AKTUALNOŚCI

Czas na czy­ta­nie

Chcia­łam zwró­cić uwagę na dzia­ła­nie zachę­ca­jące do czy­ta­nia, jakie jest sto­so­wane w naszej Szkole.  W trak­cie zajęć szkol­nych po 2 lek­cji ucznio­wie mają tzw. czas na czy­ta­nie, jest to 15 minut poświę­cone na spo­tka­nie z książką.

W kla­sach młod­szych czyta głów­nie wycho­wawca klasy lub zape­szony gość naj­czę­ściej jest czy­tana lek­tura.

W kla­sach star­szych każdy uczeń czyta już samo­dziel­nie książkę, którą sami wybiorą i przy­niosą ze sobą. Uwa­żam, że taka forma jest dobrą i cie­kawą zachętą do zapo­zna­nia się z książką i do jej czy­ta­nia i poko­cha­nia.

Oprac. Wio­leta Kar­pie­siuk
Zespół Szkół Kato­lic­kich im. ks. F. Blach­nic­kiego w Bia­łym­stoku