Asystenci rodzin pracownicy socjalni 

 Wybór literatury i materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku (2015-2020)    

 1. Asystent rodziny - współczesna forma pomocy / Małgorzata Kosak, Marcin Przybyciel// W: Opieka jako kategoria wychowawcza. - Rzeszów 2016. - S. 390-396 (BW   175038). 
 2. Asystentura rodziny : teoria, praktyka, badania / pod redakcją Moniki Kornaszewskiej-Polak. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2016. (BW   174940) 
 3. Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego : niech ktoś nas wysłucha / Anna Dunajska, Marcin Boryczko, Aneta Grodzicka, Marcin Krause. - Warszawa : Difin, 2016. (BW   174652) 
 4. Cechy centralne asystentury rodziny na przykładzie opisu doświadczen asystentów rodziny szkolonych w ujęciu podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach / Izabela Krasiejko// W: Praca socjalna. - Opole 2015. - S. 281-304.(BC   364 / 175375) 
 5. Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa : (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki) / Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.(BW  174798) 
 6. Jakość życia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością w kontekście wsparcia społecznego i kultury działań pomocowych : studium pedagogiczne / Joanna Szymanowska. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019. (BW 178010) 
 7. Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. - Warszawa : Difin, 2015. (BW  172729) 
 8. Praca socjalna : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska, Piotr Sikora ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. (BC  364 / 175375) 
 9. Praca socjalna w środowisku lokalnym / Marcin Boryczko, Anna Dunajska, Stanisław Marek. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. (BW  177882) 
 10. Praca socjalna z rodziną jako forma wsparcia rodziny przeżywającej trudności / Lidia Pietruszka// W: Dylematy życia rodzinnego : diagnoza i wsparcie / red. Małgorzata Szyszka. - Lublin 2016. - S. 193-208. (BW  173953) 
 11. Pracownicy społeczni pod presją : dla ludzi, którzy biorą na siebie ciężary innych / Karin van Heugten ; [tł. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2015. (BW   173777) 
 12. Pracownik socjalny urzędnik czy opiekun spolegliwy - porażka czy sukces? / Piotr Czech// W: Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy. - Warszawa 2018. - S. 223-234. (BW   176727) 
 13. Psychologia w obszarze pomagania innym : o zastosowaniu wiedzy psychologicznej w pracy socjalnej / Karol Mausch// W: Pedagogika w społeczeństwie - społeczeństwo w pedagogice. - Poznań 2016. - S. 489-500. (BC   37.013.42 / 175348) 
 14. Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia / Izabela Krasiejko. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019. (BW   177174) 
 15. Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie : jedna czy wiele? / Jerzy Szmagalski. - Wydanie 2. zaktualizowane. - Warszawa : Difin, 2018. (BW   177547) 
 16. Sukces w pracy socjalnej w opinii pracowników socjalnych / Justyna Żelichowska// W: Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy. - Warszawa 2018. - S. 197-210. (BW   176727) 
 17. Tradycje i praktyka kształcenia do pracy socjalnej w wybranych krajach europejskich / Ewa Kantowicz// W: Praca socjalna. - Opole 2015. - S. 319-330. (  BC   364 / 175375) 
 18. Uzależnienia behawioralne - wybrane metody pracy asystentów rodziny / Katarzna Wasilewska-Ostrowska// W: Uzależnienia behawioralne. - Pułtusk - Warszawa 2015. - S. 282-297. (BW   173055) 
 19. Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej : ujęcie praktyczne / Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. (BC   364 / 174017) 

  Artykuły z czasopism 

 1. Asystenci rodzin wobec proponowanych zasad etycznych ich zawodu : próba rozpoznania problemu / Marta Czechowska-Bieluga, Ewa Domarecka// Praca Socjalna. - (2017) R. 32, nr 6, s. 37-50 
 2. Asystenci rodziny zatrudnieni na umowę zlecenia jako prekariusze - zagrożenia dla profesjonalizacji nowego zawodu / Krasiejko, Izabela // Polityka Społeczna. - 2016, nr 1, s. 19-27 
 3. Asystent rodziny : opiekun czy katalizator zmian? / Aneta Bukowska// Niebieska Linia. - 2018, nr 4, s. 8-10 
 4. Asystentura rodziny jako nowa forma wsparcia środowiska rodzinnego / Wiesława Walc// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 7, s. 22-34 
 5. Dyscypliny pedagogiki w kształceniu pracowników socjalnych i asystentów rodziny / Beata M. Parysewicz // Praca Socjalna. - (2017) R. 32, nr 2s. 175-189 
 6. Dziecko autystyczne w szkole a praca asystenta osoby niepełnosprawnej : studium przypadku / Magda LejzerowiczMagdalena Gągolewska// Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 4, strony 32-38 
 7. Kompetencje pracowników socjalnych w świetle świadczonych usług / Zdzisław Czajka// Polityka Społeczna. - 2019, nr 1, s. 18-24 
 8. Mediacja w pracy asystenta rodziny / Agnieszka Lewicka-Zelent// Praca Socjalna. - (2019) R. 34, nr 1, s. 87-101 
 9. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych w Polsce i ich aktywność zawodowa / Paweł Łuczak// Polityka Społeczna. - 2017, nr 8, strony 36-41 
 10. Osobowość asystenta studenta z niepełnosprawnością czynnikiem warunkującym efektywność pracy / Katarzena Chrząszcz, Anna Wojtas-Rduch, Ewelina Czyż//Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 2, s. 20-29 
 11. Pedagogiczne działania asystenta rodziny skierowane do dzieci i młodzieży / Izabela Krasiejko// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 1, s. 44-58 
 12. Praca socjalna z rodziną - kontekst współpracy służb społecznych w środowisku lokalnym na rzecz dobra dziecka : perspektywa asystentów rodziny / Magdalena Arczewska// Praca Socjalna. - (2017) R. 32, nr 3, s. 48-64 
 13. Przygotowanie młodych ludzi do pracy z dziećmi i rodzinami marginalizowanymi / Elżbieta Dallemura// Świat Problemów. - 2016, nr 6, s. 32-36 
 14. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w świetle najnowszych danych statystycznych // Katarzyna Napiórkowska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 2, s. 3-14 
 15. Specyfika pracy asystenta rodziny w rodzinach dotkniętych przemocą / Izabela Krasiejko// Niebieska Linia. - 2020, nr 1, s. 19-23 
 16. Trudności zawodowych rodzin zastępczych w perspektywie opiekunów zastępczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodzin / Kinga Mickiewicz-Stopa// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 5, s. 46-57 
 17. Ustawowe wsparcie rodziny niewydolnej wychowawczo / Mirosław Kaczmarek// Remedium. - 2016, nr 7/8, s. 11-13 
 18. Wartości preferowane przez asystentów rodzin a cechy społeczno-demograficzne / Marta Czechowska-Bieluga, Ewa Domarecka// Praca Socjalna. - (2017) R. 32, nr 1, s. 113-122 
 19. Zakresy współpracy asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym / Marta Czechowska-Bieluga, Barbara Sordyl-Lipnicka// Polityka Społeczna. - 2019, nr 9, s. 21-26 

Oprac. Alicja Stankiewicz