AKTUALNOŚCI

„Ludzie listy piszą...” - V edycja wojewódzkiego konkursu literackiego

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku 

Honorowy patronat: Dyrektora Biura Filatelistyki, Poczty Polskiej S.A, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku

Edycja 5 (2019)

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wiedzy o sposobach komunikowania się ludzi.
 • List jako narzędzie komunikowania się - zasady poprawnej kompozycji, list jako forma estetyczna.
 • Powrót do tradycyjnych form pisania listów w dobie królowania e-maili i esemesów.
 • Zachęcenie uczniów do pisania listów - nieprzemijający urok listów.
 • Odkrywanie i rozwijanie talentu pisarskiego.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 • Promocja szkoły.

Adresaci:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej  oraz uczniów klas III gimnazjum. Będzie on rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
 • uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej, oraz uczniowie klas III gimnazjum.

Przedmiot konkursu i zadania:

 1. Osoby biorące udział w konkursie powinny napisać list: „ Białystok moje miasto – przyjedź, zobacz, pokochaj”.
 2. Konkurs ma formę pisemną.
 3. Proszę samodzielnie, odręcznie napisać list na papierze listowym lub własnoręcznie wykonanym
 4. Napisany list powinien znajdować się w zaadresowanej kopercie.

Ocena prac konkursowych:

W ocenie listu będą brane pod uwagę:

 • poprawność kompozycji tekstu,
 • oryginalność,
 • wrażenie artystyczne,
 • forma estetyczna pracy.

Prace wykonane na komputerze nie będą brane pod uwagę.

Terminy:

 1. Czas trwania konkursu luty - marzec 2019 roku.
 2. Prace należy dostarczyć do 31 III 2019 roku:
  •  do biblioteki szkolnej SP Nr 24, do organizatorów konkursu: Pani  Bożeny Hermanowskiej lub do Pani Justyny Kendyślub 
  •  przesłać za pośrednictwem poczty do biblioteki szkolnej na adres: Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 15 – 762 Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 5/7. O udziale w konkursie decyduje data stempla pocztowego.
 3. Podsumowanie konkursu nastąpi w maju 2019 roku.
 4. Przekazane prace przechodzą na własność organizatorów konkursu.

Nagrody:

 1. Najlepsze prace będą nagrodzone.
 2. Nagrody zostaną wręczone laureatom w miejscu i czasie o którym organizator poinformuje zainteresowanych.
 3. Osoby nagrodzone i opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania przygotowane przez organizatorów konkursu.

---------------

Uczestnictwo w konkursie jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 Organizatorzy konkursu:

Nauczyciel bibliotekarz - Bożena Hermanowska,
nauczyciel języka polskiego – Justyna Kendyś
 Telefon kontaktowy: 856532207 lub 508353512