O serwisie

Serwis powstał w roku 2008, jest redagowany przez Olgę Topolewską (redaktor naczelna) i Magdalenę Kraszewską, nauczycieli konsultantów CEN w Białymstoku.  Historia serwisu - czytaj

Adresatami są nauczyciele bibliotekarze pracujący  w bibliotekach szkolnych Białegostoku i powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, sokólskiego i siemiatyckiego. 

Kontakt:  Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15 - 016 Białystok, tel. (085) 732 73 23, e-mail: bibservis@cen.bialystok.edu.pl

Misja serwisu to:

  1. Inte­gra­cja śro­do­wi­ska nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy szkol­nych.
  2. Popu­la­ry­zo­wa­nie dorobku poszcze­gól­nych biblio­tek na forum regionalnym i ogólnopolskim.
  3. Wymiana doświad­czeń w zakre­sie orga­ni­za­cji biblio­teki szkol­nej i pracy z czy­tel­ni­kiem.
  4. Infor­mo­wa­nie o aktu­al­nych, waż­nych dla biblio­tek szkol­nych, wyda­rze­niach kul­tu­ral­nych.
  5. Upow­szech­nia­nie wie­dzy o war­to­ścio­wych mate­ria­łach biblio­tecz­nych.

Zasady publikowania

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy do współredagowania naszego serwisu. Publikując na stronie serwisu przyczynicie się Państwo do promocji swoich wydarzeń w  środowisku szerszym, niż własne szkolne.

Prosimy o nadsyłanie informacji o pracy Państwa bibliotek - relacji z bieżących wydarzeń,  sprawozdań z realizacji projektów i programów,  jak też publikacji, artykułów, scenariuszy zajęć. 

Materiały proszę przesyłać  poprzez odpowiednie formularze zamieszczone na platformie SNB (po uprzednim zalogowaniu się) - kliknij TUTAJ.