AKTUALNOŚCI

Gala podsumowująca IX Konkurs Literacki „Wiersze z szuflady"

14 stycz­nia 2020 r. w szkole Pod­sta­wo­wej nr 43 im. Simony Kos­sak w Bia­łym­stoku odbyła się gala pod­su­mo­wu­jąca IX Kon­kurs Lite­racki „Wier­sze z szu­flady” pod hono­ro­wym patro­na­tem mię­dzy innymi Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Pol­skich (Oddział w Bia­łym­stoku).

W tym roku po raz pierw­szy miał on rangę i zasięg kon­kursu woje­wódz­kiego. Do orga­ni­za­to­rów wpły­nęło 667 prac z ponad dzie­więć­dzie­się­ciu szkół pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa pod­la­skiego (w trzech kate­go­riach wie­ko­wych).

W jury zasia­dły: poetka, dok­tor Zofia Olek-Redlar­skia z UwB; autorka ksią­że­czek dla dzieci – pani Kata­rzyna Jano­wicz-Timo­fie­jew, poetki, eme­ry­to­wane nauczy­cielki – panie Kry­styna Gudel i Regina Kan­tar­ska-Koper, spe­cja­listka do spraw Public Rela­tions pani Anna Kowa­lew­ska oraz biblio­te­karka Książ­nicy Podla­skiej im. Łuka­sza Gór­nic­kiego w Bia­łym­stoku, pani Gra­żyna Knap.

Zdo­bywcy nagród otrzy­mali poetyc­kie tomiki juro­rek z oso­bi­stą autor­ską dedy­ka­cją, mogli wysłu­chać pochwał, uwag i rad doświad­czo­nych poetek, a w kulu­arach poroz­ma­wiać z człon­kami jury.

W for­mie e-tomiku prze­tłu­ma­czone na angiel­ski nagro­dzone wier­sze tra­fią do zaprzy­jaź­nio­nych euro­pej­skich szkół – mamy nadzieję, że spodoba się tam twór­czość poetycka z naszego regionu. Dzia­ła­nia te wpi­szą się w pro­jekt unijny PO WER reali­zo­wany obec­nie w SP nr 43 w Bia­łym­stoku.

W tym roku Woje­wódzki Kon­kurs Lite­racki „Wier­sze z szu­flady” objęty został rów­nież: Hono­ro­wym Patro­na­tem Pre­zy­denta Mia­sta Bia­łe­go­stoku (www.bia­ly­stok.pl), Rek­tora Uni­wer­sy­tetu w Bia­łym­stoku, Książ­nicy Podla­skiej im. Łuka­sza Gór­nic­kiego w Bia­łym­stoku i Fun­da­cji Sąsie­dzi. Opiekę i patro­nat medialny spra­wo­wały: TVP 3 Bia­ły­stok oraz Pol­skie Radio Bia­ły­stok. Spon­so­rami nagród były insty­tu­cje spra­wu­jące patro­naty oraz Pijal­nia Cze­ko­lady Wedel w Bia­łym­stoku i Ofi­cyna Wydaw­ni­cza Impuls z Kra­kowa.

Koor­dy­na­torki: Dorota Jabłoń­ska, Mał­go­rzata Sako­wicz SP 43 w Bia­łym­stoku

LINKI:

https://sp43bialystok.edupage.org/text4/#wiersze%20z%20szuflady%202019

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/178150

WERDYKT:

https://c­lo­ud6f.edu­page.org/cloud/Wier­sze_z_szu­flady_-_wer­dyk­t_2019.pdf