AKTUALNOŚCI

ROZCZYTANE PODLASKIE. Czytamy dzieciom książki związane z regionem. Edycja 2

INFORMACJE O AKCJI

Ter­min
Tydzień Czy­ta­nia w szko­łach trwa od 30 maja do 3 czerwca 2022 r. inau­gu­ra­cja odbę­dzie się 31 maja 2022 r.
Nasza akcja wkom­po­no­wuje się w prze­bieg XXI Ogól­no­pol­skiego Tygod­nia Czy­ta­nia Dzie­ciom, orga­ni­zo­wa­nego przez Fun­da­cję ABC XXI, który odbę­dzie się w dniach 28.05 – 4.06. 2022 r. pod hasłem: POLSCY AUTORZY DLA KLIMATU.

Orga­ni­za­to­rzy
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bia­łym­stoku i Rada Oddziału Towa­rzy­stwa Nau­czy­cieli Biblio­tekarzy w Bia­łym­stoku orga­ni­zują 2. Edy­cję akcji czy­tel­ni­czej, Roz­czy­tane Podla­skie”, która będzie się odby­wała w ramach Ogól­no­pol­skiego Tygod­nia Czy­ta­nia Dzie­ciom. Orga­ni­za­to­rami czy­ta­nia w szko­łach są nauczy­ciele biblio­te­ka­rze szkolni.

Adre­saci
Ucz­nio­wie (dyrek­to­rzy, nauczy­ciele, inni pra­cow­nicy) szkół pod­sta­wo­wych Bia­łe­go­stoku i powia­tów: bia­ło­stoc­kiego, biel­skiego, haj­now­skiego, moniec­kiego, sie­mia­tyc­kie­go i sokól­skiego.

Patro­naty
Patro­nat hono­rowy: Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Podla­skiego, Woje­woda Podla­ski, Podla­ski Kura­tor Oświaty. 
Patro­nat medialny: Radio Bia­ły­stok, TVP Bia­ły­stok, Pol­ska Press Grupa, Wrota Podla­sia, Bia­ly­sto­kOn­line.pl.

Inau­gu­ra­cja
Inau­gu­ra­cja 2. edy­cji odbę­dzie się 31.05.2022 r. o godz. 11.00 w sie­dzi­bie Cen­trum Edu­ka­cji Nau­czy­cieli w Bia­łym­stoku (pro­gram w załą­cze­niu). Chcemy zapro­sić do czy­ta­nia literatury regionalnej przed­sta­wi­cieli urzę­dów, instytucji  oraz mediów z naszego mia­sta. 

Pro­mo­cja auto­rów zwią­za­nych z regio­nem
W tego­rocz­nej edy­cji będziemy pro­mo­wać regio­nal­nych auto­rów ksią­żek dla dzieci Panią Celinę Zubrycką i Pana Kubę Sosnow­skiego (bio­gramy w załą­cze­niu). Frag­menty ksią­żek wyżej wymie­nio­nych pisa­rzy będą czy­tane pod­czas inau­gu­ra­cji oraz w szko­łach pod­czas Tygod­nia Czy­ta­nia.
Reko­men­du­jemy do czy­ta­nia tek­sty pisa­rzy zwią­za­nych z regio­nem: Grze­go­rza Kas­depke, Toma­sza Samoj­lika, Agnieszki Sucho­wier­skiej, Elż­biety Jani­kow­skiej, Woj­cie­cha Miko­łuszko, Zofii Olek – Redlar­ską, Anny Bayer, Kry­styny Gudel, Joanny Rosła­nek, Haliny Waku­luk i in. 

Tydzień Czy­ta­nia w szko­łach
Nau­czy­ciele biblio­te­ka­rze szkolni indy­wi­du­al­nie zapra­szają do czy­ta­nia pra­cow­ni­ków swo­ich szkół oraz osoby z zaprzy­jaź­nio­nych insty­tu­cji.
CEN w Bia­łym­stoku zapra­sza przed­sta­wi­cieli naj­waż­niej­szych bia­ło­stoc­kich urzę­dów, insty­tu­cji kul­tury, mediów, służb mun­du­ro­wych (wykaz pla­có­wek w załą­cze­niu). Listy szkół, do któ­rych zechcą się wybrać zapro­szeni goście, zostaną prze­ka­zane nauczy­cie­lom biblio­te­ka­rzom szkol­nym Białegostoku w ostat­nim tygo­dniu akcji.
Zapro­szeni goście roz­po­czy­nają czy­ta­nie od frag­men­tów utwo­rów Jakuba Sosnow­skiego i Celiny Zubryc­kiej. Testy zostaną prze­ka­zane bia­ło­stoc­kim insty­tu­cjom pod­czas uro­czy­stego roz­po­czę­cia akcji, a szko­łom w tere­nie wysłane nauczy­cie­lom biblio­te­ka­rzom szkol­nym z Plat­formy SNB. Oprócz pro­mo­wa­nych auto­rów pro­simy o wybie­ra­nie do czy­ta­nia tek­stów wyżej regio­nal­nych pisa­rzy.

Relacje z uroczystości  inaugurującej akcję

 

Załączniki