Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

 1. 100 pomysłów, jak pomóc uczniom z trudnościami / Isabelle Deman ; przekład Katarzyna Panfil. - Wydanie I. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2020 (BW   178252) 
 2. 5 największych problemów u dzieci: poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców/ Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej  [il. Jarosław Żukowski]. - Warszawa: Arystoteles, 2010 (BW 168003) 
 3. Aktualne problemy pedagogiczne: konteksty i wyzwania / redakcja naukowa Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. - Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa; Warszawa: CeDeWu, 2016 (BW 174939) 
 4. Co dzień naprzód! Oto my: karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Maria Dawidowicz, Katarzyna Kozak. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2016. (BW 173828) 
 5. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006 (BW 165839, BW 169112) 
 6. Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod redakcją Ewy Smak, Agnieszki Włoch, Mariusza Garbca. - Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. (BW 173494, BW 174945) 
 7. Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2014. (BW 171526, 171659, BW 174657) 
 8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów: realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych: I etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017. (BW 174996) 
 9. Dydaktyka specjalna: od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / redakcja naukowa Joanna Głodkowska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017  (376 / 175416) 
 10. Dydaktyka specjalna: od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 (BC 376 / 175417) 
 11. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - implikacje dydaktyczne i wychowawcze / red. nauk. Danuta Umiastowska, Jolanta Gebreselassie ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014. (BC 376 / 172106) 
 12. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska.- Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. (BW 174811) 
 13. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej: zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Andeson ; [tł. z ang. Robert Waliś]. Warszawa: "K.E. Liber", 2007. (BW 159641) 
 14. Dzieci z zaburzeniami łączonymi: ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff; [tł. Robert Waliś]. Warszawa: Wydawnictwo K. E. Liber, 2007 (BW 169020, 173901) 
 15. Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / redakcja naukowa Krystyna Moczia.-  Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 (BW 175663 
 16. Jak pomóc dziecku z dysleksją: poradnik dla rodziców i nauczycieli: ćwiczenia praktyczne dla uczniów 7-8 klas szkoły podstawowej. Część 3 / Anna Radwańska. - Warszawa: Difin, 2019 (BW 177398) 
 17. Karty pracy z ćwiczeniami korekcyjno-kompensacyjnymi / Magdalena Hinz. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, [2019] (BW 178276) 
 18. Kiedy mózg pracuje inaczej: ADHD, alkoholizm, autyzm, déjà vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon ; przekł. [z ang.] Liliana Okupniak. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 (BW   159158) 
 19. Matematyczne karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 1 / Kazimierz Słupek. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2019 (BW 177059) 
 20. Matematyczne karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cz. 2 / Kazimierz Słupek. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2019 (BW 177147) 
 21. Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych - perspektywa life-span : przewodnik metodyczny / pod redakcją naukową Krystyny Barłóg. - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. (BW 176108) 
 22. Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży: konteksty edukacyjne i społeczne / pod red. Krystyny Barłóg, Elżbiety Kensy, Marzeny Rorat. - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012 (BW 168318, 169653) 
 23. Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej / Iwona Chrzanowska. - Warszawa: PWN, 2019 (BW 178225) 
 24. Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się / Anna Szkolak-Stępień. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. (BW 175490) 
 25. Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017 (BW 175255) 
 26. Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017  (BW 175345) 
 27. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej / Barbara Adamiak, Jolanta Boryszewska, Natalia Malenko.- Kraków: Impuls, 2017. (BW 176076) 
 28. Pewny start: świat wokół mnie: materiały ćwiczeniowe z zakresu umiejętności społecznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka, Barbara Szostak; il. Agnieszka Borkowska [et al.]; Wskazówki do pracy z "Materiałami ćwiczeniowymi..." oprac. Lidia Klaro-Celej. - Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2015 (BW 173918) 
 29. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa: Difin, 2014. (BW 171607. BW 171760) 
 30. Pracuję z kartami przez cały rok: karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. 1, 2, 3 ,4 / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017 (BW 175534BW 175716, BW 175717, BW 175718) 
 31. Pracuję z kartami przez cały rok: podręcznik dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017. (BW 175535) 
 32. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych: edukacja matematyczna / Alicja Tanajewska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2015. (BW 173158) 
 33. Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017. (BW 175351) 
 34. Rozłączone dzieci: program Brain Balance dla dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją i innymi zaburzeniami neurologicznymi / Robert Melillo; [przekład Karol Jaroszewski]. - Gdańsk: Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017. (BW 175720) 
 35. Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Dorota Miązek. - Łódź: Wydawnictwo Res Polona, 2000 (BW 171132, 150941) 
 36. Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji: propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015 (BW 172632) 
 37. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. (BW 177751) 
 38. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / redakcja Barbara Wolny, Małgorzata Lis. - Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018 (BW 176317) 
 39. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami: charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszewska, Joanna Gładyszewska-Cylulko, Bernadeta Szczupał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytowska. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 (BW 175270) 
 40. Specyficzne trudności w uczeniu się: niezbędnik nauczyciela / Diana Hudson; przekład Dorota Szatkowska-Jaskuła. - Gdańsk: Harmonia Universalis2019 (BW 177234) 
 41. Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej: strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell; przekład Juliusz Okuniewski. - Gdańsk: Harmonia Universalis2016 (BW 174701) 
 42. Szkoła w sytuacji trudnej: zdążyć z pomocą / redakcja naukowa Beata Szurowska. - Warszawa: Difin2020 (BW 178497) 
 43. Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych / pod redakcją Jolanty Rybskiej-Klapy, Hanny Stępniewskiej-Gębik.- Kraków: Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, 2016 (BC 376 / 173635) 
 44. Terapia pedagogiczna: scenariusze zajęć: poradnik dla terapeuty i nauczyciela / Anna Radwańska. - Warszawa: Difin2018 (BW 176379) 
 45. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / red. prow. Irena Sosin. - Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2008. (BC 376 / 163402) 
 46. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2013 (BW   170441) 
 47. Uczę się samodzielności: przewodnik dla nauczyciela / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2020. (BW 178297) 
 48. Uczniowie z chorobami przewlekłymi: jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / %c red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 (BW 165778, 165779) 
 49. Umiejętności społeczne dzieci: kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / Aneta Jegier, Beata Szurowska. - Warszawa: Difin, 2017 (BW 175364, BW 175783) 
 50. Uwierz w siebie: program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepaânska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2010. (BW 166553) 
 51. Zabawy na co dzień : poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci z niepełnosprawnością wzrokową i ruchową / Ewa Kurczak-Wawrowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007 (BW   159880) 

 Uczeń z dysleksją: 

 1. 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją / Gavin Reid, Shannon Green; przekł. Izabela Zakrzewska. - Gdańsk: Harmonia Universalis2015 (BW 172183, 172403) 
 2. Diagnoza dysleksji: najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk: Harmonia, 2009 (BW 164729) 
 3. Dysleksja: ćwiczenia funkcji słuchowych i wzrokowych dla uczniów z dysleksją w wieku 11-13 lat / Agnieszka Bala. - Kraków Wydawnictwo WIR Aleksander Jaglarz, 2019 (BW 177699) 
 4. Dysleksja: podręcznik praktyka / Gavin Reid ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk Harmonia Universalis, 2018. (BW 176037) 
 5. Dyslektyczne talenty: jak wydobyć ukryty potencjał dyslektycznego mózgu / Brock L. EideFernette F. Eide ; przekład Dorota Szatkowska-Jaskuła. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2019. (BW 177044) 
 6. Jak pomóc dziecku z dysleksją: poradnik dla rodziców i nauczycieli / Anna Radwańska. - Warszawa: Difin, 2017 (BW 175154) 
 7. Nowa psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis; [recenzent dr hab. Aneta Borkowska prof. UMCS]. - Warszawa: PWN, 2019 (BW 177469) 
 8. Pokonać dysleksję: nowy, kompletny, oparty na badaniach naukowych program dla osób z zaburzeniami czytania na każdym poziomie / Sally Shaywitz ; [przekład Karol Jaroszewski]. - Gdańsk: Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018 (BW 176053) 
 9. Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Erica, 2015 (BW 172412) 
 10. Rozwój mowy i języka: ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / Justyna Gosik. Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014 (BW 171010) 
 11. Szkoła na miarę ucznia z dysleksją / Teresa Wejner-Jaworska. - Warszawa: Difin, 2020 (BW 178496) 
 12. Werbalne i obrazowe przyswajanie liter: nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko... / Leokadia Wiatrowska. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012 (BW 169254) 
 13. Wokół dysleksji: co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. - Warszawa: Difin2010 (BW 165700) 

 Uczeń z autyzmem i zespołem Aspergera 

 1. 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych: wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock; [przekład Karol Jaroszewski]. - Gdańsk: Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia, 2018 (BW   176816) 
 2. 1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera / Ellen Notbohm, Veronica Zysk; przekład Aleksandra Haduła. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 (BW 174990) 
 3. 101 ćwiczeń, gier i zabaw: dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney ; przekład Emilia Skowrońska. Gdańsk: Harmonia Universalis2016 (BW 174182) 
 4. Asperger: życie w dwóch światach / Christine Preißmann ; przekład Joanna Arentewicz. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017 (BW   177439) 
 5. Autyzm: przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. - Wyd. 2. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2012 (BW   170974) 
 6. Autyzm: na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010 (BW   170977) 
 7. Autyzm... co to dla mnie znaczy?: podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu / Catherine Faherty ; tłumaczenie Joanna Bilmin. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2016 (BW   177616) 
 8. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju: Skala Oceny Zachowań Autystycznych / Jacek J. Błeszyński. - Wyd. 2. - Gdańsk: Harmonia Universaliscop. 2014 (BW   170975) 
 9. Autyzm i problemy natury sensorycznej / Temple Grandin ; [przekład: Juliusz Okuniewski]. - Gdańsk: Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017 (BW   175303) 
 10. Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014 (BW 171918) 
 11. Baw się i rośnij! : ponad 200 gier i zabaw, które pomogą dziecku z autyzmem zdobyć podstawowe umiejętności społeczne / Tali Field Berman, Abby Rappaport ; przekład: Katarzyna Masłowska. - Wydanie I. - [Gdańsk] : Harmonia Universalis, [copyright 2019] (BW   177442) 
 12. Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu / redakcja Sam Goldstein, Jack A. NaglieriSally Ozonoff ; tłumaczenie Robert Andruszko. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017 (BW 176283) 
 13. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu: informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010 (BW 167436, BW 167443) 
 14. Dziecko z zespołem Aspergera / Magdalena Charbicka. - Warszawa: Difin2015 (BW 172715) 
 15. Mam zespół Aspergera: podręcznik dla uczniów i nauczycieli / tekst: Karolina Dyrda, Jolka Rosińska; ilustracje: Edyta Ołdak; koncepcja scenariuszy: Edyta Ołdak, Michał Kłosiński.Warszawa : Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie", 2016 (BW 178001) 
 16. Motywuj do komunikacji!: 300 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem / Simone Griffin, Dianne Sandler ; przekład: Ryszard Zajączkowski. - Wydanie I. - Gdańsk: Grupa Wydawnicza Harmonia - Harmonia Universalis, 2018 (BW   176517) 
 17. Mózg autystyczny: podróż w głąb niezwykłych umysłów / Temple Grandin, Richard Panek; tłumaczenie Krzysztof Mazurek; konsultacja Kinga Wołoszyn, Mateusz Hohol. - Wydanie 3. - Kraków: Copernicus Center Press, 2018 (BW   176518) 
 18. Niegrzeczne: historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera / Jacek Hołub. - Wydanie I. - Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2020 (BW   177637) 
 19. Nieśmiali, skryci i społecznie niedopasowani: przewodnik po życiu z zespołem Aspergera / Cynthia Kim; tłumaczenie Joanna Gilewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018 (BW 176579) 
 20. Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia / redakcja naukowa Anna Prokopiak. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020 (BW   177955) 
 21. Praca z uczniem z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym / Jonasz Paweł Wethacz //W: Opieka jako kategoria wychowawcza: metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym / pod redakcją naukową Urszuli Grucy-Misiąk. - Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - s. 397-406 (BW 175038) 
 22. Rozwijanie talentów: ścieżki kariery dla osób z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym / Temple GrandinKate Duffy ; przedm. Tony Attwood ; [tł. z jęz. ang. Tomasz Korybski] ; Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. - Warszawa: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, cop. 2013 (BW   171144) 
 23. (Sekretna) księga asperdzieciaka : poradnik dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera / Jennifer Cook O'Toole ; tłumaczenie Aleksandra Weksej ; ilustracje Brian Bojanowski. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018 (BW   176588) 
 24. Strategie wspierania pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży z autyzmem / Martin Hanbury ; [tł. Zofia Zdral]. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2016 (BW   175204) 
 25. To normalne: dlaczego zwyczajne zachowania naszych dzieci nazwano ADHD, autyzmem i innymi zaburzeniami / Enrico Gnaulati ; tłumaczenie Iga Noszczyk.Kraków: Znak Litera Nova, 2016 (BW 174232) 
 26. Trudności w percepcji sensorycznej w autyzmie i zespole Aspergera: inne doświadczenia sensoryczne - inne światy percepcyjne / Olga Bogdashina ; przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz.Gdańsk: Harmonia Universalis2019 (BW 177424) 
 27. Uczeń z autyzmem / Anna Prokopiak. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017 (BW   175363) 
 28. Uczeń z zespołem Aspergera: praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010 (BW 165777) 
 29. Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera: poradnik dla rodziców i terapeutów / Małgorzata Mikołajczak. - Warszawa: Difin, 2017. (BW 175692) 
 30. Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawność intelektualna. Aktualne wyzwania i propozycje wsparcia / red. Ewelina Sobocha, Danuta Wolska – 2020 (wersja cyfrowa dostępna na IBUKLibra) 
 31. Zaburzony umysł: co nietypowe mózgi mówią o nas samych / Eric R. Kandel; tłumaczenie Dariusz Rossowski. - Wydanie II. - Kraków: Copernicus Center Press, 2020 (BW   178121) 
 32. Zespół Aspergera: co nauczyciel wiedzieć powinien / Matt Winter; przeł. [z ang.] Ewa Niezgoda.Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006 (BW 160591) 
 33. Zespół Aspergera: jak z nim żyć, jak pomagać, jak prowadzić terapię / Christine Preissmann ; przekł. Joanna Arentewicz. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 (BW   168772) 
 34. Zespół Aspergera: kompletny przewodnik / Tony Attwood ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz.-  Gdańsk: Harmonia Universalis, 2017 (BW 175793) 
 35. Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera / Agnieszka Borkowska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2010. (BW 166144) 

  Uczeń z ADHD 

 1. 100 pomysłów, jak lepiej radzić sobie z ADHD / Francine Lussier ; przekład Katarzyna Panfil. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2020. (BW 178084) 
 2. ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej: przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur Kołakowski [et al.]. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. (BW   177344) 
 3. ADHD i nieśmiałość: ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [autor Irena Sosin ; red. prow. Irena Sosin ; il. Lidia Nowak-Chomicz]. - Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o., cop. 2014. (BW 170971) 
 4. ADHD nie istnieje: cała prawda o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi / Richard Saul; [przełożył Rafał Pękała]. - Białystok: Wydawnictwo Vivante - Illuminatio Łukasz Kierus, 2015 (BW   172615) 
 5. ADHD w szkole: jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015 (BW 171857, 172184, 177342) 
 6. ADHD/ADD: jak pomóc dziecku ogarnąć chaos / Cheryl R. Carter; tł. z jęz. ang. Karolina Kraczkowska. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020. (BW 178254) 
 7. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym: program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019 (BW 177045) 
 8. Dziecko nadpobudliwe w szkole: poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Ewa Góralczyk. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2014. (BW 171848) 
 9. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu: informacje dla pedagogów i opiekunów / Tomasz Srebnicki, Tomasz Wolańczyk. - Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010 (BW 167442, 167435) 
 10. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstanty Ignaciuk. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018 (BW   176290) 
 11. Jak pracować z dzieckiem z ADHD w domu i szkole: poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk, Justyna Zdrojewska. - Gdańsk: Harmonia Universalis, 2019 (BW    177209) 
 12. Nauczyciel a uczeń z ADHD / Wanda Baranowska. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010 (BW 165630) 
 13. Oswoić ADHD: przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka. - Warszawa: Difin2011 (BW 177347) 
 14. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej / Marta Jerzak// W: Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość. - Warszawa 2016. - S. 13-39 (BW   175286) 
 15. Wszystko o ADHD: kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli / Linda J. Pfiffner ; przekł. Jacek Bieroń. - Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2004 (BW   165355) 

 Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną 

 1. Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji / pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012 (BW 171449) 
 2. Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: arkusz monitoringu rozwoju ucznia / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2014 (BW 171585) 
 3. Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa.Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014 (BW 171526, 171659, 174657) 
 4. Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością / pod red. Marty Wójcik i Beaty Antoszewskiej. - Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2015 (BW 172799) 
 5. Funkcjonowanie osobiste i społeczne: karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. [Teczka 1], Jesień / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2014 (BW 171382, 175865) 
 6. Gotowi do startu: program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. -  Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2010 (BW 165742, 165601) 
 7. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne: dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Kornelia Maternicka, Alicja Tanajewska. - Gdańsk: "Harmonia", 2007 (BW 159344, 160034) 
 8. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. [Teczka1,2,3], Zima / Agnieszka Borowska-Kociemba, Małgorzata Krukowska. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2012 (BW 169034, 169543, 170276) 
 9. Materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: ćwiczenia i karty pracy / [nadzór merytoryczny Natalia Gowin]. - Poznań: Forum Media Polska, 2015 (BW 172673) 
 10. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: wybrane problemy teorii i praktyki / red. nauk. Sławomira Sadowska.  Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006 (BW 159917) 
 11. Problemy wychowawcze w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie: teoria i praktyczne zastosowania dla szkół ogólnodostępnych i specjalnych / przekład Elżbieta Cieślik; Państwowy Instytut Jakości Pracy Szkół i Badań nad Kształceniem (Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung). - Gdańsk: Harmonia Universalis2017 (BW   175822) 
 12. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami: charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszewska, Joanna Gładyszewska-Cylulko, Bernadeta Szczupał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytowska. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 (BW 175270) 
 13. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej: Nauczyciele o (nie)zmienianej sytuacji w kontekście kultury szkoły inkluzyjnej / Zenon Gajdzica - 1. - Warszawa: CZARNA OWCA, 2020 (wersja cyfrowa dostępna na IBUKLibra) 

Oprac. Małgorzata Konopka, Emilia Chojnowska