AKTUALNOŚCI

Pre­zen­ta­cje Teatrzy­ków Kami­shi­bai „Papie­rowa bajka”

26 paździer­nika 2019 r. w Szkole Pod­sta­wo­wej nr 19 im. Mieszka I w Bia­łym­stoku odbyły się Pre­zen­ta­cje Teatrzy­ków Kami­shi­bai „Papie­rowa bajka”: „Przy­gody Mumin­ków”. Patro­na­tem Hono­ro­wym objęły imprezę nastę­pu­jące insty­tu­cje: Uni­wer­sy­tet w Bia­łym­stoku, Biblio­teka Uni­wer­sy­tecka im. Jerzego Gie­droy­cia w Bia­łym­stoku, Podla­ski Kura­tor Oświaty, Amba­sada Fin­lan­dii w War­sza­wie i Kon­su­lat hono­rowy Fin­lan­dii w Bia­łym­stoku.  Pre­zen­ta­cje miały na celu zapo­zna­nie z kla­syką fiń­skiej lite­ra­tury dla dzieci na przy­kła­dzie twór­czo­ści Tove Jans­son oraz pro­mo­cję teatrzyku kami­si­bai jako metody pracy z uczniem.

Na powi­ta­nie gości i uczest­ni­ków ucznio­wie klas 3 d i 3 e SP 19 w Bia­łym­stoku zapre­zen­to­wali krót­kie przed­sta­wie­nie „Amba­ras w Kra­inie Bajek”. Jako pierwsi w pre­zen­ta­cjach wystą­pili ucznio­wie klasy 4 Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 45 z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi im. Św. Jana Pawła II w Bia­łym­stoku: Anna Suro­wiec, Julia Toczy­dłow­ska i Julian Kozłow­ski. Grupa przed­sta­wiła bajkę pt. Cho­inka”.

Następną pre­zen­ta­cję przed­sta­wiła ubrana w tra­dy­cyjny strój japoń­ski uczen­nica klasy 3 Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 37 im. Kazi­mie­rza Gór­skiego w Bia­łym­stoku – Andże­lika Cho­dziutko. Uczest­niczka przy wspar­ciu efek­tów aku­stycz­nych zapre­zen­to­wała widowni bajkę z mora­łem pt. „Oświad­czyny”.

Pre­zen­ta­cje zakoń­czył występ uczniów klasy 3 Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 19 im. Mieszka I w Bia­łym­stoku: Kaliny Sucho­doły, Darii Brzo­zow­skiej i Szy­mona Krup­kow­skiego. Przed­sta­wi­ciele gospo­da­rzy imprezy zapre­zen­to­wali bajkę pt. „Pre­zent uro­dzi­nowy”. Wszy­scy uczest­nicy pre­zentacji otrzy­mali książki oraz pamiąt­kowe dłu­go­pisy, a do biblio­tek szkol­nych prze­ka­zane zostały gry plan­szowe.

Ucz­nio­wie wystę­pu­jący pod­czas pre­zentacji obie­cali, że przy­go­to­wane bajki będą teraz przed­sta­wiać przy pomocy teatrzyku kami­shi­bai w rodzi­mych szko­łach dla rówie­śni­ków i młod­szych dzieci.

Fil­miki z wystę­pów uczest­ni­ków Pre­zentacji Teatrzy­ków Kami­shi­bai można obej­rzeć na youtube.pl na kanale naszej biblio­teki szkol­nej:

https://www.youtube.com/watch?v=58e3IBAe0D8

https://www.youtube.com/watch?v=SoIuJB8y3PA

https://www.youtube.com/watch?v=AMfkc596iMM

Oprac. Elżbieta Janikowska

źródło: https://www.sp19.piasta.pl/