Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych
KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 1. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole / redakcja naukowa: Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2016 (BW 174029) 
 2. ECVET - rozwój kompetencji, umiejętności i talentów / [redakcja merytoryczna Agnieszka Włodarczyk, Izabela Laskowska]. - Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2018 (BW   177257) 
 3. Edukacja całożyciowa: wybrane obszary / redakcja naukowa Anna Karpińska, Alina Szwarc, Walentyna Wróblewska. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; [Białystok] : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2019 (BW   177621) 
 4. Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych / Stanisław Suchy. - Warszawa: Difin, 2010 (BW   165874) 
 5. Edukacja dorosłych w erze globalizmu: materiały IV Zjazdu PTP sekcja II / pod red. naukową E. A. Wesołowskiej ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock: "Novum", 2002 (BC   374.7 / 159091) 
 6. Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2010 (BW   170597) 
 7. Edukacja dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich. T. 2 / pod red. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2011 (BW   170599) 
 8. Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej / Barbara Baraniak. - Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2008 (BW   163356) 
 9. Edukacyjne wspomaganie dorosłych w reflekcji nad życiem / Anna Walulik. - Kraków: Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, cop. 2012 (BW   168676) 
 10.  Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. - Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013 (BW   170318) 
 11. Kształcenie czy edukacja poszkolna - interesującymi ofertami nie tylko dla pracowników i pracodawców, ale dla każdego człowieka dorosłego / Brabara Baraniak// W: Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej. - Warszawa 2015. - S. 11-34 (BW   173804) 
 12. Kształcenie poszkolne w rozwiązaniach systemowych / Barbara Baraniak// W: Problemy edukacji jutra w dobie globalizacji / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec 2012. - S. 19-36 (BW   170510) 
 13. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości / redakcja naukowa: Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2016 (BW   174034) 
 14. Kształcenie nauczycieli: wyzwanie i zaangażowanie / pod redakcją Witolda Bobińskiego, Jolanty Sujeckiej-Zając. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2019 (BW   177796) 
 15. Kształcenie ustawiczne - światowym standardem mistrzostwa w każdym zawodzie / [red. Ewa Superczyńska, Iwona Wysocka]. - Poznań: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2010 (BW   174154) 
 16. Kształcenie zawodowe w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych w kierunku partnerstwa i współpracy / Stefan M. Kwiatkowski// W: W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych. - Warszawa 2015. - S. 24-35 (BW   175044) 
 17. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami: wybór literatury (z lat 2005-2018) dostępnej w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku / oprac. Aniela Maciejczuk. - Białystok: CEN, 2018 
 18. Kształcenie zawodowe w oparciu o programy modułowe / [aut. Hanna Grządziel et al.]. - Wyd. 2. zm. / modyfikacja Joanna Ksieniewicz. - Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej: [Pracownia C & C], 2012 (BW   169729) 
 19. Meandry dydaktyki w praktyce kształcenia zawodowego / Anna Pogorzelska// W: Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym. - Warszawa 2014. - S. 128-141 (BW   171559) 
 20. Od ziarenka do bochenka: modelowy program doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych / instruktorów praktycznej nauki zawodów poprzez praktyki w przedsiębiorstwie piekarniczo-cukierniczym wg koncepcji "Od pola do stołu" / [red. nauk. Marek Aljewicz]. - Olsztyn: Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski; [Stawiguda] : Wydawnictwo Solaris, 2014 (  BW   172033) 
 21. Oświata dorosłych: inspiracje i wyzwania / redaktorka tomu Elżbieta Woźnicka; redaktorka serii Agnieszka Stopińska-Pająk. - Warszawa; Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, 2015 ( 
 22. Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010 (BC   377 / 167306) 
 23. Podstawy edukacji zawodowej / Waldemar Furmanek. - Wyd. 1, (dodr.). - Rzeszów: "Fosze", cop. 2000 (BC   377 / 150067) 
 24. Poradnictwo zawodowe: rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla, Wioleta Duda (red.). - Warszawa: Difin, 2016. 
 25. Praca i kształcenie ustawiczne w opinii osób dorosłych / Renata Kowal// W: Sukces edukacyjny, sukces zawodowy, sukces życiowy. - Warszawa 2018. - S. 211-222 (BW   176727) 
 26. Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Polsce / Barbara Baraniak// W: Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości. - Sosnowiec 2016. - S. 235-250 (BW   174034) 
 27. Społeczne implikacje edukacji zawodowej w obszarze problemowym pedagogiki pracy / Iwona Mandrzejewska-Smól// W: Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz 2010. - S. 202-216 ((BC   377 / 167306) 
 28. Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. - Stan prawny na 30 kwietnia 2017 r. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017 (BC   37 / 175361) 
 29. Teoria i praktyka edukacji dorosłych - dysonans czy konsonans? / Jolanta Izabela Wiśniewska// W: W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych. - Warszawa 2015. - S. 152-160 (BW   175044) 
 30. Wybieram szkołę - wybieram zawód [Film] / reż. Paweł Filarski; scen. Paweł Filarski, Paweł Jurek, Grzegorz Karbowski; wyk.: Jakub Kuskowski [et al.]. - Gdańsk: Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2014] (ZS   Ekonomia/CD 3129) 
 31. Zawodoznawstwo jako istotny obszar problemowy pedagogiki pracy / Iwona Mandrzejewska-Smól// W: Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz 2010. - S. 190-201 (BC   377 / 167306) 
 32. Życie i uczenie się dla pomyślnej przyszłości: siła uczenia się dorosłych = Living and learning for a viable future : The power of adult learning UNESCO Confitea VI / red. nauk. Henryk Bednarczyk, Maria Pawłowa, Ewa Przybylska ; tł. Katarzyna Pladys [et al]. - Radom: Polski Komitet ds UNESCO: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy: Polsko-Niemiecka Fundacja Edukacji Dorosłych, cop. 2010 (BW   170055) 

 

                                                                                       Oprac. Małgorzata Konopka