Co czy­tają trze­cio­kla­si­ści?

Ucz­niów klasy III a zachwy­ciła książka ze szkol­nej biblio­teki. Nosi tytuł „Dzia­dek i Nie­dź­wia­dek”. Jej boha­te­ro­wie bar­dzo spodo­bali się trze­cio­kla­si­stom. Na wysta­wie biblio­tecz­nej „Książka nas inspi­ruje!” można było podzi­wiać talent pla­styczny i wyobraź­nię dzieci. Histo­rię z książki Łuka­sza Wierz­bic­kiego ucznio­wie przed­sta­wili na wspa­nia­łych ilu­stra­cjach. Dla­czego tak polu­bili „Dziadka i Nie­dź­wiadka”? Oto nie­które wypo­wie­dzi z ankiety, którą prze­pro­wa­dziła biblio­teka szkolna.

Książka pt. „Dzia­dek i Nie­dź­wia­dek” jest bar­dzo cie­kawą lek­turą. Jej boha­te­rem jest prze­uro­czy psotny niedź­wia­dek, któ­rym zaopie­ko­wali się pol­scy żoł­nie­rze. W tej opo­wie­ści jest bar­dzo dużo cie­ka­wych przy­gód żoł­nie­rzy i ich pupilka. Naj­bar­dziej podo­bała mi się część, w któ­rej Woj­tek (tak nazy­wał się miś) nastra­szył kil­koro ludzi. Tę książkę napi­sał Łukasz Wierz­bicki. Uwa­żam, że jest ona bar­dzo inte­re­su­jąca. Maja

Chciał­bym Wam pole­cić książkę „Dzia­dek i Nie­dź­wia­dek”. Opi­sana jest tam bar­dzo fajna histo­ria o przy­jaźni misia o imie­niu Woj­tek.   Kuba

Sądzę, że to książka pełna przy­gód. Opo­wiada o niedź­wie­dziu Wojtku w cza­sach II wojny świa­to­wej. Książka jest długa, ale wcią­ga­jąca. Bar­dzo mi się podo­bała i z chę­cią ją prze­czy­ta­łem. Filip

Moim zda­niem lek­tura „Dzia­dek i Nie­dź­wia­dek” opi­suje zabawną i cie­kawą histo­rię misia Wojtka. Opo­wiada rów­nież o trud­nych cza­sach II wojny świa­to­wej. Książka uczy nas przy­jaźni bez względu na to, kim jeste­śmy. Jej boha­te­ro­wie uczą nas wytrwa­ło­ści i dąże­nia do celu.  Ame­lia 

 Nie­dź­wia­dek Woj­tek był odważny, poma­gał żoł­nie­rzom nosić poci­ski. Przy­da­rzyły mu się różne śmieszne sytu­acje, np. jak chciał zjeść mrówki i obli­zy­wał nosek. Nie­dź­wia­dek ćwi­czył boks z majo­rem Cheł­kow­skim. Naj­lep­sze opo­wia­da­nie to „Lego­wi­sko”. Patry­cja

Lek­tura „Dzia­dek i Nie­dź­wia­dek” jest śmieszna i cie­kawa. Naj­cie­kaw­sza część opo­wiada o walce pod Monte Cas­sino. Naj­śmiesz­niej­sze osoby to kucharz i praczka. Paweł

Książka „Dzia­dek i Nie­dź­wia­dek” opo­wiada nam o przy­jaźni czło­wieka z niedź­wie­dziem. Moim zda­niem, ta histo­ria poka­zuje, jak żyli żoł­nie­rze w cza­sie II wojny świa­to­wej. Uwa­żam, że lek­tura jest cie­kawa, bo nie­które roz­działy są śmieszne. Zda­rzały się histo­rie, które były wzru­sza­jące.  Klara

Lek­tura pt. „Dzia­dek i Nie­dź­wia­dek” bar­dzo mi się podo­bała, ponie­waż zacie­ka­wiło mnie to, że miś dołą­czył do woj­ska. Jedną z jego przy­gód było odwie­dze­nie zamku Hra­bio­stwa Con Piselli. Spodo­bało mi się, że niedź­wia­dek wal­czył pod Monte Cas­sino, jak mój prapradzia­dek.  Kry­stian

Dzia­dek i Nie­dź­wia­dek” to zabawna książka – opi­suje dużo cie­ka­wych histo­rii. Bar­dzo lubię w wol­nych chwi­lach opo­wiadać tę lek­turę, bo jest inte­re­su­jąca. Chcia­ła­bym ją jesz­cze raz prze­czy­tać.  Julka

Ta książka jest bar­dzo wcią­ga­jąca, faj­nie się ją czyta. Jest w niej dużo infor­ma­cji i cie­ka­wych postaci. Można się dużo dowie­dzieć. Pozna­jemy praw­dziwe histo­rie o II woj­nie świa­to­wej. Tę książkę pole­cam każ­demu do prze­czy­ta­nia. Igor

 Nie­dawno prze­czy­ta­łem książkę pod tytu­łem „Dzia­dek i Nie­dź­wia­dek”. Jest to histo­ria niedź­wie­dzia Wojtka, który wal­czył razem z pol­skimi żoł­nie­rzami. Prze­żył wiele cie­ka­wych przy­gód. Woj­tek był bar­dzo pra­co­wity. Lek­tura bar­dzo mi się podo­bała, bo lubię histo­rie wojenne.  Alek

Niech te słowa będą zapro­sze­niem do pozna­nia utworu lite­rac­kiego pt. „Dzia­dek i Nie­dź­wia­dek” tych, któ­rzy go jesz­cze nie znają. Jest wiele ksią­żek, roz­bu­dza­ją­cych cie­ka­wość i wyobraź­nię czy­tel­nika. Szkolna biblio­teka – jak zwy­kle – zawsze pomoże w ich odna­le­zie­niu. Naprawdę: Warto czy­tać!

Lucyna Sele­row­ska, Zespół Szkół w Szu­mo­wie