AKTUALNOŚCI

Dla­czego warto? O pro­jek­tach zagra­nicz­nej mobil­no­ści szkol­nej kadry edu­ka­cyj­nej

Dla­czego warto, by jak naj­wię­cej nauczy­cieli szkół pod­sta­wo­wych brało udział w pro­jek­tach zagra­nicz­nej mobil­no­ści szkol­nej kadry edu­ka­cyj­nej? Odpo­wiedź jest pro­sta. Udział w takich pro­jek­tach wpływa zna­cząco na podnie­sie­nie jako­ści pracy szkoły – pra­cow­nicy podno­szą kwa­li­fi­ka­cje oraz umie­jęt­no­ści w zakre­sie swo­bod­nego posłu­gi­wa­nia się języ­kami obcymi i wyko­rzy­sty­wa­nia narzę­dzi TIK.

Chcia­ły­by­śmy podać kon­kretny przy­kład. Udział w pro­jek­cie PO WER, Zgod­nie współ­pra­cu­jąc, nauczymy się wię­cej – kon­ty­nu­acja” przy­czy­nił się do czę­stego sto­so­wa­nia przez nauczy­cieli Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 43 im. Simony Kos­sak w Bia­łym­stoku nowa­tor­skich metod i prze­ko­nał uczniów tej szkoły, że nauka może być efek­tywna i… przy­jemna.

W pro­jek­cie wzięło udział dzie­wię­ciu nauczy­cieli: pięć angli­stek, rusy­cy­sta, dwoje polo­ni­stów i nauczy­cielka biblio­te­karka. Wzięli oni udział w 9 mobil­no­ściach: 6 kur­sach meto­dycz­nych i 3 kur­sach języ­ko­wych w 5 kra­jach: Fran­cja, Hisz­pa­nia, Malta, Łotwa i Wielka Bry­ta­nia.

Pod­czas każ­dej mobil­no­ści nauczy­ciele SP 43 pro­mo­wali nasz kraj, region, mia­sto i szkołę. Na przy­kład nauczy­cielki j. angiel­skiego, uczest­niczki kursu „Boost Your Skills – Teaching for the Clas­sroom” na Mal­cie przy­go­to­wały przed­sta­wia­jącą prze­różne, cie­kawe dzia­ła­nia naszych uczniów, rodzi­ców i nauczy­cieli pre­zen­ta­cję, na pod­sta­wie któ­rej uczest­nicy kursu z Nie­miec i Węgier uzu­peł­nili quiz. Prze­ka­zane pod­czas pre­zen­ta­cji infor­ma­cje o Pol­sce i Bia­łym­stoku kur­sanci wyko­rzy­stali we wspól­nym pro­jek­cie koń­co­wym „Chri­st­mas in Poland and in Europe”.

Po powro­cie z mobil­no­ści uczest­nicy pro­jektu PO WER dzielą się z pozo­sta­łymi pra­cow­ni­kami otrzy­ma­nymi mate­ria­łami i szkolą innych peda­go­gów z wyko­rzy­sta­nia pozna­nych na kur­sie metod. Biorą udział w webi­na­riach i kur­sach online posze­rza­ją­cych wie­dzę zdo­bytą na szko­le­niach i umoż­li­wia­ją­cych dzie­le­nie się z innymi wła­snymi doświad­cze­niami. Dzięki temu obec­nie w SP 43 w bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie są sto­so­wane narzę­dzia i apli­ka­cje, takie jak: JAMBOARD, CANVA, STORYJUMPER. COM, LINOIT, MIND MAPS, WORD CLOUDS, PADLET, CLASSDOJO, SLIDO, MENTIMETER, SOCRATIVE, WIZER. ME, KAHOOT, WORDWALL, QUIZLET, QUIZIZZ, INSTALING. Dzieci wyko­rzy­stują do nauki gry i quizy two­rzone wspól­nie z nauczy­cie­lami lub samo­dziel­nie. Dzięki wymie­nio­nym wcze­śniej apli­ka­cjom pol­scy ucznio­wie bar­dziej efek­tyw­nie uczą się języ­ków obcych, a dzieci z doświad­cze­niem migra­cji (głów­nie z Ukra­iny i Bia­ło­rusi) nie­zwy­kle chęt­nie uczest­ni­czą w dodat­ko­wych lek­cjach języka pol­skiego dla obco­kra­jow­ców. Te zaję­cia są też atrak­cyj­niej­sze, ponie­waż z fun­du­szy, które szkoła otrzy­mała w ramach pro­jektu PO WER, zaku­piono tablety ogrom­nie pomocne w indy­wi­du­ali­zo­wa­niu zajęć pro­wa­dzo­nych meto­dami TIK.
Dzięki udzia­łowi peda­go­gów w pro­jek­cie PO WER ucznio­wie SP 43 w Bia­łym­stoku licz­nie uczest­ni­czą w impre­zach szkol­nych i pro­jek­tach mię­dzy­na­ro­do­wych, prak­tycz­nie wyko­rzy­stując zna­jo­mość języ­ków obcych i narzę­dzia TIK poznane w szkole.

Do takich szkol­nych dzia­łań należą: Dzień Języ­ków Obcych, Kon­kurs Pio­senki Świą­tecz­nej w Języku Obcym, eTwin­ning Day in My School, Dzień Angiel­ski w Szkol­nej Biblio­tece czy Fran­cu­skie Śnia­da­nia oraz liczne quizy i kon­kursy tema­tyczne, np.: „My pet”, „We love ani­mals”, „My dream school”. „I can…”.

Pro­jekty mię­dzy­na­ro­dowe, to przede wszyst­kim eTwin­ning. Trzy ostat­nie – w ramach pro­jektu PO WER, to: Euro­pean Day of Lan­gu­ages, A demo­cra­tic school without bul­ly­ing! i Teaching Thro­ugh Games! (współ­praca z uczniami z Alba­nii, Buł­ga­rii, Chor­wa­cji, Czech, Esto­nii, Gre­cji, Mace­do­nii Pół­noc­nej, Por­tu­ga­lii, Rumu­nii, Sło­wa­cji, Sło­we­nii, Tur­cji, Węgier i Włoch).

Poza eTwin­ningiem mło­dzież z SP 43 bie­rze udział w mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tach dla biblio­tek szkol­nych orga­ni­zo­wa­nych przez The Inter­na­tio­nal Asso­cia­tion for School Libra­rian­ship – Book­mark Exchange Pro­ject i Skype Pro­ject (współ­praca z uczniami z Rosji, Kazach­stanu i Por­tu­ga­lii). Należy pod­kre­ślić fakt, że w Skype Pro­ject biorą rów­nież udział ucznio­wie z doświad­cze­niem migra­cji, któ­rzy (zgod­nie z zało­że­niami szkol­nego pro­jektu PO WER) peł­nią role eks­perc­kie. To doświad­cze­nie bar­dzo korzyst­nie wpły­wało na ich poczu­cie pew­no­ści sie­bie i umac­nia pozy­cje w gru­pie rówie­śni­czej.

Warto w tym miej­scu dodać, że pobyt na języ­ko­wych kur­sach zagra­nicz­nych bar­dzo pomógł polo­ni­stom i nauczy­cie­lowi biblio­tekarzowi w pracy z uczniami z doświad­cze­niem migra­cji. Nauka w szkole, gdzie wszy­scy posłu­gują się jedy­nie języ­kiem obcym, wśród ludzi z całego świata, z któ­rych nikt nie mówi w Twoim ojczy­stym języku, dała tym nauczy­cie­lom namiastkę wyobra­że­nie o tym, jak może czuć się obco­ję­zyczne dziecko, roz­po­czy­na­jące naukę w pol­skiej szkole. Te kursy pozwo­liły też udo­sko­na­lić metody naucza­nia języka pol­skiego jako obcego i sto­so­wać je na co dzień. Oka­zało to się przy­datne zwłasz­cza w ostat­nich mie­sią­cach, kiedy z dnia na dzień przy­by­wało w naszej szkole uchodź­ców z Ukra­iny. Doświad­cze­nie nauki za gra­nicą zmo­ty­wo­wało też jedną z uczest­ni­czek pro­jektu, by pod­jąć się pro­wa­dze­nia kilku zajęć języka pol­skiego dla doro­słych uchodź­ców orga­ni­zo­wa­nych przez Poli­tech­nikę Bia­ło­stocką i Fun­da­cję Dia­log.

W tym tek­ście sku­pi­ły­śmy się jedy­nie na naj­istot­niej­szych fak­tach dowo­dzą­cych, że udział w pro­jek­tach mię­dzy­na­ro­do­wych dodaje uczest­ni­kom pew­no­ści sie­bie, wypo­saża w nowe narzę­dzia, uczy radze­nia sobie w trud­nych sytu­acjach i korzyst­nie wpływa nie tylko na spo­łecz­ność szkolną, ale i spo­łecz­ność lokalną, do któ­rej szkoła należy. Nie można też jed­nak zapo­mnieć, że każda mobil­ność w ramach pro­jektu to nie­zwy­kła przy­goda – szansa zoba­cze­nia nie­zwy­kłych miejsc i pozna­nia fan­ta­stycz­nych ludzi.

Dorota Jabłoń­ska, Danuta Dani­le­wicz, Anna Hapu­nik– nauczy­cielki SP 43 im. Simony Kos­sak w Bia­łym­stoku