Ser­wis elektroniczny BIBse­rvis Biblio­tek Szkol­nych Podla­sia powstał w czerwcu 2008 roku z ini­cja­tywy Olgi Topo­lew­skiej (redak­tor naczelna) i Mag­da­leny Kra­szew­skiej – wówczas nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy Biblio­teki Peda­go­gicz­nej Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku.

Nazwa ser­wisu została wybrana w ramach kon­kursu ogło­szo­nego wśród biblio­tek szkol­nych – auto­rem zostali ucznio­wie i nauczy­ciele biblio­tekarze Publicz­nego Gim­na­zjum nr 19 Spor­towe w Bia­łym­stoku.

Zare­je­stro­wano odwie­dzin 2 534 081 w latach 2008–2014 oraz 698368 w latach 2014–2018 (72788 uni­ka­towe).

W elek­tro­nicz­nych ogól­no­pol­skich ser­wi­sach biblio­tekarskich uka­zały się arty­kuły:

W przeciągu 10 lat serwis zmieniał swój wygląd, tak wyglądały archiwalne strony:

BIBservis Bibliotek Szkolnych Podlasia (zrzut ekranu), dostęp: 30.08.2018r.

BIBservis Bibliotek Szkolnych Podlasia (zrzut ekranu), dostęp: 26.02.2013r.

BIBservis Bibliotek Szkolnych Podlasia (zrzut ekranu), dostęp: 29.08.2009r.