Edukacja włączająca

Materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku

 1. 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock ; [przekład Karol Jaroszewski]. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia, 2018.
 2. Edukacja włączająca w praktyce / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny . - 2017 nr 12, s. 47-51
 3. Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja na lekcji języka polskiego / redakcja Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017
 4. Razem czy osobno? : współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne / redakcja naukowa Bożena Muchacka, Michał Głażewski, Bożena Pawlak, Aleksandra Litawa. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017.
 5. Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell ; przekład Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.
 6. Włączenie wyobraźni w procesie poznawania świata zewnętrznego w edukacji dzieci niewidzących i niedowidzących / Izabela Rudnicka// Meritum. - 2016, nr 4, s. 18-25
 7. Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej) / Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2017.
 8. Współczesne problemy edukacji włączającej w świetle Konwencji praw osób niepełnosprawnych / Iwona Olszówka// W: Współczesne problemy profilaktyki szkolnej i rodzinnej. T. 2 / red. nauk. Izabela Bieńkowska [i in.]. - Kraków-Gliwice 2014. - S. 165-176.
 9. Asystent nauczyciela w klasie / Katarzyna Orkisz// W: Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. - Warszawa 2016. - S. 463-476.
 10. Diagnozowanie i wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - regulacje prawne a rzeczywistość szkolna / Edward Szkoda// W: Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Opole 2015. - S. 137-148.
 11. Edukacja włączająca, czyli inkluzja w edukacji. / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny . - 2015, nr 10 s. 4-7
 12. O wielkiej rybie w małym stawie / Maciej Karwowski, Grzegorz Szumski// W: Edukacja i nierówność. - Poznań 2015. - S. 147-162.
 13. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : diagnoza - działanie - efekty / Agnieszka Włoch, Stanisława Włoch// W: Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Opole 2015. - S. 165-174.
 14. Zadania dyrektora szkoły w zakresie opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Eugenia Karcz-Taranowicz// W: Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Opole 2015. - S. 129-136.
 15. Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna a włączenie społeczne dzieci i młodzieży / Jan A. Malinowski// W: Edukacja a włączenie społeczne : konteksty socjalne i pedagogiczne / red. nauk. Tomasz Biernat i Jan A. Malinowski. - Toruń 2013. - S. 113-124.
 16. Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej / Joanna Kruk-Lasocka. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2012.
 17. Edukacja a włączenie społeczne : konteksty socjalne i pedagogiczne / red. nauk. Tomasz Biernat i Jan A. Malinowski ; [aut. Tomasz Biernat et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2013.
 18. Edukacja włączająca jest po prostu dobra / rozm. z Markiem Tarwackim przepr. red. NHE// Nowe Horyzonty Edukacji . - 2013, nr 1, s. 47-50
 19. Edukacja włączająca w praktyce / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny . - 2017 nr 12, s. 47-51
 20. Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell ; przekład Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.
 21. Stopniowe włączanie dzieci o profilu autystycznym do nabywania kompetencji społecznych / Katarzyna Nadachewicz// W: Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. - Warszawa 2015. - S. 274-288.
 22. Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej (włączającej) / Kasper Sipowicz, Tadeusz Pietras. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2017.
 23. Współczesne problemy edukacji włączającej w świetle Konwencji praw osób niepełnosprawnych / Iwona Olszówka// W: Współczesne problemy profilaktyki szkolnej i rodzinnej. T. 2 / red. nauk. Izabela Bieńkowska [i in.]. - Kraków-Gliwice 2014. - S. 165-176.
 24. Edukacja wobec różnicy i inkluzji : dwa typy dyskursów w stronę pedagogiki pozytywnej / Zbigniew Kwieciński// W: Od tradycji do nowoczesności : aksjologia w edukacji jutra / red. Kazimierz Denek [i in.]. - Sosnowiec 2014. - S. 99-106.
 25. Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005.
 26. Inkluzja czy iluzja? : o nauczaniu całożyciowym jako szansie na integrację zmarginalizowanych / Anna Pluskota-Lewandowska// W: Socjologia jako społeczna terapia. - Zielona Góra, 2008. - S. 185-200.
 27. Drogi budowania sukcesu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zadania rodziny i szkoły / Anna Ozga// W: Wychowanie do sukcesu życiowego. - Kielce 2017. - S. 47-59.
 28. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z korowo uwarunkowanych zaburzeń mowy - podstawy teoretyczne i implikacje dla nauczycielskiej praktyki Marlena Kurowska// Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 3, s. 28-44
 29. Formy wsparcia dziecka w pigułce / Marta Jerzak, Kinga Zając// W: Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. - Warszawa 2016. - S. 560-563.
 30. Indywidualizacja pracy w oddziale integracyjnym : perspektywa nauczyciela / Joanna Dulewicz// Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2018/2019, nr 2, s. 71-84
 31. Język polski w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych / Marta Krasuska-Betiuk// Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 3, s. 45-53
 32. Przystosowanie szkolne dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Marzena Buchnat. - Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, 2013.
 33. Współczesna szkoła wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych / Kinga Solewicz// Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2018/2019, nr 2, s. 7-19
 34. Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012.
 35. Wokół edukacji włączającej : efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych / Grzegorz Szumski ; współpr. Anna Firkowska-Mankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010.
 36. Jak dostosować placówkę do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Joanna Latosińska-Kulasek.// Głos Pedagogiczny . - 2019 nr 1, s. 3-5

Oprac. Ewa Harasimik