Aktualności

Realizacja programu NPRC w X Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

W II seme­strze roku szkol­nego 2019/2020 X LO stało się bene­fi­cjen­tem Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nic­twa.

Na zakup nowo­ści do biblio­teki szkol­nej otrzy­ma­li­śmy 15000 zł. Pomimo trwa­ją­cej pan­de­mii COVID-19 wszyst­kie zapla­no­wane dzia­ła­nia reali­zu­jemy zgod­nie z opra­co­wa­nym przez nas har­mo­no­gra­mem.

Doku­men­tu­jemy je m. in na stro­nie inter­ne­to­wej biblio­teki w zakładce „NPRC”. Zapra­szamy do lek­tury!

Oprac.  Ewa Charkiewicz

Źródło: https://www.10lo.pl/biblioteka/nprc/