O pro­jek­cie

Auto­rem pro­jektu jest bia­ło­stocki oddział Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Pol­skich, part­ne­rem Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku, reali­za­to­rami szkoły Bia­łe­go­stoku i powiatu. Jest reali­zo­wany ze środ­ków finan­so­wych Mar­szałka Woje­wódz­twa Podla­skiego i/lub Pre­zy­denta Mia­sta Bia­łe­go­stoku. Pro­jekt jest adre­so­wa­nych do uczniów i nauczy­cieli zain­te­re­so­wa­nych twór­czo­ścią współ­cze­snych pisa­rzy. Projekt koordynuje Olga Topolewska, nauczyciel konsultant z CEN w Białymstoku.

W ramach pro­jektu są orga­ni­zo­wane spo­tka­nia autor­skie z współ­cze­snymi pisa­rzami. Po spo­tka­niu szkoły gosz­czące autora przy­go­to­wują foto­re­por­taż z prze­biegu imprezy. Spo­tka­nia są poprze­dzane ogło­sze­niem kon­kursu „Czy znasz twór­czość …” – czy­tel­ni­czego o zasięgu woje­wódz­kim na temat twór­czo­ści zapro­szo­nych pisa­rzy oraz pla­stycz­nego (m.in. na ilu­stra­cję, pla­kat).

Efekty pro­jektu są pre­zen­to­wane pod­czas kon­fe­ren­cji  (forum  od 2021r.), która odbywa się w dru­giej poło­wie listo­pada w CEN w Bia­łym­stoku. Wykaz lau­re­atów i fina­li­stów jest publi­ko­wany na stro­nie pro­jektu, a prace kon­kur­sowe uczniów (pla­styczne, testy) prze­cho­wy­wane przez rok.

Gości­li­śmy pisa­rzy:

2021  Krystyna Gudel, Agnieszka Suchowierska, Celina Lubrycka
2019 Kata­rzyna Jano­wicz – Timo­fie­jew, Zuzanna Orliń­ska, Agnieszka Tyszka, Zofia Piła­sie­wicz
2018 Woj­ciech Letki, Agnieszka Frą­czek, Bar­bra Mikul­ska, Anna Kamiń­ska
2017 Renata Piąt­kow­ska, Ida Pie­re­lot­kin, Zyg­munt Miło­szew­ski
2016 Tomasz Szwed, Anna Łacina, Michał Ksią­żek, Elż­bieta Awra­miuk
2015 Łukasz Wierz­bicki, Joanna Jagiełło, Ewa Bia­ło­łęcka
2014 Tomasz Samoj­lik, Kazi­mierz Szy­meczko, Jakub Ćwiek
2013 Grze­gorz Kas­depke, Bar­bara Ciwo­niuk, Mał­go­rzata Szyszko – Kon­dej, Andrzej Pili­piuk
2012 Beata Ostro­wicka, Mał­go­rzata Gutow­ska – Adam­czyk, Jacek Komuda
2011 Joanna Olech, Anna Oni­chi­mow­ska, Hanna Kowa­lew­ska
2010 Paweł Berę­se­wicz, Krzysz­tof Petek, Marta Fox

Napi­sano o nas
Bia­ły­stok jest już bar­dzo widoczny na pol­skiej mapie kul­tury. Targi książki, festi­wal Inny Wymiar, Dni Sztuki Współ­cze­snej, Podla­ska Aka­de­mia Kul­tury, Środy Lite­rac­kie – to tylko część imprez, które na stałe wpi­sały się w jego tra­dy­cję. Mia­sto nie zapo­mina o mło­dych, czego dowo­dem są „Podla­skie spo­tka­nia z pisa­rzami”. Orga­ni­za­to­rem pro­jektu jest Bia­ło­stocki Oddział Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Pol­skich, a współ­pra­cują z nim szkoły Bia­łe­go­stoku i powiatu oraz Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku. O jego ran­dze i roz­ma­chu naj­le­piej świad­czą nazwi­ska gości zapro­szo­nych w ubie­głych latach: Marta Fox, Joanna Olech, Anna Oni­chi­mow­ska, Hanna Kowa­lew­ska, Jacek Komuda (…). Źródło: http://barbaraciwoniuk.pl/

Sprawozdania z realizacji, listy laureatów konkursu dostępne są na stronie towarzystwa -  czytaj