AKTUALNOŚCI

Kreatywne spotkania z literaturą - Śladami Stasia i Nel

27 lutego 2020 r. odbył się  w biblio­tece Szkoły Podsatwowej nr 16 w Białymstoku wie­czór ”Kre­atywne spo­tka­nie z lite­ra­turą – Śla­dami Sta­sia i Nel”. Biblio­teka została ude­ko­ro­wana w bar­wach pustyn­nych, a tu i tam zwie­szały się liany.

19 uczest­ni­ków klas IV a, V a, VI d zostało podzie­lo­nych na 4 grupy: Słoni, Lwów, Żyraf i Zebr.

Na początku ucznio­wie obej­rzeli pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dialną o lau­re­acie Lite­rac­kiej Nagrody Nobla – Hen­ryku Sien­kie­wi­czu. Następ­nie zapo­znano zebra­nych z fabułą tere­no­wej gry lite­rac­kiej, opar­tej na książce „W pustyni i w pusz­czy”.

Pierw­szym zada­niem w biblio­tece było odna­le­zie­nie w 4 – tomo­wej ency­klo­pe­dii hasła: Hen­ryk Sien­kie­wicz i roz­wią­za­nie krzy­żówki na pod­sta­wie bio­gra­fii autora.

Dru­gie zada­nie pole­gało na uło­że­niu puz­zli z mapą Afryki i prze­śle­dze­niu drogi, jaką podą­żali boha­te­ro­wie książki w swej wędrówce.
Po uło­że­niu trasy wędrówki Sta­sia i Nel przy­szła pora na pako­wa­nie ple­caka na wyprawę. Ucz­nio­wie loso­wali przedmioty, które mogą się przy­dać pod­czas wyjazdu i uza­sad­niali swój wybór.

Następ­nie za pomocą table­tów, odczy­tali kody QR, na któ­rych była wska­zówka, żeby udać do świe­tlicy. Tam każda grupa otrzy­mała karty z cha­rak­te­ry­styką Sta­sia i Nel i miała wska­zać zda­nia praw­dziwe i fał­szywe. Dru­gie zada­nie w świe­tlicy brzmiało: „Bądź tak zręczny jak Staś”. Każdy mógł spraw­dzić swoje siły w rzu­ca­niu do celu.

Teraz ucznio­wie zebrali się w holu szkol­nym, gdzie napo­tkali na prze­szkodę – Nil. Aby przejść po kamie­niach, musieli roz­wią­zać zagadki, doty­czące zwie­rząt afry­kań­skich.

Kolejne zada­nia uczest­nicy wyko­ny­wali w biblio­tece. Naj­pierw odczy­tali frag­menty książki „W pustyni i w pusz­czy”, zawie­ra­jące opisy zja­wisk przy­rody. Musieli odgad­nąć o jakie zja­wisko cho­dzi. Dru­gie zada­nie – wykre­ślankę, zawie­ra­jącą 10 roślin Afryki, ucznio­wie wyko­nali na table­tach w pro­gra­mie Lear­ning Apps.

Na zakoń­cze­nie wie­czoru odbył się test ze zna­jo­mo­ści lek­tury za pomocą apli­ka­cji Kahoot!

Wie­czór w biblio­tece był świet­nym spo­so­bem na przy­po­mnie­nie tre­ści lek­tury i utrwa­le­nie wia­do­mo­ści o Hen­ryku Sien­kie­wi­czu. Ucz­niom podo­bała się atrak­cyjna forma zadań, smaczny poczę­stu­nek i miła atmos­fera.

Oprac. Bożena Charkiewicz, Julita Wasilewska

Fotorelacja - http://bibliotekasp16.blogspot.com/

Scenariusz gry został opracowany podczas kursu doskonalącego "Tworzenie gier literackich o zasięgu szkolnym, miejskim" organizowanego przez  Centrum Eduakcji Nauczycieli w Białymstoku w 2020 r.