AKTUALNOŚCI

Relacje ze spotkań autorskich w SP nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

Nasza szkoła w ramach Podlaskich Spotkań z Pisarzami gościła trzy pisarki: Krystynę Gudel, Agnieszkę Suchowierską i Celinę Zubrycką. Oto relacje ze spotkań:

Agnieszka Sucho­wier­ską  

7 paździer­nika 2021 r. w szkol­nej czy­telni odbyło się spo­tka­nie z panią Agnieszką Sucho­wier­ską – było to dla nas zakoń­cze­nie Festi­walu Lite­rac­kiego, Na pogra­ni­czu kul­tur” i… inau­gu­ra­cja orga­ni­zo­wa­nego przez bia­ło­stocki oddział Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Pol­skich i Biblio­tekę Peda­go­giczną Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku pro­jektu, Podla­skie spo­tka­nia z pisa­rzami’’.

Tym razem z autorką poczyt­nych ksią­żek dla dzieci spo­tkali się ucznio­wie klas IV a i IV d pod opieką swo­ich polo­ni­stów: Mał­go­rzaty Sako­wicz i Pio­tra Mak­sima. Ze wzglę­dów pan­de­micz­nych spo­tka­nie autor­skie z każdą klas odbyło się osobno. Pisarkę powi­tał dyrek­tor szkoły pan Andrzej Danie­luk, inau­gu­ru­jąc jed­no­cze­śnie jede­na­stą edy­cję pro­jektu, Podla­skie spo­tka­nia z pisa­rzami” w naszej szkole.

Pani Agnieszka opo­wie­działa o począt­kach swo­jej pracy pisar­skiej, przy­po­mi­na­jąc swoje poprzed­nie książki: , Mat i świat”,, Ada Judytka i zagi­niony tałes”,, Milenka”. Naj­wię­cej czasu pisarka poświę­ciła jed­nak naj­now­szej mini­po­wie­ści dla dzieci "Mia­sto ze Zło­tym Ser­cem”. Mogli­śmy zanu­rzyć się w atmos­fe­rze daw­nego Bia­łe­go­stoku, oglą­da­jąc archi­walne zdję­cia i słu­cha­jąc pio­se­nek, z winy­lo­wej płyty”.

Opo­wie­ści pani Agnieszki spo­tkały się z bar­dzo żywą reak­cją uczniów, któ­rzy chęt­nie komen­to­wali zdję­cia i melo­die, odpo­wia­dali na pyta­nia i sami je zada­wali. Na zakoń­cze­nie dru­giego spo­tka­nia pani Agnieszka – dołą­cza­jąc do akcji, Czy­ta­nie ma głos” prze­czy­tała, Saba­łową bajkę” Hen­ryka Sien­kie­wi­cza dostępną na por­talu, Wolne Lek­tury”.

Po ofi­cjal­nej czę­ści każ­dego ze spo­tkań był czas na wspólne zdję­cia i auto­grafy. Wszy­scy- pisarka, uczest­nicy spo­tka­nia autor­skiego i jego orga­ni­za­torki – wycho­dzili z czy­telni bar­dzo zado­wo­leni – uśmiech­nięci, w dobrych humo­rach i z zaostrzo­nym ape­ty­tem na… kolejne spo­tka­nie.

Celina Zubrycka

18 listo­pada w ramach pro­jektu , Podla­skie spo­tka­nia z pisa­rzami” orga­ni­zo­wa­nego przez bia­ło­stocki oddział Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Pol­skich i Cen­trum Edu­ka­cji w Bia­łym­stoku gościła w naszej szkole pani Celina Zubrycka – nauczy­cielka, pisarka, autorka bajek tera­peu­tycz­nych, prze­wod­ni­cząca Podla­skiego Koła Pol­skiego Towa­rzy­stwa Biblio­te­ra­peu­tycz­nego. Z powodu obostrzeń epi­de­mio­lo­gicz­nych pani Zubrycka spo­tkała się tylko z uczniami jed­nej klasy – III d i ich wycho­waw­czy­nią – panią Karo­liną Wło­dar­czyk.

Autorka przy­szła na spo­tka­nie z trze­cio­kla­si­stami w towa­rzy­stwie… włócz­ko­wego, biało-nie­bie­skiego osiołka, który zain­spi­ro­wał ją do napi­sa­nia ksią­żeczki pt., Osioł Mate­usz”. Lalka Lucy – boha­terka kolej­nej książki musiała zostać w domu, jest ponoć zbyt ele­gancka, by podró­żo­wać pod­czas słot­nej jesie­ni… .

Jed­nak to "Kró­lewna na zło­tym wózku” – debiu­tancka książka pisarki była pod­sta­wo­wym tema­tem spo­tka­nia. Dzieci miały oka­zję spo­tkać się z boha­terką opo­wie­ści, ale i zoba­czyć na fil­mie jej pier­wo­wzór – Klau­dię z prze­pięk­nym uśmie­chem, któ­rego mogłyby jej pozaz­dro­ścić wszyst­kie kró­lewny świa­ta… . „Kró­lewna na zło­tym wózku” to nie tylko wzru­sza­jąca książka o nie­peł­no­spraw­nej dziew­czynce, ale i opo­wieść tera­peu­tyczna, która może pomóc prze­zwy­cię­żać trudne pro­blemy każ­dego dzie­cię­cego czy­telnika. Uczy, że wiara w sie­bie i naj­bliż­szych pomaga wygrać z lękiem i prze­zwy­cię­żyć sła­bo­ści. Przy­po­mina, że wspie­ra­nie tych, któ­rzy nas potrze­bują, naj­bar­dziej pomaga nam samym…

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć wspól­nego zdję­cia i kolejki po auto­grafy.

Kry­styna Gudel

21 paździer­nika w ramach pro­jektu , Podla­skie spo­tka­nia z pisa­rzami” orga­ni­zo­wa­nego przez bia­ło­stocki oddział Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy Szkół Pol­skich i Cen­trum Edu­ka­cji w Bia­łym­stoku zawi­tała do naszej szkoły zaprzy­jaź­niona z nami poetka – pani Kry­styna Gudel.

Z powodu obostrzeń epi­de­mio­lo­gicz­nych pani Gudel spo­tkała się tylko z uczniami dwóch klas – II b i II d i ich wycho­waw­czy­niami – paniami Jolantą Koron­kie­wicz i Ewą Sidor­czuk. Każda z klas otrzy­mała od poetki nie­zwy­kły poda­rek – napi­sany spe­cjal­nie dla dzieci z tego oddziału wiersz, w któ­rym padają imiona wszyst­kich uczniów i pani wycho­waw­czyni.

Ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem cie­szyła się ołów­kowa kolek­cja pisarki, a ogrod­ni­cze i mate­ma­tyczne wier­szo­wane zagadki powo­do­wały, że w czy­telni wyra­stał las rąk dru­go­kla­si­stów goto­wych do odpo­wie­dzi! Zain­te­re­so­wa­nie spo­tka­niami było ogromne, być może dla­tego, że dzieci wcze­śniej zapo­znały się z posta­cią i twór­czo­ścią pani Kry­styny Gudel na padle­cie przy­go­to­wa­nym przez naszą szkolną biblio­tekę z oka­zji pro­jektu (przy oka­zji zamiesz­czamy link do padleu poni­żej i zapra­szamy do zabawy!).

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć auto­gra­fów, wspól­nych zdjęć, okla­sków i zapro­szeń na ponowne spo­tka­nie. Już nie możemy się docze­kać!

Oprac. Dorota Jabłońska

 

POWRÓT