AKTUALNOŚCI

Wyniki konkursu "Czytanie jest the best!"

Na kon­kurs wpły­nęło 243 prace: 107 w kate­go­rii A – klasy I – III szkoły pod­sta­wo­wej, 70 w kate­go­rii B – klasy IV – VI szkoły pod­sta­wo­wej, 52 w kate­go­rii C – klasy VII – VIII szkoły pod­sta­wo­wej, 14 w kate­go­rii D – szkoły ponad­pod­sta­wowe. Prace nade­słano z 70 szkół z terenu woje­wódz­twa pod­la­skiego:

Szkoły pod­sta­wowe w Bia­łym­stoku:
SP nr 2, SP nr 6, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 28, SP nr 31, SP nr 37, SP nr 38, SP nr 43, SP nr 48, SP nr 50, SP nr 48, SP nr 49, SP nr 17 Spe­cjalna, Pry­watna SP nr 1, Pry­watna SP, Świat Ucz­nia”, Nie­pu­blicz­nej SP im. Św. Cyryla i Meto­dego.

Szkoły podstawowe woj. podlaskiego:
SP nr 1 w Czar­nej Bia­ło­stoc­kiej, SP 3 w Haj­nówce, SP nr 1, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 9 w Łomży, SP nr 1 w Wyso­kiem Mazo­wiec­kiem, SP nr 3 w Zam­bro­wie, SP w Boć­kach, SP w Czer­wonce, SP w Czy­że­wie, SP w Czar­nej Wsi Kościel­nej, SP w Droz­do­wie, SP w Dubi­nach, SP w Gródku, SP w Jano­wie, SP w Jaświ­łach, SP w Juch­nowcu Gór­nym, SP w Kona­rzy­cach, SP w Koło­myi, SP w Kory­ci­nie, SP w Kra­snym­sta­wie, SP w Kupi­skach, SP w Kuź­nicy, SP w Łem­pi­cach, SP w Miast­ko­wie, SP w Olszy­nach, SP w Pucha­łach, SP w Pod­gó­rzu, SP w Przy­tu­łach, SP w Rudce, SP w Rut­kach, SP w Rutce-Tar­tak, SP w Soko­łach, SP w Sta­rym Fol­warku, SP w Sta­rej Roze­drance, SP w Sta­rej Kamionce, SP w Sta­rym Zakrze­wie, SP w Sze­pie­to­wie, SP w Szer­sze­niach, SP w Śnia­do­wie, SP w Turo­śli, ZSO w Kny­szy­nie, ZS w Turo­śni Kościel­nej, ZSP w Śnia­do­wie

Szkoły ponad­pod­sta­wowe: LO w Sie­mia­ty­czach, LO w Sokółce, LO w Zam­bro­wie, Tech­ni­kum Leśne w Bia­ło­wieży, ZS Gastro­no­micz­nych w Bia­łym­stoku, ZS Budow­lano-Geode­zyj­nych w Bia­łym­stoku, ZS nr 4 w Biel­sku Podla­skim, ZS Wete­ry­na­ryj­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych w Łomży.

11 kwiet­nia 2022 r. jury w skła­dzie: 1. Kata­rzyna Hryszko – Gale­ria Sleń­dziń­skich w Bia­łym­stoku 2. Milena Wysocka – Gale­ria Sleń­dziń­skich w Bia­łym­stokupo zapo­zna­niu się z nade­sła­nymi na kon­kurs pra­cami posta­no­wiło przy­znać nagrody i wyróż­nie­nia, któ­rych lista znaj­duje się poni­żej w załącz­niku (wewnątrz kate­go­rii kolej­ność alfa­be­tyczna).

Na stronie SP 43 w Białymstoku dostępna jest prezentacja prac laureatów konkursu - obejrzyj.


UWAGA!!!Uro­czy­ste wrę­cze­nie dyplo­mów i nagród nastąpi pod­czas Kon­fe­ren­cji Nau­czy­cieli Biblio­te­ka­rzy pod nazwą Inspi­ra­cje czy­tel­ni­cze I edy­cja w Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku (w dru­giej poło­wie maja). O dokład­nym ter­mi­nie powia­do­mimy opie­ku­nów lau­re­atów mailowo. Nagro­dzone prace zostaną wyeks­po­no­wane naj­pierw w, Gale­rii na Zło­tej” w budynku CEN oraz w wybra­nych filiach Książ­nicy Podla­skiej (Filie nr 7 i 8), potem w SP 43 w Bia­łym­stoku. Prace wyróż­nione będzie można obej­rzeć w wer­sji elek­tro­nicz­nej pod­czas uro­czy­sto­ści roz­da­nia nagród oraz na stro­nie BIBse­rvis Biblio­tek Szkol­nych Podla­sia.

Oprac. Dorota Jabłońska

Załączniki