AKTUALNOŚCI

Podlaskie Spotkania z Pisarzami. Sprawozdanie z przebiegu 11 edycji projektu

 

11. edycję projektu "Podlaskie Spotkania z Pisarzami" realizował Białostocki oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w partnerstwie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Współorganizatorami spotkań autorskich byli nauczyciele bibliotekarze z  białostockich szkół, w tym: SP 15  Białymstoku,   SP 19 w Białymstoku,  SP 43 w Białymstoku,  SP 45  Białymstoku, SP 52 w Białymstoku, Szkoła Podstawowa w Choroszczy, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym. 

Działania projektowe  odbyły się w miesiącach: październik - grudzień 2021r. Zorganizowano spotkania z trzema, związanymi z regionem, autorkami - Krytyną Gudel,  Agnieszką Suchowierską i Celiną Zubrycką. Łącznie zorganizowano 12 spotkań autorskich, w których uczestniczyło 598 osób.

Nauczyciele bibliotekarze organizujący spotkania przygotowali relacje z ich przebiegu i zamieścili na stronach internetowych i / lub profilach społecznościowych bibliotek, szkół.

Oto szczegółowe informacje o przebiegu  projektu:

Kry­styna Gudel

Odbyły się 3 spotkania, uczestniczyło w nich 139 osób (9 nauczycieli i 130 uczniów). Miejsca spotkań:

 1. Szkoła Pod­sta­wowa nr 45 z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi im. Świę­tego Jana Pawła II w Bia­łym­stoku, 9 listo­pada
 2. Szkoła Pod­sta­wowa nr 43 im. Simony Kos­sak w Bia­łym­stoku, 21 paździer­nika
 3. Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku, 19 paździer­nika

Agnieszka Sucho­wier­ska

Odbyły się 4 spotkania, uczestniczyło w nich 217 osób (14 nauczycieli i 203 uczniów). Miejsca spotkań:

 1. Zespół Szkolno-Przed­szkolny w Dobrzy­nie­wie Dużym, 9 listo­pada
 2. Szkoła Pod­sta­wowa nr 43 im. Simony Kos­sak w Bia­łym­stoku, 7 paździer­nika
 3. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Curie Skłodowskiej
 4. Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku, 6 paździer­nika

Celina Zubrycka

Odbyło się 6 spotkań, uczestniczyło w nich 242 osoby (1 9 nauczycieli i 223 uczniów). Miejsca spotkań:

 1. Szkoła Pod­sta­wowa nr 45 z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi im. Jana Pawła II w Bia­łym­stoku, 28 paździer­nika
 2. Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku, 6 paździer­nika
 3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy, 21 października
 4. Szkoła Pod­sta­wowa nr 43 im. Simony Kos­sak w Bia­łym­stoku, 18 listo­pada
 5. Szkoła podstawowa nr 19 im. Mieszka w Białymstoku

 

Oprac. Olga Topolewska, Anna Kondracka - koordynatorzy projektu

Informacje o akcji - TNBSP : Spotkania z autorami w szkołach (tnbspbial.blogspot.com)