AKTUALNOŚCI

Akcja "Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj w SP 2 w Łapach

W grud­niu biblio­teka szkolna zapro­siła uczniów Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 w Łapach do udziału w akcji „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamię­taj”.

Orga­ni­za­to­rem tej nie­zwy­kle cie­ka­wej kam­pa­nii jest Fun­da­cja Dbam o Mój Z@sięg. Celem kam­pa­nii jest zwró­ce­nie uwagi wszyst­kich pol­skich rodzin, jak ważne są bez­po­śred­nie rela­cje oso­bi­ste, szcze­gólna pamięć o człon­kach swo­jej rodziny, wspólne spę­dza­nie czasu wol­nego, jak rów­nież kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji pisa­nia kar­tek świą­tecz­nych.

Fun­da­cja przy­go­to­wała osiem róż­nych wzo­rów kar­tek. Na potrzeby reali­za­cji akcji szkol­nej zostało zamó­wio­nych 400 sztuk, które tra­fiły do uczniów wraz z zachętą do ich wypisa­nia i wysła­nia do bli­skich – babci, dziadka, cioci, wujka. W nie­któ­rych kla­sach pocz­tówki były wypi­sy­wane pod­czas zajęć.

Przed samymi świę­tami Fun­da­cja Dbam o Mój Z@sięg prze­słała szkole życze­nia oraz nie­spo­dziankę – krótki film, w któ­rym wystę­pują zwie­rzęta znane nam z roz­da­wa­nych w szkole pocz­tó­wek. Boha­te­ro­wie filmu prze­ko­nują nas, że w okre­sie świą­tecz­nym lepiej odło­żyć tele­fon, a włą­czyć rela­cje z rodziną i zna­jo­mymi.

Dzięki zgło­sze­niu się biblio­teki szkol­nej do tej kam­pa­nii, ucznio­wie uzy­skali dostęp do dwóch kon­kur­sów:

1. Ogól­no­pol­ski kon­kurs pla­styczny dla dzieci. Zada­nie kon­kursowe polega na wyko­na­niu przez chęt­nych uczniów z klas 1–8 kartki świą­tecz­nej wg wła­snego pomy­słu.

2. Ogól­no­pol­ski kon­kurs fil­mowy dla uczniów klas 4–8. Zada­nie kon­kursowe polega na wyko­na­niu przez grupę uczniów filmu mak­sy­mal­nie 2 minu­to­wego, który pro­mo­wać i roz­wi­jać będzie nazwę kam­pa­nii IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ.

Akcja w naszej szkole cie­szyła się dużym zain­te­re­so­wa­niem, a sam jej prze­bieg – odwie­dziny w każ­dej kla­sie i roz­da­wa­nie kar­tek – pro­mo­wał dzia­ła­nia biblio­teki.

Oprac. Ali­cja Zga­jew­ska

Źródło, zdjęcia: 

https://sp2lapy.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/355478/