Bezdomność. Cz. 1 (2010 – 2020) 

Wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku (2010 - 2020) 

Książki: 

 1. Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne / Beata Maria Pawlik. - Warszawa : Difin, 2015. (BW   172701) 
 2. Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych : z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk i Izabela Cytlak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2011. (BC   364 / 168129) 
 3. Czy skazani na margines życia? : wykluczeni między zwątpieniem a nadzieją / Teresa Bogusława Chmiel// W: Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym - wyzwania, powinności pedagogiki, zadania. - Toruń 2017. - S. 113-126. (BW   175605) 
 4. Domy bezdomnych : badania sytuacji kryzysowych / Inga B. Kuźma. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. (BW 173178) 
 5. Dostrzegać bezdomność : bezdomność w perspektywie pomocy społecznej / Agnieszka Zaborowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2015. (BW 174030) 
 6. Dzieciństwo w kryzysie - o dzieciach smotnych, bezdomnych kobiet / Agnieszka Król// W: Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny / red. nauk. Anna Regulska, Urszula Dudziak. - // W: Pułtusk 2015. - S. 305-322. (BW  173710) 
 7. Młodzież - dorośli : zjawiska społeczne : wybrane problemy / red. nauk. Teresa Sołtysiak, Ewa Kubiak-Szymborska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. (BW   165253) 
 8. Model gminny standard wychodzenia z bezdomności w partnerstwach lokalnych : doświadczenia / red. Anna Kwaśnik, Łukasz Browarczyk. - Gdańsk : Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, 2012.(BW   171162) 
 9. Organizajca pracy socjalnej z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością w gminie / Ireneusz Nijaki// W: Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej. - Zielona Góra 2016. - S. 115-124.(BW   174528) 
 10. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Wyd. 1 - 4 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2011. (BW   168235) 
 11. Podręcznik streetworkera bezdomności / [red. Maciej Dębski, Anna Michalska przy udziale grupy eksperskiej ds. streetworkingu w składzie Anna Adamczyk et al.]. - Gdańsk : Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, 2012. (BW   169639) 
 12. Pomoc społeczna i praca socjalna : różne oblicza i zadania / pod red. Marty Mikołajczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014. (BW   172115) 
 13. Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych / redakcja naukowa Ewa Grudziewska, Marta Mikołajczyk, Jolanta Zozula ; [recenzent dr hab. prof. UP JPII Małgorzata Duda]. - Wydanie pierwsze. - [Warszawa] : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, [2019]. (BW   177803) 
 14. Problem bezdomności w Polsce : wybrane aspekty - diagnoza Zespołu Badawczego / red. Maciej Dębski. - Gdańsk : Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, 2011. (BW   171161) 
 15. Rodziny bezdomnych matek : charakterystyka i działania pomocowe / Marta Mikołajczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, copyright 2018. (BW   176024) 
 16. Rodziny pochodzenia bezdomnych matek - więzi i zjawiska o charakterze patologicznym / Marta Mikołajczyk// W: Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny / red. nauk. Anna Regulska, Urszula Dudziak. - // W: Pułtusk 2015. - S. 323-338. (BW   173710) 
 17. Stowarzyszanie się wykluczonych : Przykład bezdomności / Małgorzata Kostrzyńska - 1. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. (IBUK Libra) 
 18. W kręgu zagadnień pracy socjalnej : podręcznik akademicki / pod red. Anny Kwak i Ewy Wyrwich-Hejduk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2011. (BC   364 / 169133) 
 19. "Włączający się wykluczeni", czyli o włączonych społecznie bezdomnych - komunikat z badań / Małgorzata Kostrzyńska// W: Praca socjalna. - Opole 2015. - S. 205-218. (BC  364 / 175375) 
 20. Współczesne modele i strategie resocjalizacji / redakcja naukowa Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, Małgorzata Piechowicz. - Warszawa : Difin, 2017. (BW   175281) 
 21. Wybrane kategorie problemów społecznych : wprowadzenie = Chosen categories of sococial problems : introduction / pod redakcją Beaty Szluz i Małgorzaty Bozackiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. (BW   175740) 
 22. Zjawiska patologiii społecznej : przyczyny - przebieg - skutki / Stanisław Piotr Zakrzewski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012. (BC   316 / 171373) 
 23. Zjawisko bezdomności w wybranych krajach Unii Europejskiej = The phenomenon of homelessness in selected European Union countries / Beata Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. (BC   316 / 172453) 
 24. Znaczenie streetworkingu w przeciwdziałaniu bezdomności dziecięcej / Beata Krzesińska-Żach// W: Praca socjalna. - Opole 2015. - S. 229-236. (BC   364 / 175375) 

 Artykuły z czasopism: 

 1. Bezdomna kobieta : ofiara i sprawca przemocy / Sylwia Bokuniewicz// Niebieska Linia. - 2019, nr 1, s. 18-20 
 2. Bezdomni w bibliotekach - doświadczenia zagraniczne / Elżbieta Barbara Zybert// Przegląd Biblioteczny. -  2016, z. 1, s. [27]-45 
 3. Bezdomność - co wynika z danych / Aneta Więcek// Polityka Społeczna. - 2011, nr 9, s. 21-28 
 4. Bezdomność czyli co? : próba teoretycznego uporządkowania zjawiska / Małgorzata Kostrzyńska// Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 61, nr 4 (2016), s. [221]-238 
 5. Bezdomność dzieci w województwie pomorskim / Maciej Dębski// Remedium. - 2010, nr 10, s. 1-3 
 6. Bezdomność mieszka w głowie / Magda Serafin, Aneta Wawrzyńczak// Polityka. - 2014, nr 2, s. 26-28 
 7. Bezdomność (nie)oswojona : adaptacja i nieprzystosowanie do bezdomności z perspektywy osób bezdomnych / Marcjanna Nóżka// Kultura i Społeczeństwo. - 2016, nr 3, s. [81]-100 
 8. Bezdomność w Polsce - projekt systemowy / Marcin J. Sochocki// Remedium. - 2010, nr 5, s. 1-3 
 9. Błękitny Krzyż - profesjonalnie i kompleksowo / Katarzyna B[urda]// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2011, nr 6, s. 29-31 
 10. Doświadczenia bezdomności : bezdomni w Osrodku Monaru w Świerczach / Wojciech Widera/ Polityka Społeczna. - 2016, nr 4, s. 28-34 
 11. Doświadczenia traumatyczne w dzieciństwie a bezdomność / Anna Kurzeja// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 2, s. 29-31 
 12. Efektywność leczenia bezdomnych alkoholików / Bogusław Włodawiec// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2010, nr 2, s. 13-15 
 13. Inkluzyjna edukacja ustawiczna w procesie reintegracji społecznej osób bezdomnych / Agnieszka Kowalska// Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 64, nr 3 (2019), s. [91]-105 
 14. Instytucjonalne próby "udomowienia" bezdomnego : analiza relacji bezdomny - instytucja z perspektywy podmiotów badanych / Małgorzata Kostrzyńska// Pedagogika Społeczna. - 2012, nr 1, s. [81]-99 
 15. Kątem u siebie / Agnieszka Rusińska// Niebieska Linia. - 2019, nr 5, s. 7-9 
 16. Kolonia dla bezdomnych w Warszawie na Żoliborzu (1923-1939) / Mateusz Rodak// Praca Socjalna. - 2011, [nr] 1, s. [106]-114 
 17. Mieszkalnictwo socjalne jako instrument demarginalizacji społecznej bezdomnych na przykładzie Poznania / Andrzej Przymeński, Monika Oliwa-Ciesielska// Polityka Społeczna. - 2010, nr 3, s. 1-7 
 18. Motywowanie do zmiany w pracy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu / Anna Kurzeja// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2014, nr 4, s. 25-30 
 19. O "Cyrku", który nie był cyrkiem - rzecz o warszawskim międzywojennym domu noclegowym / Mateusz Rodak// Praca Socjalna. - 2010, [nr] 4, s. [86]-102 
 20. O standaryzacji usług świadczonych na rzecz bezdomnych / Aneta Wiącek// Praca Socjalna. - 2011, [nr] 4, s. [114]-127 
 21. Od wykluczenia do samowystarczalności / Angelika Danek// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 5, s. 22-24 
 22. Pacjenci specjalnej troski / Rozmprzepr. KB, Bohdan Woronowicz// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2014, nr 1/2, s. 18-19 
 23. Paryski Pomost / Anna Kurzeja, Janusz Nowak// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 5, s. 25-26 
 24. Poglady na temat przyczyn bezdomności / Bogusław Włodawiec// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2014, nr 6, s. 18-21 
 25. Postawy rodzicielskie bezdomnych matek samotnie wychowujących dzieci - komunikat z badań / Magdalena Barabas// Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 3, s. 26-30 
 26. Przesłanki uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej / Paweł Kawka// Polityka Społeczna. - 2016, nr 1, s. 13-18 
 27. "Płonące gniazdo" / Beata Maćkowiak-Serazetdinow// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2017, nr 1, s. 31-33 
 28. Rozpowszechnienie zaburzeń hazardowych w populacji osób bezdomnych przebywających w warszawskich schroniskach i noclegowniach / Łukasz Wieczorek, Jakub Stokwiszewski, Justyna Klingeman // Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2019, nr 3, s. 24-31 
 29. Sytuacja prawna osoby bezdomnej w Polsce / Iwona Sierpowska// Praca Socjalna. - 2011, [nr] 3, s. [85]-105 
 30. W jaki sposób świat "obcych" staje się światem "swoim"? / Małgorzata Kostrzyńska// Praca Socjalna. - 2010, [nr] 4, s. [54]-68 
 31. Wigilia na Dworcu Głównym PKP - święto bezdomnych / Bartłomiej Gapiński// Praca Socjalna. - 2010, [nr] 3, s. [68]-84 
 32. Włoskie organizacje pozarządowe działające na rzecz bezdomnych / Tadeusz Mierzwa// Praca Socjalna. - 2010, [nr] 4, s. [103]-125 
 33. Zagrożone dzieciństwo - problemy opieki i wychowania dzieci ulicy / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz// Nowa Szkoła. - 2011, nr 10, s. 3-10 
 34. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób zmarginalizowanych ekonomicznie na przykładzie Poznania / Andrzej Przymeński// Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 29-33 

oprac. Alicja Stankiewicz