Podlaskie Spotkania z Pisarzami

Auto­rem pro­jektu jest bia­ło­stocki oddział Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Pol­skich, part­ne­rem Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku, reali­za­to­rami szkoły Bia­łe­go­stoku i powiatu. W latach 2010-2019 był realizowany ze środ­ków finan­so­wych Mar­szałka Woje­wódz­twa Podla­skiego i/lub Pre­zy­denta Mia­sta Bia­łe­go­stoku, uzyskanych w ramach konkursu ofert. Adresatami są uczniowie i nauczy­ciele zain­te­re­so­wa­ni twór­czo­ścią współ­cze­snych pisa­rzy. 
W ramach pro­jektu są orga­ni­zo­wane spo­tka­nia autor­skie z współ­cze­snymi pisa­rzami. Do roku 2020 organizowano kon­kurs czytelniczo - plastyczny o zasięgu woje­wódz­kim „Czy znasz twór­czość ?” Efekty pro­jektu są pre­zen­to­wane pod­czas kon­fe­ren­cji (od 2021r. Forum Nauczycieli Bibliotekarzy i Biblioterapeutów), która odbywa się w dru­giej poło­wie listo­pada w CEN w Bia­łym­stoku. 

Gości­li­śmy pisa­rzy:

2022  Krystyna Gudel, Zofia Olek - Redlarska, Jakub Sosnowski, Elżbieta Awramiuk, Marcin Silwanow
2021 Krystyna Gudel, Agnieszka Suchowierska, Celina Zubrycka
2019 Kata­rzyna Jano­wicz – Timo­fie­jew, Zuzanna Orliń­ska, Agnieszka Tyszka, Zofia Piła­sie­wicz
2018 Woj­ciech Letki, Agnieszka Frą­czek, Bar­bra Mikul­ska, Anna Kamiń­ska
2017 Renata Piąt­kow­ska, Ida Pie­re­lot­kin, Zyg­munt Miło­szew­ski
2016 Tomasz Szwed, Anna Łacina, Michał Ksią­żek, Elż­bieta Awra­miuk
2015 Łukasz Wierz­bicki, Joanna Jagiełło, Ewa Bia­ło­łęcka
2014 Tomasz Samoj­lik, Kazi­mierz Szy­meczko, Jakub Ćwiek
2013 Grze­gorz Kas­depke, Bar­bara Ciwo­niuk, Mał­go­rzata Szyszko – Kon­dej, Andrzej Pili­piuk
2012 Beata Ostro­wicka, Mał­go­rzata Gutow­ska – Adam­czyk, Jacek Komuda
2011 Joanna Olech, Anna Oni­chi­mow­ska, Hanna Kowa­lew­ska
2010 Paweł Berę­se­wicz, Krzysz­tof Petek, Marta Fox

Napi­sano o nas
Bia­ły­stok jest już bar­dzo widoczny na pol­skiej mapie kul­tury. Targi książki, festi­wal Inny Wymiar, Dni Sztuki Współ­cze­snej, Podla­ska Aka­de­mia Kul­tury, Środy Lite­rac­kie – to tylko część imprez, które na stałe wpi­sały się w jego tra­dy­cję. Mia­sto nie zapo­mina o mło­dych, czego dowo­dem są „Podla­skie spo­tka­nia z pisa­rzami”. Orga­ni­za­to­rem pro­jektu jest Bia­ło­stocki Oddział Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Pol­skich, a współ­pra­cują z nim szkoły Bia­łe­go­stoku i powiatu oraz Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku. O jego ran­dze i roz­ma­chu naj­le­piej świad­czą nazwi­ska gości zapro­szo­nych w ubie­głych latach: Marta Fox, Joanna Olech, Anna Oni­chi­mow­ska, Hanna Kowa­lew­ska, Jacek Komuda (…). Źródło: http://barbaraciwoniuk.pl/

Dokumentacja z przebiegu projektu jest dostępna na stronie towarzystwa -  czytaj oraz w poniższym bloku.