Cyprian Kamil Norwid - Patron Roku 2021

 Wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku. 

 Książki: 

 1. C. K. Norwid: w setną rocznicę śmierci: materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 18 i 19 maja 1983 r. / [red. nauk. Jerzy Pośpiech] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu - Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1984 (BC   821.162.1(091) Norwid Cyprian Kamil / 10) 
 2. Cyprian Kamil Norwid: [Daj mi wstążkę błękitną] i Moja piosenka [II] / Stanisław Falkowski// W: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego: interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej i Teresy Marciszuk. - Warszawa 1999. - S. 73-95 (BW   144836) 
 3. Cyprian Kamil Norwid: Fortepian Szopena / Marek Stanisz// W: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego: interpretacje / pod red. Aliny Kowalczykowej i Teresy Marciszuk. - Warszawa 1999. - S. 97-113 (BW   144836) 
 4. Cyprian Kamil Norwid "Poezje" / oprac. Andrzej K. Waśkiewicz. - Warszawa: "Jota", 1991 (BC   PL / 136605) 
 5. Cyprian Norwid: przewodnik po życiu i twórczości / Juliusz W. Gomulicki. - Warszawa:Państ. Instytut Wydawniczy, 1976 (BW   63813) 
 6. Cyprian Norwid "Aktor": codzienna drama współczesności / Sławomir Rzepczyński// W: Dramat polski. Cz.1, Od wieku XVI do Młodej Polski / pod red. Jana Ciechowicza i Zbigniewa Majchrowskiego. - Gdańsk 2001. - S. 294-306 (BW   173575) 
 7. Cyprian Norwid w 150-lecie urodzin: materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971 / pod red. Marii Żmigrodzkiej. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973 (BW   54861) 
 8. Cyprian Norwid w nowej szkole / pod red. Romana Doktóra ; Fundacja Norwidowska. - Wyd. 2 popr. - Lublin: "Norbertinum", 2005(BW   160690) 
 9. Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości: analizy i interpretacje: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Makowskiego. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986 (BW   154912) 
 10. Dialogi romantyczne: filozofia: teoria i historia, komparatystyka / red. nauk. Edward Kasperski, Tomasz Mackiewicz; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Wydział Polonisyki Uniwersytetu Warszawskiego. - Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora; Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2008 (BW   162897) 
 11. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T.1, 1821-1860 / Zofia Trojanowiczowa, Zofia Dambek ; przy współudz. Jolanty Czarnomorskiej; [przekł. tekstów fr. Bogusław Biela, Stanisław Jakóbczyk i Wiesław Malinowski, przekł. tekstów niem. Maria Mikołajczak]. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007 (BW   160708) 
 12. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. T. 2, 1861-1883 / Zofia Trojanowiczowa, Elżbieta Lijewska ; przy współudz. Małgorzaty Pluty; [przekł. tekstów fr. Bogusław Biela, Stanisław Jakóbczyk i Wiesław Malinowski, przekł. tekstów niem. Maria Mikołajczak]. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007 (BW   160709) 
 13. Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida. Aneks, bibliografia, indeksy. T. 3, Aneks, bibliografia, indeksy / Zofia Trojanowiczowa, Zofia Dambek, Iwona Grzeszczak; [przekł. tekstów fr. Bogusław Biela, Stanisław Jakóbczyk i Wiesław Malinowski, przekł. tekstów niem. Maria Mikołajczak]. - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007 (BW   160710) 
 14. Norwid: z dziejów recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mieczysław Inglot. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983 (BW   156314) 
 15. Norwid naszych czasów / Jerzy Robert Nowak. - Warszawa: "MaRon", 2001 (BW   148837) 
 16. Poezje Cypriana Kamila Norwida / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin: "Biblioteka Wysyłkowa", 1997 (BW   142428) 
 17. Stary poeta: studia o Norwidzie / Krzysztof Trybuś. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2000 (BW   147178) 
 18. Świat wartości Norwida / Edward Kasperski; [z prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego]. - Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1981 (BW   91253) 
 19. Wielcy romantycy polscy: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid / Alina Witkowska. - Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1980 (BC   821.162.1(091) Mickiewicz Adam / 84225) 
 20. Wiersze Cypriana Norwida / Aniela Kowalska. - [Wyd. 2]. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983 (BW   100493) 
 21. Wychowanie w twórczości Cypriana Kamila Norwida / Dorota Balicka// W: Szkoła: edukacja i wychowanie / red. Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis. - Lublin 2010. - S. 421-430 (BW   167288) 
 22. Znaki na papierze: utwory literackie, akwarele, grafiki, rysunki i szkice / Norwid; [wybór i oprac. Piotr i Edyta Chlebowscy]. - Olszanica: Wydawnictwo Bosz ; Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2008 (BC   821.162.1(091) Norwid Cyprian Kamil / 164674) 

 Artykuły z czasopism: 

 1. "Bema pamięci żałobny - rapsod" C. K. Norwida / Ireneusz Opacki// Polonistyka . - 1983, nr 8, s. 698-712 
 2. Kochankowie przez gwiazdy przeklęci: Cypriana Norwida "W Weronie" / Feliks Tomaszewski// Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 2, s. 87-91 
 3. Liryka Cypriana Kamila Norwida w szkole średniej - propozycje metodyczne dla kl. II liceum i technikum / Izabela Wasiak// Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/91, z. 1, s. 21-32 
 4. Norwid, czyli starość sztuki / Krzysztof Trybuś// Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 596-601 
 5. Norwid dobrze "przykryty" (dotyczy prawidłowego odczytania twórczości Norwida) / Juliusz Wiktor Gomulicki// Polonistyka. - 1958, nr 4, s. 13-16 
 6. Norwid w szkole podstawowej / Wojciech Woźniak// Polonistyka. - 1983, nr 8, s. 724-727 
 7. Norwid wobec prawdy i mądrości / Kazimierz Świegocki// Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 460-467 
 8. Norwida spojrzenie w śmierć i w wieczność. "Bema pamięci żałobny rapsod" / Dariusz Tomasz Lebioda// Polonistyka. - 1999, nr 10, s. 612-616 
 9. "Pielgrzym" Norwida i jego ewangeliczne przesłanie / Anna Majewska-Tworek// Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 2, s. 84-86 
 10. "Pióro" Cypriana Norwida / Bożena Olszewska// Zeszyty Szkolne. - 2006, nr 2, s. 63-68 
 11. Quiz o Norwidzie / Izabela Wasiak// Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/95, z. 1, s. 105-113 
 12. roCK Norwidowski, czyli Cyprian Kamil tekściarzem / Krzysztof Gajda// Polonistyka. - 2002, nr 1, s. 21-27 
 13. Tomasza Jastruna spotkania z Nowidem / Mieczysław Inglot// Polonistyka. - 1993, nr 5, s. 284-289 
 14. Urojenie a prawda: "Krzyż i dziecko" Cypriana Norwida / Feliks Tomaszewski// Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 4, s. 123-136 
 15. W 75 rocznicę śmierci C. K. Norwida / Jan Zygmunt Jakubowski// Polonistyka. - 1958, nr 4, s. 2-7 
 16. W stulecie "odkrycia" Cypriana Norwida / Mieczysław Inglot// Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 2, s. 79-83 

Scenariusz lekcji – Norwid o miłości – analiza i interpretacja wiersza W Weronie  

Cyprian Kamil Norwid - życiorys    

  

                                                                                                               Oprac. Małgorzata Konopka