"Two­rzymy lap­bo­oka" - kon­spekt lek­cji biblio­tecz­nej prze­zna­czo­nej dla uczniów szkoły pod­sta­wo­wej kl. IV-VIII

Kata­rzyna Lan­kau, Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia

Temat: Two­rzymy lap­bo­oka.

Przy reali­za­cji zajęć zakłada się, że ucznio­wie znają już pod­sta­wowe źró­dła infor­ma­cji, potra­fią odna­leźć je w biblio­tece i posłu­gi­wać się nimi w celu zna­le­zie­nia potrzeb­nych infor­ma­cji.

Młod­szym uczniom (klasa IV, V) można roz­dać kar­teczki z instruk­cją, jakie infor­ma­cje powinni odna­leźć i umie­ścić w lap­bo­oku oraz przy­go­to­wać źró­dła, z któ­rych mogą sko­rzy­stać.

Czas prze­zna­czony na reali­za­cję lek­cji doty­czy zapo­zna­nia się z ideą i zasa­dami two­rze­nia lap­bo­oków oraz poszu­ki­wa­niem infor­ma­cji w zaso­bach biblio­teki i ich selek­cjo­no­wa­niem. Wyko­na­nie lap­bo­oków może odbyć się w domu w ramach pracy domo­wej.

Na pre­zen­ta­cję wyko­na­nych prac należy prze­zna­czyć jesz­cze jedną godzinę biblio­teczną lub lek­cję przedmio­tową w zależ­no­ści od tematu. Można też zor­ga­ni­zo­wać wystawę prac uczniow­skich.

Jeżeli ucznio­wie znają zasady two­rze­nia lap­bo­oków, można pomi­nąć część wpro­wa­dza­jącą w zasady ich two­rze­nia i od razu przy­stą­pić do zbie­ra­nia potrzeb­nych infor­ma­cji i wyko­ny­wa­nia prac.

Cele lek­cji:
Uczeń potrafi:

 • wyszu­kać infor­ma­cje potrzebne do stwo­rze­nia lap­bo­oka na okre­ślony temat,
 • doko­nać selek­cji infor­ma­cji,
 • wyko­rzy­stać przy­go­to­wane mate­riały do stwo­rze­nia lap­bo­oka,
 • este­tycz­nie i sta­ran­nie wyko­nać pracę pla­styczno-tech­niczną,
 •  współ­pra­co­wać w gru­pie,
 •  zapre­zen­to­wać efekty pracy,
 • doko­nać oceny swo­jej pracy.

Czas trwa­nia lek­cji: 2x45 minut + opcjo­nal­nie: lek­cja prze­zna­czona na pre­zen­ta­cję
Mate­riały pomoc­ni­cze:

 • przy­kła­dowe lap­bo­oki,
 • słow­niki, ency­klo­pe­die, lek­tury,
 •  mate­riały pla­styczne: teczki, koperty, arku­sze kar­tonu, papier kolo­rowy, mazaki, klej, zszy­wacz, taśma kle­jąca, dziur­ka­cze ozdobne,
 • lap­top z dostę­pem do Inter­netu, dru­karka.

PRZEBIEG ZAJEĆ

 1. Powi­ta­nie uczest­ni­ków.
 2. Wpro­wa­dze­nie – wyja­śnie­nie, czym jest lap­book, do czego może posłu­żyć lap­book.
 3. Lap­book jest czymś w rodzaju teczki tema­tycz­nej, w któ­rej możemy umie­ścić wia­do­mo­ści na wybrany temat. Taka teczka pełni raczej funk­cję inte­rak­tyw­nej prze­strzeni na rysunki, opo­wia­da­nia, wykresy, słówka, ter­miny czy też zdję­cia. To wszystko umiesz­czone jest w kie­szon­kach, ksią­żecz­kach o prze­róż­nych kształ­tach i na kar­tecz­kach. Lap­book jest więc czymś w rodzaju teczki inte­rak­tyw­nej przy­po­mi­na­ją­cej papie­rowy teatrzyk miesz­czący się na naszych kola­nach, stąd wła­śnie jej nazwa.
 4. Przed­sta­wie­nie zasad two­rze­nia lap­bo­oka – pro­jek­cja filmu: https: //www. youtube. com/watch? v=FRROp­c1X7VU
  https: //www. youtube. com/watch? v=u­NhOGo­8r4II ewen­tu­al­nie zapre­zen­to­wać przy­kła­dowe lap­bo­oki.
 5. Przy­po­mnie­nie, gdzie ucznio­wie mogą szu­kać infor­ma­cji potrzeb­nych do zro­bie­nia lap­bo­oka.
 6. Podzie­le­nie uczniów na 4-oso­bowe grupy, przy­dział tema­tów do opra­co­wa­nia lap­bo­oków. Roz­da­nie potrzeb­nych przy­bo­rów i mate­ria­łów pla­stycz­nych. Przy­kła­dowe zada­nia (w zależ­no­ści od klasy):

Wyko­naj­cie lap­bo­oka doty­czą­cego:
a) lek­tury, przy­kłady:  Aka­de­mia Pana Kleksa,  Hob­bit, czyli tam i z powro­tem,  Dyna­stia Mizioł­ków,  Zem­sta,  Krzy­żacy, Pan Tade­usz i inne
b) zna­nej postaci, przy­kłady : Hen­ryk Sien­kie­wicz, Adam Mic­kie­wicz, Maria Skło­dow­ska-Curie, Miko­łaj Koper­nik,  Józef Pił­sud­ski i inne

7. Praca uczniów w gru­pach. 

 • ustalenie, jakie informacje grupa chce umieścić w lapbooku,
 • przydzielenie zadań poszczególnym członkom grupy,
 • wyszukiwanie i selekcjonowanie znalezionych informacji
 • opracowanie struktury lapbooka

Młod­szym lub uczniom można roz­dać instruk­cje, przy­kła­dowa instruk­cja:

W lap­bo­oku umieść­cie nastę­pu­jące infor­ma­cje:  notka bio­gra­ficzna o auto­rze,  czas i miej­sce akcji,  boha­te­ro­wie,  naj­waż­niej­sze zda­rze­nia,  krót­kie cha­rak­te­ry­styki głów­nych boha­te­rów,  cie­ka­wostki.
Może­cie umie­ścić rysunki zwią­zane z posta­ciami lub zda­rze­niami, może­cie posłu­żyć się sym­bo­lami.
W poszu­ki­wa­niu infor­ma­cji sko­rzy­staj­cie np. ze „Słow­nika lek­tur szkol­nych”, ency­klo­pe­dii, „Słow­nika pisa­rzy” itp. Ucz­nio­wie w miarę moż­li­wo­ści mogą też korzy­stać z zaso­bów Inter­netu (infor­ma­cje, ilu­stra­cje itp.)

Ucz­nio­wie, któ­rzy nie zdążą dokoń­czyć lap­bo­oka, mogą to zro­bić w domu. Należy jedy­nie okre­ślić czas prze­zna­czony na dokoń­cze­nie pracy i usta­lić ter­min pre­zen­ta­cji.

Lek­cja prze­zna­czona na pre­zen­ta­cję.Pod­czas lek­cji ucznio­wie pre­zen­tują swoje prace. Warto zadbać o to, aby na zakoń­cze­nie pre­zen­ta­cji ucznio­wie przed­sta­wili swoje opi­nie na temat wykonanej pracy; powie­dzieli, jakie korzy­ści zauwa­żyli wyko­nu­jąc lap­bo­oka, co spra­wiało im naj­więk­szą trud­ność pod­czas wyko­ny­wa­nia pracy, itp.