Aktualności

Podsumowanie akcji czytelniczej "Czy­ta­nie ma Głos!"

#Biblioteka 2021-12-02

 

Zakoń­czyła się I edy­cja akcji orga­ni­zo­wa­nej przez CEN w Bia­łym­stoku oraz bia­ło­stocki oddział Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Pol­skich. Celem akcji było zachę­ce­nie do gło­śnego czy­ta­nia dzie­ciom, roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań czy­tel­ni­czych kla­syką lite­racką oraz pro­mo­wa­nie lite­ra­tury na wol­nych licen­cjach dostęp­nej na por­talu „Wolne Lek­tury”. W tym roku wybra­li­śmy do czy­ta­nia Joannę Papu­ziń­ską (klasy I – III) i Hen­ryka Sien­kie­wi­cza (klasy IV – VI).

Na dzień inau­gu­ra­cji (29 wrze­śnia 2021 r. zespół orga­ni­za­cyjny przy­go­to­wał dwa nagra­nia fil­mowe: 1) Czy­ta­nie tek­stu Joanny Papu­ziń­skiej (Patryk Ołdzie­jew­ski, aktor Teatru Dra­ma­tycz­nego im. A. Węgierki w Bia­łym­stoku) i 2) Czy­ta­nie tek­stu Hen­ryka Sien­kie­wi­cza „Bajka” (Ryszard Cho­dy­niecki, dyrek­tor Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku. Słowo wstępne w obu nagra­niach wygło­siła Anna Kon­dracka, pre­zes bia­ło­stockiego oddziału Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Pol­skich. Chętni do udziału w akcji nauczy­ciele biblio­te­ka­rze zamiesz­czali filmy na stro­nach swo­ich pla­có­wek.

Spra­woz­da­nie z udziału w akcji prze­słało 9 szkół, w któ­rych łącz­nie uczest­ni­czyło 2139 osób (133 nauczy­cieli, 1996 uczniów). Zapra­szamy do obje­rze­nia rela­cji z obcho­dów  (linki bez­po­śred­nie lub szu­kaj w Aktu­al­no­ściach szkoły lub zakład­kach Biblio­teka):

Wyda­rze­niu towa­rzy­szył ogło­szony na Face­bo­oku kon­kurs na naj­cie­kaw­sze nagra­nie czy­tających uczniów. Trzy pierw­sze szkoły z naj­więk­sza liczbą laj­ków otrzy­mały pakiet ksią­żek, a osoby czy­tające dyplom uzna­nia:

  • I miej­sce – Szkoła Pod­sta­wowa im. Mieszka I w Bia­łym­stoku
  • II miej­sce – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Kny­szy­nie
  • III miej­sce – Zespół Szkolno-Przed­szkolny w Zabłu­do­wie i Szkoła Pod­sta­wowa z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi im. Świę­tej Jadwigi Kró­lo­wej Pol­ski
  • Wyróż­nie­nie – Zespół Szkół Budow­lano Geode­zyj­nych w Bia­łym­stoku

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu i zapraszamy do akcji za rok.

Oprac. Alicja Juszkiewicz, Olga Topolewska