AKTUALNOŚCI

Relacja z I Forum Nauczycieli Bibliotekarzy i Biblioterapeutów

I Forum Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy i Biblio­te­ra­peu­tów odbyło się w for­mie online w dniu 18.11.2021 r. w godz. 12–14.30. Zostało zor­ga­ni­zo­wane przez Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli (CEN) w Bia­łym­stoku we współ­pracy z Radą Oddziału w Bia­łym­stoku Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Pol­skich (TNBSP) i Kołem Podla­skim Pol­skiego Towa­rzy­stwa Biblio­te­ra­peu­tycz­nego (PTB).

Wyda­rze­nie zain­au­gu­ro­wał Pan Ryszard Cho­dy­niecki, dyrek­tor Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku, następ­nie z tema­tem „Biblio­teki szkolne w Euro­pie” wystą­piła Pani Olga Topo­lew­ska, kon­sul­tant CEN w Bia­łym­stoku.

W kolej­nym bloku „Z naszych doświad­czeń” swoje osią­gnię­cia pre­zen­to­wali przed­sta­wi­ciele insty­tu­cji wspó­łor­ga­ni­zu­ją­cych Forum.

Nau­czy­ciele biblio­te­ka­rze z Biblio­teki Peda­go­gicz­nej CEN w Bia­łym­stoku prze­ka­zali rela­cję z paździer­ni­ko­wej akcji „Czy­ta­nie ma głos!” (Ali­cja Jusz­kie­wicz), podzie­lili się wspo­mnie­niami z czerw­co­wej akcji „Roz­czy­tane Podla­skie” (Mał­go­rzata Kaka­reko – Wiszo­wata), jak też zapro­sili uczest­ni­ków do udziału w dostęp­nej ofer­cie zajęć edu­ka­cyj­nych, gier i lek­cji biblio­tecz­nych dla dzieci i mło­dzieży (Kata­rzyna Gosk, kie­row­nik biblio­teki).

Człon­ko­wie Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Pol­skich zapre­zen­to­wali spra­woz­da­nie z 11 edy­cji pro­jektu czy­tel­ni­czego „Podla­sie Spo­tka­nia z Pisa­rzami” (Olga Topo­lew­ska), opo­wie­dzieli o zmia­nach wize­run­ko­wych swo­ich biblio­tek (Elż­bieta Jani­kow­ska, SP nr 19 w Bia­łym­stoku i Anna Kon­dracka , SP nr 45 w Bia­łym­stoku) oraz zapro­sili do udziału w kon­kur­sach skie­ro­wa­nych do  nauczy­cieli biblio­tekarzy i uczniów: „Czy­ta­nie jest the best”, „Wier­sze z szu­flady”, Ogólnopolski Konkurs Teatrzyków Kamishibai „Papierowa bajka”  (Pani Dorota Jabłoń­ska, SP nr 43 w Bia­łym­stoku).

Człon­ko­wie Podla­skiego Towa­rzy­stwa Biblio­te­ra­peu­tycz­nego przy­bli­żyli dzia­łal­ność koła (Marzanna Szum­kow­ska, SP w Cho­rosz­czy), podzie­lili się reflek­sjami z pobytu na V Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Biblio­te­ra­peu­tycz­nej „Biblio­te­ra­pia w izo­la­cji spo­łecz­nej” (Celina Zubrycka, Zespół Szkolno-Przed­szkol­ny w Dobrzy­nie­wie Dużym), opo­wie­dzieli o prze­pro­wa­dzo­nych zaję­ciach biblio­ter­sa­peu­tycz­nych (Mar­tyna Tara­siuk, Przed­szkole Nie­pu­blicz­ne „Kubuś” w Bia­łym­stoku). Przed wystą­pie­niami człon­ków Pani Olga Topo­lew­ska zapre­zen­to­wała temat „Biblio­te­ra­pia w Pol­sce”.

Po forum uczest­nicy otrzy­mali na swoje e-maile dwa opra­co­wa­nia: Szkolne hity czy­tel­ni­cze (Anna Kon­dracka) i Lite­ra­tura warta pole­ce­nia (Mag­da­lena Kra­szew­ska).

Wyda­rze­nie odbyło się w for­mie online, z wyko­rzy­sta­niem apli­ka­cji Micro­soft Teams. Forum pro­wa­dziła Mag­da­lena Kra­szew­ska, kon­sul­tant CEN w Bia­łym­stoku. Przed moni­to­rami zebrało się 85 uczest­ni­ków.

Opracowała Olga Topolewska