Zasady korzystania z katalogów bibliotecznych on-line. Konspekt zajęć w bibliotece szkolnej.

Ewa Boguszewska, Jolanta Grzymkowska - nauczyciele bibliotekarze w Zespole Szkół w Siemiatyczach

Temat: Katalogi biblioteczne. Zasady korzystania z katalogów bibliotecznych on-line

Czas trwania lekcji: 45 minut

Cel ogólny: rozwijanie umiejętności związanych z samodzielnym wyszukiwaniem informacji.

Cele operacyjne:

 • Na poziomie wiadomości:
  • uczeń wie czym jest katalog biblioteczny i jakim celom służy,
  • zna rodzaje katalogów,
  • zna korzyści wynikające z umiejętności posługiwania się katalogiem.
 • Na poziomie umiejętności: umie korzystać z katalogów bibliotecznych on-line.

  Metody nauczania:
 • rozmowa kierowana,
 • ćwiczenia,
 • pokaz.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 • katalogi on-line bibliotek,
 • test na wyszukiwanie informacji,

Środki techniczne:

 • komputer z dostępem do Internetu,
 • projektor,
 • komputery lub smartfony z dostępem do Internetu dla uczniów.

  Przebieg lekcji
 1. Część organizacyjna lekcji: powitanie uczniów i sprawdzenie obecności.
 2. Część wstępna lekcji:
 • podanie tematu i wprowadzenie- rozmowa z uczniami na temat katalogów bibliotecznych (katalog gr. katálogos – lista, rejestr dokumentów bibliotecznych uporządkowany w sposób, ułatwiający ich odszukanie, podający ich cechy indywidualne i bibliograficzne oraz miejsce przechowywania)
 • przedstawienie celów lekcji
 1. Część główna lekcji:
 • zapoznanie z rodzajami katalogów:
  • formalne (alfabetyczny, tytułowy- wg haseł formalnych); rzeczowe (systematyczne, przedmiotowe działowe)
  • rodzaje katalogów: kartkowe, komputerowe (w tym on-line)
 • podkreślenie ważnych funkcji, jakie pełnią katalogi w bibliotece (zarówno dla bibliotekarza, jak i dla czytelnika)
 • prezentacja katalogu on-line biblioteki szkolnej i omówienie zasad wyszukiwania informacji
 • rozdanie uczniom testów do wypełnienia i indywidualne wyszukiwanie informacji
 • podział klasy na grupy- porównanie w grupie wyników, poprawa błędów
 • prezentacja katalogów on-line wybranych bibliotek publicznych i naukowych
 1. Część końcowa lekcji
 • podsumowanie zajęć:
  • zwrócenie uwagi na trudności,
  • podkreślenie korzyści płynących z umiejętności wyszukiwania informacji w katalogach on-line,
 • ustna ocena pracy uczniów,
 • zachęcenie uczniów do korzystania z katalogu on-line biblioteki szkolnej oraz katalogów innych bibliotek.

-------

ZAŁĄCZNIK (test dla uczniów)

     …………………………………………………………..
(Nazwisko i imię, klasa)

Sprawdź w katalogu biblioteki szkolnej:

 1. Czy w naszej bibliotece są książki Donny Tartt?

 Tak                                     Nie

 1. Ile książek Jojo Moyes znajduje się w naszej bibliotece?

………………………………………………………………..    

 1. Podaj tytuł książki Umberto Eco zaczynający się na literę „I”

………………………………………………………………..

 1. Podaj miejsce i rok wydania książki "Uzależniony” Tony’ego Adamsa

………………………………………………………………..

 1. Podaj nazwisko autora książki "Łabędź i złodzieje"

. ………………………………………………………………..    

 1. Podaj nazwisko lektora audiobooka "Imperium. Postscriptum"

………………………………………………………………..          

 1. Podaj sygnaturę książki pt. "Nie wszyscy są jednego ducha"

………………………………………………………………..

 1. "Pół wieku na Marsie" - jaki typ dokumentu?
 • artykuł z czasopisma
 • dokument dźwiękowy
 • dokument elektroniczny
 • film
 • książka
 1. Podaj tytuły oraz nazwiska autorów dwóch książek fantasy znajdujących się w bibliotece szkolnej wydanych w latach 2010-2018

………………………………………………………………..

 1. Podaj dwa tytuły książek z etnografii:

………………………………………………………………..