Termin

Tydzień Czy­ta­nia w szko­łach trwa na przełomie maja i czerwca.
Nasza akcja wkom­po­no­wuje się w prze­bieg XXI Ogól­no­pol­skiego Tygod­nia Czy­ta­nia Dzie­ciom, orga­ni­zo­wa­nego przez Fun­da­cję ABC XXI.

Orga­ni­za­to­rzy

Biblio­teka Peda­go­giczna CEN w Bia­łym­stoku i Rada Oddziału Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­tekarzy w Bia­łym­stoku orga­ni­zują 2. Edy­cję akcji czy­tel­ni­czej, Roz­czy­tane Podla­skie”, która będzie się odby­wała w ramach Ogól­no­pol­skiego Tygod­nia Czy­ta­nia Dzie­ciom. Orga­ni­za­to­rami czy­ta­nia w szko­łach są nauczy­ciele biblio­te­ka­rze szkolni.

Adre­saci

Ucz­nio­wie (dyrek­to­rzy, nauczy­ciele, inni pra­cow­nicy) szkół pod­sta­wo­wych Bia­łe­go­stoku i powia­tów: bia­ło­stoc­kiego, biel­skiego, haj­now­skiego, moniec­kiego, sie­mia­tyc­kie­go i sokól­skiego.

Patro­naty

Patro­nat hono­rowy: Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Podla­skiego, Woje­woda Podla­ski, Podla­ski Kura­tor Oświaty.
Patro­nat medialny: Radio Bia­ły­stok, TVP Bia­ły­stok, Pol­ska Press Grupa, Wrota Podla­sia, Bia­ly­sto­kOn­line.pl.

Inau­gu­ra­cja

Inau­gu­ra­cja odbywa się w sie­dzi­bie Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku. Do czytania  literatury regionalnej zapraszamy przed­sta­wi­cieli urzę­dów, instytucji  oraz mediów z naszego mia­sta. 

Pro­mo­cja auto­rów zwią­za­nych z regio­nem

Reko­men­du­jemy tek­sty pisa­rzy zwią­za­nych z regio­nem: Celinę Zubrycką, Kubę Sosnow­skiego, Grze­go­rza Kas­depke, Toma­sza Samoj­lika, Agnieszki Sucho­wier­skiej, Elż­biety Jani­kow­skiej, Woj­cie­cha Miko­łuszko, Zofii Olek – Redlar­ską, Anny Bayer, Kry­styny Gudel, Joanny Rosła­nek, Haliny Waku­luk i in. 

Tydzień Czy­ta­nia w szko­łach

Nau­czy­ciele biblio­te­ka­rze szkolni indy­wi­du­al­nie zapra­szają do czy­ta­nia pra­cow­ni­ków swo­ich szkół oraz osoby z zaprzy­jaź­nio­nych insty­tu­cji.
CEN w Bia­łym­stoku zapra­sza przed­sta­wi­cieli naj­waż­niej­szych bia­ło­stoc­kich urzę­dów, insty­tu­cji kul­tury, mediów, służb mun­du­ro­wych (wykaz pla­có­wek w załą­cze­niu).  Oprócz pro­mo­wa­nych auto­rów pro­simy o wybie­ra­nie do czy­ta­nia tek­stów wyżej regio­nal­nych pisa­rzy.

POWRÓT