"Best­sel­lery – naj­lep­sze świa­towe pozy­cje książ­kowe" (scenariusz zajęć)

Wio­leta Korol­czuk, Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podla­skiej w Biel­sku Podla­skim

Temat: Best­sel­lery – naj­lep­sze świa­towe pozy­cje książ­kowe.

Cel ogólny: zapo­zna­nie uczniów z poję­ciem best­sel­le­rów oraz naj­po­pu­lar­niej­szymi książ­kami

Cele szcze­gó­łowe, uczeń potrafi:
– scha­rak­te­ry­zo­wać poję­cie best­sel­le­rów,
– opi­sać bio­gra­fię i twór­czość auto­rów wybra­nych best­sel­le­rów,
– omó­wić terść wybra­nych best­sel­le­rów.

Metody pracy: praca z tek­stem, metoda puz­zli, ele­menty poga­danki, pokaz.

Formy naucza­nia: praca w gru­pach.

Pomoce dydak­tyczne: lista z pyta­niami, tek­sty z best­sel­le­rów, recen­zje, książki.

Prze­bieg lek­cji:

1. Czyn­no­ści orga­ni­za­cyjne.

2. Uświa­do­mie­nie celu lek­cji.

3. Wpro­wa­dze­nie nowego mate­riału:

– dzie­limy klasę na 3 grupy; pierw­sza grupa cha­rak­te­ry­zuje tekst z, Hob­bita – czyli tam i z powro­tem” oraz życie i twór­czość Johna Ronalda Reu­ela Tol­kiena druga tekst z, Opo­wie­ści o dwóch mia­stach” oraz życie i twór­czość Karola Dic­kensa, trze­cia, Har­rego Pot­tera” oraz życie i twór­czość Joanne Kath­leen Row­ling – ucznio­wie wypeł­niają listę z pyta­niami.
– następ­nie two­rzymy nowe grupy. W każ­dej nowej gru­pie musi być przy­naj­mniej po jed­nej oso­bie z pierw­szej, dru­giej i trze­ciej grupy. W nowych gru­pach ucznio­wie przed­sta­wiają swoim kole­gom to, co opra­co­wali wcze­śniej.

4. Pod­su­mo­wa­nie pracy na lek­cji:

– 3 wybrane osoby z 1,2 i 3 grupy pre­zen­tują dla całej klasy cha­rak­te­ry­stykę tek­stów z bests­se­le­rów oraz życie i twór­czość auto­rów.
– ucznio­wie oce­niają, który best­sel­ler prze­czy­tali by naj­chęt­niej.

5. Zachę­ce­nie do wypo­ży­cze­nia best­sel­le­rów z biblio­teki szkol­nej.