„Zapraszamy do biblioteki”. Program własny promujący czytelnictwo i rolę biblioteki szkolnej

Elżbieta Janikowska, Krystyna Chołko, Mateusz Samczuk - nauczyciele bibliotekarze Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku

Autor programu: Elżbieta Janikowska

Osoby realizujące program: Elżbieta Janikowska, Krystyna Chołko, Mateusz Samczuk

Wstęp

Biblioteka w nowoczesnej szkole to miejsce specyficzne. Uczniowie nie tylko wypożyczają tutaj książki. Nowoczesna biblioteka to ośrodek rozwijania i krzewienia kultury pod każdą możliwą postacią.

Stały kontakt dziecka z biblioteką i książką zapewnia rozwój zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne. Książka wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy.

W naszej bibliotece szkolnej oprócz bogatego księgozbioru znajduje się Centrum Informacji Multimedialnej, składające się z czterech stanowisk, czasopisma, gry planszowe, zestawy do kolorowania itp. Chcemy zachęcić uczniów, aby korzystali z bogatej oferty biblioteki szkolnej nie tylko przygotowując się do zajęć i konkursów przedmiotowych, ale żeby rozwijali swoje wszechstronne zainteresowania. Niniejszy program ma za zadanie stworzenie biblioteki naszych marzeń, w której dzieci mogą spędzić czas wolny od zajęć bez stresu i pośpiechu. Tutaj nikt ich nie ocenia. Nauczyciele bibliotekarze służą pomocą zarówno w wyszukiwaniu potrzebnych pozycji czy materiałów jak podczas odrabiania prac domowych, ale są także partnerami do rozmów i dyskusji na ciekawe dla uczniów tematy.  Biblioteka to także miejsce, w którym można po prostu odpocząć, wyciszyć się, odstresować i przygotować do kolejnych zajęć.

Liczymy na to, że uczeń, który odwiedzi bibliotekę korzystając z różnych form jej działalności, chętniej sięgnie po książkę.

Cele programu

Głównym celem tego programu jest wykształcenie dojrzałego czytelnika – użytkownika biblioteki, który potrafi umiejętnie korzystać ze źródeł informacji, posiadłszy zaś umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji opanuje umiejętność uczenia się, co pozwoli mu skonkretyzować własne zainteresowania oraz rozwinąć indywidualne uzdolnienia - czytanie dla zdobycia wiadomości, zaspokajania potrzeb poznawczych oraz własnej przyjemności.

Program wpisuje się w realizację priorytetów MEN na rok szkolny 2018/2019:

 • „Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów” oraz
 • „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”.

Cele ogólne:

 • podniesienie roli biblioteki w społeczności szkolnej
 • wzrost zainteresowania uczniów zbiorami biblioteki
 • wyrabianie nawyku czynnego uczestnictwa w przedsięwzięciach biblioteki
 • zmniejszenie liczby nieaktywnych czytelników

Cele szczegółowe

 Uczeń:

 • ma rozbudzoną motywację czytania
 • zna zasoby biblioteki szkolnej
 • korzysta z oferty biblioteki szkolnej chętniej i częściej niż dotychczas
 •  na bieżąco poznaje ciekawe pozycje, nowości książkowe poprzez prezentacje nauczycieli bibliotekarzy i innych uczniów
 • bierze udział w różnych formach pracy biblioteki: projektach, prezentacjach, konkursach, kiermaszach itp.
 • rozwija aktywność i ciekawość związaną ze światem książki
 • współorganizuje różne przedsięwzięcia biblioteczne i czuje odpowiedzialność za ich realizację
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji
 • twórczo spędza czas wolny

Treści, działania edukacyjne, przewidywane efekty

Działania, treści

Przewidywane efekty

Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety „Książka, którą chciałbym/chciałabym przeczytać” w formie zeszytu, do którego mogą się stale wpisywać

Poznanie zainteresowań czytelniczych uczniów  w celu dokonywania właściwych i „trafionych” zakupów książkowych do biblioteki.

Systematyczne uzupełnianie księgozbioru biblioteki

Bogaty księgozbiór, zawierający również, ciekawe, aktualne powieści będzie zaspokajał oczekiwania większej liczby uczniów.

Reklama biblioteki i jej księgozbioru – prowadzenie blogu bibliotecznego oraz blogu reklamującego nowości, ciekawe książki znajdujące się w bibliotece współtworzonego przez uczniów, ekspozycja książek w bibliotece, „pojedynki” książek

Większa wiedza uczniów o zbiorach biblioteki, o tym co w niej aktualnie się dzieje, to tym samym większe uczestnictwo uczniów w życiu biblioteki. Większa mobilizacja uczniów do systematycznego czytania reklamowanych książek.

Współpraca z wychowawcami klas, polonistami, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej – projekty czytelnicze „Warto przeczytać”, „Kwadrans z ciekawa książką”

Częstsze wypożyczanie i czytanie książek polecanych przez rówieśników. Zwiększenie się liczby czytelników wśród uczniów szkoły

 

Plebiscyt na „Czytelnika miesiąca”, „Czytelnika semestru”, „Czytelnika roku”

Wzrost zainteresowania czytelnictwem poprzez wyzwolenie w uczniach chęci indywidualnej rywalizacji

 „Antystresowa kolorowanka”

Spędzanie przez uczniów wolnego czasu w bibliotece szkolnej, doskonalenie umiejętności radzenia ze stresem

Organizowane raz w miesiącu mini-konkursy związane z treścią książek znajdujących się w bibliotece oraz wykorzystujące warsztat informacyjny biblioteki szkolnej – słowniki, encyklopedie, leksykony, internet – podsumowanie zaangażowania uczestników na koniec roku szkolnego

Samodzielne wykorzystywanie przez uczniów zasobów biblioteki do wykonania zadań konkursowych

Zabawy plastyczne „Sprawne ręce” związane z treścią książek – wykonanie bajkowych postaci z papieru i innych materiałów, „kleksografia”, projektowanie okładek do książek, wykonanie zakładek itp.

Biblioteka miejscem rozwijania swoich pasji oraz talentów

 

„Wędrujący teatrzyk kamishibai” – prezentacja bajek w klasach

Poznanie różnych form prezentacji utworów literackich

„Pogotowie lekcyjne” – pomoc uczniom, którzy mają trudności w odrobieniu pracy domowej

Biblioteka jako miejsce informacji na każdy temat

Planszówki wchodzą do gry w bibliotece szkolnej – gry planszowe jako sposób na spędzanie czasu wolnego

Biblioteka miejscem rozwijania zainteresowań uczniów oraz miejscem, w którym można miło i przyjemnie spędzić czas

Stały przepływ informacji o czytelnictwie dzieci, zachęcanie do czytania wspólnie z dziećmi, promocja pracy biblioteki szkolnej wśród rodziców

Pozyskanie sojuszników wśród rodziców uczniów i uświadomienie im, jak wiele zależy od ich zaangażowania Formowanie więzi szkoła, biblioteka - dom rodzinny.

 

Organizacja imprez w bibliotece – kiermasze książek, Konkurs Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie”, Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom i inne

Rozwijanie zainteresowań uczniów, ich pasji i talentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja programu

Program poddany będzie ocenie w trakcie jego realizacji. Dlatego też konieczna i zasadna wydaje się być ewaluacja bieżąca. Proces ten pomoże podjąć decyzję o modyfikacji programu, jego kontynuacji czy potrzebie zmiany. Pozwoli też na określenie, na ile cele, zakładane przy tworzeniu programu zastały zrealizowane w trakcie jego wdrażania, na ile trzeba je dostosowywać do bieżącej sytuacji, możliwości czy potrzeb czytelników-użytkowników biblioteki.

Przyjęte sposoby i środki ewaluacji:

 •  ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach czytelniczych,  
 • zaangażowanie uczniów w proponowane formy aktywności,
 • statystyka wypożyczeń – porównanie danych