen.bialystok.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji i udostępniania zbiorów bibliotecznych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych w tym zbiorze.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki Pedagogicznej, a usunięte zostaną na Pani/Pana prośbę.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.